Устав на Общество Бяло Братство

Общество БЯЛО БРАТСТВО е духовен приемник и продължител на създаденото през 1900 в гр. Варна от УЧИТЕЛЯ Петър Константинов ДЪНОВ самобитно българско духовно общество БЯЛО БРАТСТВО. Първият устав утвърден от МВтр с решение N 1617/13.06.1921 г. Обществото е регистрирано в Отдел за вероизповеданията при МВнР като верска общност “Бяло Братство” с удостоверение N 27526-40-Ж/11.07.1948 г. и от Нотариуса на Соф. Гр. Съд с удостоверение N 8096/21.09.1948 г. Регистрирано е още веднъж при Комитета по въпросите на БПрЦ и РК при МВнР на 14.12.1951 г. През 1990 г. Обществото е регистрирано по чл. 6 от Закона за вероизповеданията под името Духовно Общество “Всемирно Бяло Братство”, като с писмо N 04-02-1972/07.11.1990 г. На МС на РБ е утвърден до сега действащия устав.

С приемането на настоящия УСТАВ Обществото приема традиционното си име – “БЯЛО БРАТСТВО”. Уставът отразява идеите и целите на Обществото, заложени от Създателя му – УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ, както и идеите на предходните устави.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този устав регламентира дейността на духовно общество с наименование “БЯЛО БРАТСТВО” (Об. ББ).

2.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридическа личност със седалище в град София.
2. 2. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридически приемник на регистрираното през 1990 г. Духовно Общество “Всемирно бяло Братство”.

3. Общество БЯЛО БРАТСТВО има клонове в страната – БРАТСКИ ОБЩНОСТИ (Б.О.)
4. Както Общество БЯЛО БРАТСТВО, така и БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ могат да поддържат връзки с други сродни общества в страната и в други страни.
5.1. В рамките на дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО не могат да се развиват и пропагандират политически дейности и идеи;
5.2. Всеки член на Обществото е свободен извън него да изявява своите лични политически убеждения, за което Общество БЯЛО БРАТСТВО не носи никаква отговорност.
5. 3. Общество БЯЛО БРАТСТВО изработва и приема свои правилници, наредби и други вътрешни актове.
5.4. Общество БЯЛО БРАТСТВО се представлява от Председателя на ИС, а в случай на невъзможност – от Заместник-председателя.

II. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

6. Целите на Общество БЯЛО БРАТСТВО са:
6.1. да спомага за изучаване и прилагане на Христовото учение и да съдейства за разясняване, усвояване и разпространение Словото на Учителя П. Дънов като основа на идващата НОВА КУЛТУРА;
6.2. чрез духовни и практически методи и упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, в съзнанието на членовете на Общността да се утвърждават Божествените принципи: любов, мъдрост, истина, правда, добродетел.
6.3. приемайки, че човекът е неразделна част от Природата и трябва да живее в хармония с нея, Обществото да култивира екологично съзнание и възпитание у своите членове и симпатизанти;
6.4. да работи за развитие заложбите на членовете си чрез природосъобразен живот – себеконтрол, трезвеност, разумно безмесно хранене и общуване с природата;
6.5. да разяснява и утвърждава елементите на НОВАТА КУЛТУРА на базата на системен научен, философски анализ и синтез на целокупното човешко знание.

III. ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

7. За постигане на горните цели Общество БЯЛО БРАТСТВО си служи изцяло с мирни средства и използва следните форми на дейност:
7.1. провежда четения на Словото на Учителя П. Дънов, сказки, събрания, лектории, концерти, изложби, братски срещи, общобратски събори, съвместни летувания, детски лагери и школи и др.;
7.2. провежда изпълнения на Паневритмията (упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, изпълнявани при съпровод на музика от Него, за постигане на хармония с природата), както и курсове за нейното изучаване;
7. 3. като спазва разпоредбите, законите и допустимите от тях форми за съответната дейност, Обществото основава издателства, печатници, книжарници, създава школи, учебни и научни звена, организира издаването на книги, списания, аудио- и видео-касети и други информационни носители;
7. 4. създава, развива и участва в дейност за братска взаимопомощ и материално подпомагане на Обществото, БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ /БО/ и отделните им членове;
7.5. формите на дейност и помощ на ОБЩЕСТВОТО са открити за всички последователи, съмишленици, както и за всички други лица, които проявяват добросъвестен интерес.

