Мисъл и молитвен наряд за деня

Мисъл за 16 септември 2020

Всички хора са листове от Свещената книга на живота. Някои от тях са букви на книгата, други са отделни думи, а трети – цели изречения. Ако всеки иска да бъде отделна книга, ще остане завинаги затворена – не ще има кой да я чете. Има една единствена книга в света, от която всички хора четат: това е книгата на великия живот.

Молитвен наряд за деня – Сряда

Добрата молитва

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята. Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.             Амин.

Песен на Светлия Път

Молитва на Братството 

Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъствува между българите и славянството. Укрепи Духа му. Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя Път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си Име, с Което Си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята. Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято Дело и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който Си всякога силен да помагаш и да избавяш. Разпръсни враговете на твоето Царство, Господи, от пред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем и прогоним лукавите духове на Ада, които искат да развалят Твоето свято Дело. Ти, Господи, сам действувай сега с крепката Си Ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме. Нека управляващите в този народ познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе. Ти Си само Един.                        Амин.

Псалом 91                                                                                                                 

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
 10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.
 1. Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
 2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
 3. Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
 4. И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
 5. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
 6. Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.
 1. Небесата разказват славата Божия и твърдта възвещава делото на ръцете му.
 2. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание.
 3. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
 4. По всичката земя излезе вещанието им и до краищата на Вселената словесата им. В тях постави скиния за Слънцето,
 5. което излязва като младоженец из чертога си, радва се като юнак, за да тича в попрището.
 6. Излязването му е от край небето и обикалянето му до края негов, и от топлината му нищо не се скрива.
 7. Законът Господен е непорочен, възвраща душата. Свидетелството Господне е вярно, умъдрява простия.
 8. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господня е светла, просвещава очите.
 9. Страхът Господен е чист, пребивава във век. Съдбите Господни са истинни, купно и праведни.
 10. Желателни повече от злато, и по-сладки от мед, и от капките на меден сок.
 11. Слугата ти още се и вразумява чрез тях. В опазването им въздаянието е голямо.
 12. Кой усеща съгрешенията си? Очисти ме от тайните съгрешения.
 13. А още предупази раба Си от гордост, да ме не обладае; тогаз ще бъда непорочен и ще бъда чист от голямо престъпление.
 14. Думите на устата ми и преговарянето на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, крепосте моя и избавителю мой.
 1. Благославяй, душо моя, Господа, и всички вътренни мои, светото му Име.
 2. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй всичките Му благодеяния.
 3. Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,
 4. избавя от тление живота ти, венчава те с милост и щедроти,
 5. насища с благости старостта ти; младостта ти се подновява като на орел.
 6. Господ прави правда и съд на всичките обиждани.
 7. Показа пътищата Си на Мойсея, Делата Си на израилевите синове.
 8. Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
 9. Не ще е противен за всякога, нито ще държи гняв във век.
 10. Не ни е сторил според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни.
 11. Защото, колкото е небето високо от земята, толкоз е голяма милостта Му към онези, които Му се боят.
 12. Колкото отстои изток от запад, толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.
 13. Както жали отец чадата си, така жали Господ онези, които Му се боят.
 14. Защото Той познава нашето създание, помни, че ние сме пръст.
 15. Дните на человека са като трева, Като цвят на полето, така цъфти.
 16. Защото преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече.
 17. А милостта Господня е от века и до века връз онези, които Му се боят. И правдата Му връз синовете на синовете
 18. на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
 19. Господ постави престола Си на небето и Царството Му владее над всичко.
 20. Благославяйте Господа, вси ангели Негови силни с крепост, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му.
 21. Благославяйте Господа, всички сили Негови, слуги Негови, които изпълнявате Волята Му.
 22. Благославяйте Господа, всички дела Негови, във всяко място на владичеството Му. Благославяй, душо моя, Господа.

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята. Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Давай ни Господи знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.                                          Амин.

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов! (3 пъти)

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X