Основи на братския живот Последни новини

Братството след заминаването на Учителя Беинса Дуно

Братството след заминаването на Учителя Беинса Дуно

По време на даването на метода четирите съвета Братството вече има структурен модел – събранията на Ръководителите на братските групи, заедно с Учителя и няколко братя от София. Не случайно след заминаването на Учителя братята и сестрите запазват този модел. Тази структура е скелетът, формалният минимум, който съществува редом до всички методи за работа, дадени от Учителя (включително четирите съвета). И ако можем да използваме една биологична метафора: този гръбнак държи цялото тяло на Братството единно.

На 1 януари 1945 година на събрание в София се избира Временен съвет на Бялото Братство, в който влизат Тодор Стоименов (Председател), Боян Боев, Симеон Симеонов, Паша Тодорова, Борис Николов, Никола Антов и Жечо Панайотов. На 10. август същата година в София се събират ръководителите на братските групи в страната и избират Братски съвет (в състава от 1 януари) – основа за днешния Братски съвет и освен това основават Върховен братски съвет, който е основата за днешното Общо събрание на Общество Бяло Братство. На 23 януари 1948 г. Министерството на външните работи на България признава Бялото Братство за „верска общност“. По-късно на 26 април 1949 година в Айтос е изработен устав на Бялото Братство, съобразен с тогавашния Закон за изповеданията, но Министерският съвет на Народна Република България не го утвърждава.[1] След демократичните промени у нас, на 7 ноември 1990 г. Министерският съвет на Република България утвърждава устав на Общество Всемирно Бяло Братство, а на 26 май 1995 г. съгласно Закона за изповеданията е утвърден сега действащия устав на Общество Бяло Братство.

[1] История на бялото братство в България 1945 – 1997, 
Сайт: Общество Бяло Братство (официален сайт), 
достъпно от: http://beinsaduno.org/istoria-bb-1945-1997/, 
прегледан на: 17.03.2018.

Мирослав Бачев

Из гл 2 ИСТОРИЯ, ПРИЕМСТВЕНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X