IV. ЧЛЕНСТВО

8.1. Член на Общество БЯЛО БРАТСТВО може да бъде всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което работи за реализиране целите на ОБЩЕСТВОТО и което приема и спазва този Устав заедно с приетите от Общността правила и Етичния кодекс на последователите на Учителя Беинса Дуно и се стреми да прилага Правилата за ученика в Окултната Школа на Учителя Беинса Дуно.
8.2. Членството се установява с устна или писмена молба до съответния Координатор на Братска общност;

8.3. Членството може да се прекрати:

8.3.1. по искане на съответния член, отправено устно или писмено до съответната Братска общност.

8.3.2. по решение на ОС на Обществото при системно нарушаване на този Устав, правилниците, наредбите или другите вътрешни актове.
8.4. Координаторите на общностите водят списък на членовете си в нарочен регистър. Първоначалния списък се изготвя от цялата група, в него се отразява началния момента на участието на съответния член в Братската общност /БО/ и се актуализира през месец януари на всяка календарна година.

8.5. Членството възниква, респективно отпада, от деня в който членът е вписан, респективно заличен, в списъка по предходната точка;

9. Всеки член на Общество Бяло Братство има право да участва във всички форми на дейност на Обществото, да избира и да бъде избиран в неговите органи, както и да бъде информиран за дейността и финансовото състояние на общността.

V. ОРГАНИ

10. Органи на Общество БЯЛО БРАТСТВО са:

10.1. Общо събрание (ОС)

10.2. Изпълнителен съвет/ИС/

10.3. Контролно-ревизионна комисия (КРК);

10.4. Постоянни и временни комисии (ПК и ВК).

V-1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

11.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО/ ОбББ/, който състои от: членове по право – Председателя на ИС и неговите членове, членовете на КРК и Координаторите на регистрираните Братски общности в страната, както и от техните членове, които:

т. а/ участват в Братска група за изучаване и прилагане на Словото от поне пет години

т. б/ вписани са в списъка на съответната Братска общност/БО/ съгласно чл. 8.4. и

т. в/ са заявили желанието си да участват лично в работата на ОС на съответната дата с писмено предизвестие, отправено до ИС по пощата, включително и по официалната електронната поща на ОбББ, обявена на неговата официална електронна страница https: //beinsadouno.org.

11.2. В заявлението трябва да бъде посочено в коя БО заявителят изучава и прилага Словото и да бъде придружено от писмено потвърждение от Координатора на съответната Братска група. Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от петнадесет дни преди деня, за който е обявено конкретното заседание на ОС. При липса на потвърждение от съответния Координатор, Представител на ИС прави справка в списъка на съответната БО.

11.3. ИС обявява желаещите да участват в работата на ОС на официалната електронна страница на ОбББ https:// beinsadouno.org поне седем дена преди деня на заседанието на ОС.

11.4. Кворумът за вземане на решение от ОС се определя от броя на лично присъстващите, заявили желанието си да участват съгласно Чл. 11.3., както и от присъстващите Координатори на БО, Председателя и Членовете на ИС и на КРК.

11.5. Членовете на отделни БО, които няма да участват в работата на ОС могат да възложат на Координатора на БО да изрази тяхното мнение пред събранието и да гласува за него. В тези случаи Координаторът може да упълномощи друг член на ОбББ да го представлява в работата на ОС.

12. Общото събрание има следните права и задължения:
12.1. избира и освобождава Председателя и членовете на ИС, и КРК, както и координаторите на ПК;
12.2. утвърждава действащите Постоянни комисии, взема решения за създаване на нови,
12.3. утвърждава предмета на дейност и Координаторите на Временните комисии, които ще действат през съответната година;

12.4. приема годишните отчети за дейността на ИС, КРК и ПК;
12.5. приема отчети на Временни комисии и прекратява тяхната дейност;
12.6. планира и обсъжда предстоящата дейност и бюджета на Общество Бяло Братство
12.7. приема, изменя и допълва Устава, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на ОбББ.

12.8. Взема решения за разпореждането от ОбББ с притежаваните от него недвижими имоти, търговски дружества или дялове от тях, както и за създаването или придобиването на търговски дружества или дялове от такива, а така също и за поемането на финансови задължения от ОбББ към трети лица с мнозинство от 3/4/три четвърти/ от всичките членове на ОС, присъствали на конкретното заседание и участвали в гласуването, при изпълнението на Чл. 31.9. от настоящия устав. Със същото мнозинство ОС взема решение и относно необходимостта от промяна на закона на регистрацията ОбББ.

12.9. ИС организира провеждането на допитвания до членовете на Обществото или на заседания на ОС с електронно гласуване, даващо пълна гаранция за спазване на изискванията на Чл. 11.1. Т.а/ и Т.б/, по всички въпроси, касаещи дейността на Общество Бяло Братство, с изключение на посочените в Чл. 12.1., Чл. 12.4., Чл. 12.6., Чл. 12.7 и Чл. 12.8. от настоящия Устав.

13.1. Решенията на ОС са задължителни за ИС, КРК, както и за Координаторите на ПК и ВК, координаторите на БО и за всички членове на Обществото.

13.2. На заседанията на ОС се води официален аудио запис, който се съхранява от УС заедно с протокола, изготвен на хартия.

14.1. ОС се свиква от ИС по всяко време, но не по-малко от един път в годината или по искането на поне 1/10/една десета/ от членовете на Общество Бяло Братство, определени съгласно Чл. 11.1. т. а/ и б/ на настоящия Устав.

14.2. В този случай иницииралите свикването на ОС уведомяват Председателя на ИС, който определя деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието на ОС. При отказ от Председателя на ИС да свика поисканото извънредно ОС в следващите две седмици, то се свиква от иницииралите го чрез оповестяване на официалната електронна страница на ОбББ в сроковете, посочени в чл. 14.3 и Чл.14.4.

14.3. Всяко свикано заседание на ОС се оповестява от Председателя на ИС на официалната електронна страница на ОбББ https://beinsadouno.org най-малко 30/тридесет/ дни преди деня на заседанието, като се посочват деня, часа, мястото и дневния му ред.

14.4. При провеждането на електронно гласуване или допитване определените ден, час и начин на гласуване се оповестяват от Председателя на ИС на официалната електронна страница на ОбББ най-малко 7/седем/ дни преди деня на заседанието, респ. допитването.

15.1. ОС се счита за законно, ако на него присъстват поне 2/3 (две трети) от състава му съгласно чл.11 от настоящия Устав.

15.2. Ако в определения час няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час и след това то се счита за законно, независимо от броя на присъстващите;

Чл. 15.3. Решението се счита за прието, ако за него са гласували 2/3/две трети/ от присъстващите членове на ОС.

16. За вземане на решения за изменения и допълване на Устава е необходимо мнозинство от 3/4/три четвърти/ от броя на членовете на ОС;
17. 1.За законно включени в дневния ред се считат и всички въпроси, които са поставени и гласувани за включването им в началото на заседанието на ОС.

17.2.По всички въпроси, извън приетия дневен ред ОС може да вземе решение с пълно единодушие.

V-2. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

18.1. Изпълнителният съвет/ИС/ се състои от 5, 7 или 9 лица: председател, заместник-председател, секретар и членове; Броят на членовете и заместник-председателите се решава от ОС.

18.2. Председателят на КРК и Координаторите на ПК могат да участват в работата на УС със съвещателен глас при обсъждането на въпроси, включени в техния предмет на дейност.

18.3. ИС и неговият Председател се избират с мандат от три години. Председателят и членовете на настоящия ИС не могат да бъдат избирани за следващия мандат.

18.4. По изключение, ако конкретен член на УС, КРК или неговият председател са работили безупречно и изцяло в полза на ОбББ, ОС може да го избере за последващ мандат, ако има предложение за това в срока по Чл. 18.8 и Решението на ОС за избора му е взето от 3/4/три четвърти/ от участващите в гласуването.

18.5. Когато важни причини налагат това, включително при несправяне с работата си или при груби нарушения на етичните правила, ОС може да освобождава членове на ИС, КРК и Координаторите на ПК преди изтичането на срока, за който са избрани. В тези случаи освободеният член на ИС или КРК се замества от следващия, получил най-голям брой гласове, при избора на членовете на настоящия ИС, респ. КРК, съобразно протокола от ОС за техния избор, а действията на освободения Координатор на ПК се извършва от неговия заместник до приключването на мандата му.

18.6. За Председател на ИС, членове на ИС, КРК и Координатори на ПК се избират компетентни членове на Обществото, участващи в група за изучаване и прилагане на Словото от поне седем години, а за Председател на ИС, участващ в такава група от поне десет години, с доказано високи морални и делови качества, КОИТО НЕ СА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, и които са длъжни да подпишат декларация за неотклонно следване на целите на ОбББ, посочени в Чл. 6. на настоящия Устав, както и на неговите устав и етичен кодекс, както и че е съгласен ОбББ да получи справка за него от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

18.7. Конфликт на интереси е налице, когато:

т. а/ лицето, предложено да бъде избрано заема друг пост в структурите на Обществото по силата на избор или на трудово правно отношение, или е съпруг, низходящ, възходящ или живее на семейни начала с лице, също заемащо пост в структурите на Обществото по силата на избор или на трудово правно отношение или

т. б/ лицето членува в друга религиозна общност или в организация, чиито цели противоречат на целите на ОбББ, посочени в Чл. 6. на настоящия Устав, както на неговия устав и правилник.

18.8. Предложения за членове на новия ИС, Председателя на ИС, КРК и Координатори на ПК могат да се правят от всеки член на Обществото до петнадесет дни преди деня, за който е обявено конкретното заседание на ОС, на което ще се проведе избора. Предложенията се правят в писмен вид до Общото събрание на Обществото чрез Председателя на ИС.

18.9. Предложените по Чл. 18.8. членове на ОбББ са длъжни да заявят в седмодневен срок след изтичането на срока за предложения желанието си да участват в избора, да подпишат декларацията по Чл.18.6. за отсъствието на пречки по Чл. 18.6. и 18.7., както и да представят на ИС кратко описание на мотивите си и задачите, по които ще работят, ако бъдат избрани.

18.10. ИС е длъжен да оповести информацията по Чл. 18.6. и Чл. 18.8. най-късно до седем дни преди датата на предстоящото заседание на ОС.

19. ИС е изпълнителен орган на ОС, работи по вътрешни свои правила и има следните права и задължения:
19.1. координира и направлява духовната дейност на Общество БЯЛО БРАТСТВО
19.2. изготвя стопански и финансов годишен план и годишния отчет за дейността на Обществото и ги внася за утвърждаване в ОС;
19.3. организира изпълнение решенията на ОС;
19.4. управлява финансите и имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО и предоставя стопанисването му на съответните БО;
19.5. съхранява и води документацията на Обществото, която се предава по опис на новоизбрания ИС в 7-дневен срок от избора му;
19.6. при необходимост създава временни комисии;
19.7. упълномощава свой представител /говорител/ за връзка с обществеността и медиите;
19.8. изпълнява всички други функции, които не са изрично отнесени към компетентността на ОС;

19.9. Води нарочен регистър, в който се отразява всеки постъпил от членове на Обществото документ, адресиран до ОС, УС/ИС/, КС, ПК или Вр.К.

19.10. Води специален регистър на Братските общности и Братските групи за изучаване и прилагане на Словото и на техните координатори, както и на братята и сестрите, които понастоящем живеят в чужбина, но изучават и прилагат Словото от години, и са заявили лично, писмено, че желаят да участват в работата на ОбББ индивидуално или чрез група за изучаване и прилагане на Словото. ИС определя един от своите членове, който да координира работата на братята и сестрите в чужбина. Всеки член на ОбББ има право на достъп до този регистър.

19.11. Води и съхранява протоколи от заседанието на ОС, ИС, КРК, ПК и Вр.К, като Председателят на ИС е длъжен да предоставя копие от протоколите на всеки член на Обществото при поискване в седем дневен срок от деня на писменото му поискване.

19.12. Председателят на ИС е длъжен да предоставя информация на членовете на Обществото по всеки един въпрос, свързан с дейността на Обществото или с неговото имущество и финансово състояние в седем дневен срок от писменото й поискване.

19.13. ИС работи по въпроси, изискващи специални знания и умения с екипи от тесни специалисти, излъчени от ОбББ.

20.1. ИС се свиква на заседания от Председателя или заместника му не по-рядко от един път месечно и взема решения с обикновено мнозинство при кворум 2/ 3 от членовете си по предварително съобщен дневен ред.

20.2. По решение на Председателя заседанието може да бъде проведено и неприсъствено, което обстоятелство се отразява в протокола.

20.3. При невъзможност на някого от членовете на ИС да вземе участие в конкретното заседание, същият може да участва онлайн или да упълномощи друг член на ИС да изрази мнението му и да гласува от негово име по предварително съобщения дневен ред, което обстоятелство също се отразява в протокола.

V-3. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

21.1. Контролно-ревизионната комисия се избира за срок от две години и се състои от председател и двама членове, които не могат да бъдат избрани повторно за следващите два мандата.

21.2. Председателят на КРК се избира от ОС.

21.3. ОС може да вземе решение броят на членовете на КРК да бъде по-голям, но да бъде задължително нечетен.

21.4. В КРК не могат да бъдат избирани членове от предходни състави на ИС, преди последните да бъдат освободени от отговорност, както и преди да е изтекъл един мандат на ИС след тяхното участие в него.

22. Контролно-ревизионната комисия извършва следното:

22.1. следи законосъобразната дейност и изразходване финансовите средства на Обществото;
22.2 извършва текущи проверки и изготвя протоколи, не по-рядко от веднъж на четири месеца;
22.3. изготвя ежегодните отчети за дейността си пред ОС;
22.4. при необходимост извършва ревизии на БО в София и страната, за което изготвя протоколи, които представя пред УС и ОС;
22.5. изготвя и представя отчета за съответната финансова година в срок до 31. януари на следващата година.

22.6. В изпълнение на т. 1 извършва проверка и изготвя отчет за дейността на ИС в края на мандата му.

22.7. При необходимост, Председателят на КРК може да привлече експерти – доброволци измежду членовете на ОбББ, които да работят безвъзмездно при извършването на конкретна дейност от КРК, за което сключва конкретен договор с привлечените експерти.

22.8. Председателят на КРК е длъжен да предоставя информация на членовете на Обществото по всеки един въпрос, свързан с имуществото или финансовото състояние на Обществото, както и да предоставя копия от протоколите, съставяни от КРК при осъществяването на дейността й в седмодневен срок от писменото им поискване.

22.9. В края на месеците март, юни, септември и декември на текущата година, проверява какви дарения и завещания са направени за съответното тримесечие, отразени ли са те в книгата на спомоществователите по Чл. 35, както и дали са използвани по предназначението им, като предоставя на ИС отчет за съответното тримесечие, който е достъпен за всеки брат или сестра.

23. За неизпълнение на задълженията си членовете на КРК са отговорни пред ОС и могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им, като те могат да бъдат заместени временно или до изтичането на мандата на КРК с доброволци, определени от Председателя й по реда на Чл. 22.7. По същия ред могат да бъдат заместени и членовете на КРК, подали оставка.

V-4. ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ
24.1. Постоянните и Временни комисии са помощни органи, чиито Координатори и предмет на дейност се определят с решение на ОС. В работата на комисиите могат да участват всички членове на Общество Бяло Братство, които проявяват интерес към дейността на комисиите.

24.2. Участието в комисиите не е пречка за избора на техните членове в ръководните органи на Общество Бяло Братство, включително и за Председател на ИС.

24.3. Постоянните комисии работят в координация с ИС. Техните координатори се избират за срок две години. Комисиите избират свой заместник-координатор с обикновено мнозинство.

24.4. Временните комисии прекратяват дейността си след изпълнение и отчитане на възложената им работа, за която са създадени.

24.5. ОС избира постоянна комисия от нечетен брой свои членове, наречена „Съвет на примирителите – Примирителен съвет”, която съдейства за разрешаването на спорове, възникнали между отделни структури, техни членове или отделни структури и членове на ОББ. Комисията определя сама реда за своята работа.

24.6. Със свое решение ОС учредява четири постоянни комисии, наречени Съвети – „Съвет на физическия труд – Физически съвет“, „Съвет за духовния живот – Духовен съвет“ „Съвет за просветата – Просветен съвет“, и „Съвет на хармонията“, които работят в координация, могат да имат представители в отделните Братски общности и групи по места, и работят по метода на „четирите съвета“, даден от Учителя.

25. ПК и ВК са задължени:

25.1. да организират, разпределят и осъществяват работата, за която са избрани;
25.2. да информират редовно ИС за дейността си;
25.3. да представят ежегоден отчет пред ОС за извършената от тях работа.

VI. ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

26.1. Когато в населено място има поне пет желаещи, те образуват БРАТСКА ОБЩНОСТ (БО), като съставят за това учредителен протокол и избират Координационен съвет;
26.2. В едно населено място може да се образува само една БО;

26.3. В рамките на една БО може да има една или повече Братски групи за изучаване и прилагане на Словото, които избират свои координатори. Всичките Братски групи в отделните населени места образуват Братската общност в тях и избират свой координационен съвет и негов председател за срок от една или две години с обикновено мнозинство. Броят на членовете на координационния съвет се определя от БО.

26.4. Когато желаещите в дадено населено място са по-малко от 5, по свой избор те членуват в БО в съседно населено място.

27.1. БО и нейният Координационен съвет, Братските групи за изучаване и прилагане на Словото и техните координатори, както и живеещите в чужбина членове на Общество Бяло Братство се регистрират в специалния регистър за Братски Общности по Чл. 19.10., който се води от ИС на ОбББ, като за целта представят учредителния протокол. Регистърът е достъпен за всеки член на ОбББ и се актуализира до 31.01. на всяка текуща година.

27.2. За територията на гр. София в регистъра, воден от ИС по Чл. 19.10. се регистрират Братските групи за изучаване и прилагане на Словото и техните координатори, както и избрания от всичките групи в гр. София Координационен съвет на Софийската Братска Общност.

27.3. Дейността на Братската Общност в гр. София се осъществява по правила, приети от Общото събрание на всички членове на Обществото, членуващи в групите в гр. София.

28.1. БО прекратява съществуването си, когато броят на членовете стане по-малък от 5;
28.2. БО може да бъде закрита по решение на ОС, когато дейността й е в нарушение на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Обществото;
29.1. БО правят редовни отчисления от събраните средства за нуждите на Общество БЯЛО БРАТСТВО, размерът на които се определя с решение на БО.
29.2 БО предоставят помощи на нуждаещите се свои членове.

VI-1. РЪКОВОДСТВО НА БРАТСКА ОБЩНОСТ

30.1. Координационният съвет на БО в съответното населено място се състои от нечетен брой лица – координатор, касиер и членове. Същите се избират за срок от една или две години и трябва да отговарят на изискванията на Чл. 18.6. и 18.7. от настоящия устав. При наличието на повече от една Братска група за изучаване и прилагане на Словото в съответното населено място се прилага Чл. 26.3. от устава.

30.2. Координаторът на БО е длъжен редовно да информира членовете й за решенията на ОС и дейността на ИС.

30.3. Когато обстоятелствата налагат това, Братската общност може да освободи членовете на Координационния съвет преди изтичане на срока, за който са избрани.

30.4. Всяка Братска общност може да има собствена банкова сметка и определя сама кой да оперира по нея.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

31. Имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО се състои от:
31.1. доброволни вноски на членовете;
31.2. дарения и завещания;
31.3 приходи от лихви и дивиденти и ценни книжа;
31.4. друго движимо и недвижимо имущество, придобито от Общество БЯЛО БРАТСТВО по установения от закона ред с оглед постигане на целите му и за запазване и увеличаване на неговото имущество;
31.5. приходи от интелектуална собственост;
31.6. приходи от доброволен труд
31.7. приходи от други дейности, непротиворечащи на законите на страната, на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество Бяло Братство.
31.8. Недвижимите имоти са за общо ползване от всички членове на Обществото и се стопанисват от съответната БО по местонахождението му, която определя начина и реда на ползването му. Решенията относно стопанисването на имотите, представляващи историческа или културна ценност за ОбББ, се вземат от ОС с обикновено мнозинство.

31.9. Решението за разпореждането с недвижимите имоти по чл. 31.8. може да бъде взето от ОС по реда на Чл. 12.8., ЕДИНСТВЕНО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА БРАТСКА ОБЩНОСТ, която стопанисва имота.
32. Дейността на Общество Бяло Братство се финансира от доходите от имуществото му, от целево направените пожертвования, както и от други източници, допустими от закона.

33. За постигане на целите и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Общество Бяло Братство може да извършва дейности, съобразени със законите в страната и чужбина.

34. Общество Бяло Братство приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други пожертвования за осъществяване на целите си.
35. Целево направените пожертвования се вписват в нарочна книга на спомоществователите и се използват съобразно начина, определен от спомоществователите, в съответствие с целите на Обществото и съобразно законите на страната. В книгата се вписват и всички направени завещания и дарения и тя е достъпна за всички членове на Общността.

36.1. Общество Бяло Братство може да откаже приемането на дарения, на наследства по завещание или на други пожертвования, направени при неприемливи за Обществото условия, в противоречие с целите му, с устава му и другите вътрешни актове;
36.2. освен това може да се откаже приемането на имущество и средства, когато:
36.2.1. спомоществователят е лице или организация, извършващи дейност в разрез с принципите на ОбББ, посочени в Чл. 6 на устава.

36.2.2. когато се счете, че мотивите за извършване на пожертвованието са користни или противозаконни.
37. Финансовата година започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември на съответната календарна година.
38. Счетоводните документи се водят и съхраняват съобразно изискванията на действащото в страната законодателство.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

39.1. Печатът на Общество БЯЛО БРАТСТВО е кръгъл, с котва в средата, вписана в равностранен триъгълник, с извиващо се около нея въже; под триъгълника е изобразено петолиние с нотите “до”, “ми”, “сол”. Околовръст има надпис: “ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО” и “БЪЛГАРИЯ”.

39.2. Всяка БО използва същия печат, като в надписа вместо “България” се изписва името на населеното място: “БО – …….”.

40. Изходящите документи на Общество БЯЛО БРАТСТВО се подписват от Председателя или Заместник-председателя и секретаря на ИС и се заверяват с печата на Обществото.

41. В дейността си Общество БЯЛО БРАТСТВО ще използва духовното име на Учителя П.К. Дънов – БЕИНСА ДУНО, името на Обществото – БЯЛО БРАТСТВО, имената на издания, сборници, списания и вестници, както и символиките на това Общество, които са се утвърдили през годините от неговото създаване до сега.

Уставът е приет от ОС на 10 декември 1994 г. В гр. София чрез явно гласуване. Придружен е с протокол N 6 /10.12.1994 г. и списък с подписи на членовете на КОМИСИЯТА по изработване и приемане на УСТАВА. В него бяха внесени промени с решение на Общото събрание от 29.01.2023г.

КОМИСИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСТАВА:
1. Величка Георгиева Драганова
2. Веселин Кирилов
3. Георги Пенчев
4. Драгостин Ников
5. Иван Цветинов
6. Кубрат Томов
7. Светозар Няголов
8. Силви Чернев
9. Таньо Желев Танев

Бележки:

1. Уставът е приет със Заповед КВ-15 / 06.02.1995г. на Министерски съвет, във връзка с чл. 6 от Закона за вероизповеданията.

УТВЪРЖДАВАМ

УСТАВА на вероизповеданието БЯЛО БРАТСТВО, със седалище в гр. София

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ

Вярно,

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

„ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“: /п/ Матей Илиев

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X