ПРЕПОРЪЧАНО Учителя за...

Учителя Петър Дънов за себе си

 • Мнозина ме питат кой съм аз, защо съм дошъл на Земята. Това не е тяхна работа! Дошъл съм да изпълня Божията воля, да свърша една важна работа. Ще я свърша, както разбирам – като музикант, който свири хубаво. Дали ще бъде публиката доволна, не е важно. Който е доволен, ще ме слуша; който не е доволен, ще напусне салона и ще се върне у дома си. Аз съм дошъл на Земята да изпълня не моята воля, а волята на Онзи, Който ме е изпратил. Така е казал и Христос.
Развълнуваното море
 • Питат ме: „Ами ти какво правиш?“. Аз гледам какво прави Господ и се уча от Него. Бих желал всички да се учите да постъпвате така, както постъпва Бог – това е благородство, това е жест на душата.
Тесният път
 • Всичко, което съм поискал, аз съм го направил. Аз поисках да дойда на Земята, и дойдох. И вие сте толкова силни, колкото съм силен и аз. И вие сте поискали, и сте дошли. Следователно колкото съм силен аз, толкова силни можете да бъдете и вие. Де е вашата слабост тогава?
Синаповото зърно
 • Едно време, когато тръгвах от Слънцето за Земята, запитах Господа, какво да кажа на българите. Той ми отговори: Ще им кажеш: да бъдат добри, умни, честни и справедливи. …Аз дойдох в България, да кажа на българите истината, да им посоча правия път. И, вместо да ме послушат, те ме накичиха с различни епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България. От моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ. Ако ме питате, кой съм всъщност и какъв съм, покрай многото епитети, дадени от вас, казвам: Аз съм един екскурзиант. …Казвате: Какъв е произходът на фамилията, в която дойде? – Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като „дъно“. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето – интересно е, за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно. Горко на оня, който няма дъно! Ето защо, когато ви наричат „Дъновисти“, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно.
Като го видя Петър
 • Ще тръгнат да говорят за мен, че Христос съм бил. Аз не съм дал право никому да говори за мен. Нямам нищо против кой как мисли; нека всеки си мисли каквото иска, но оставете и мен свободен! Не се нуждая от реклами и съм в състояние да рекламирам себе си – ще запаля своята свещ и ще кажа: приятелю, на моята свещ можеш ли да четеш? Ще ви покажа, приятели, това малко изкуство – как да живеете. Аз съм един пътник, посетих вашата страна; няма какво да ви оставя, затова ви оставям един спомен. Но да не мислите, че съм някакво величие – затова великите хора са дошли, а сега е останала само чорбата. Учените са дошли, пророците, апостолите, Христос е дошъл и днес от сегашния свят е останала само опашката; аз се държа за опашката.
Той ги изпита
 • Например ако аз имах четири-пет милиарда лева, бих обърнал всички в цяла София да станат мои последователи; пет милиарда да имам и да кажа „Петстотин лева ще ти дам на месеца“ на вестникарите, всички най-хубаво ще пишат, ще кажат: „Като г-н Дънов човек няма, човек и половина е“ – защо? – „Пет милиарда дава, в него сърце има, като него човек няма.“ Но жалкото е, че толкова пари нямам аз, а и да ги имам, няма да ви ги дам; колкото пари имам, аз съм ги вдигнал за другите. Следователно за българите не мисля да дам нито петаче; единственото наследство, което ще им оставя, то е – „Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява“. И следователно който разбира, само той ще се ползва – аз ви говоря за неща много важни, велики.

  И Христос казва: „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази“. Много повече неща е казал Той, но не са писани; Той е изложил закони и правила как да живеят учениците Му. И във всичките си беседи аз имам за цел да ви накарам да мислите и да любите – кого? Някои казват мен да любите. Моята душа виждал ли си, сънувал ли си я? Да не вярваш на съня си. Като срещнеш ти моята душа, тя ще бъде светла като Слънцето и ще носиш моята светлина с хиляди години и векове. А сега, като срещнеш някой човек с потури, бели гащи и калпак, казваш, че си срещнал Учителя; и това било философия – срещнал си Учителя. Учителят е като Слънцето – като срещнете моята душа, това Слънце, което гледате, ще потъмнее пред нея; от това Слънце ще чуете най-хубавата музика, най-хубавия говор и ще кажете: „Сега разбирам какво нещо е Животът, който изтича от Бога!“.

  Още по-блаженни са, 4 декември 1921 г., София
 • По-близо да си, Господи, до мен със Своята сила, мъдрост и познание. По този начин ще бъде силен всеки народ, по този начин ще бъде силен и българският народ. Ако българите слушат Господа, народ и половина ще бъдат. Употребявам българския израз “човек и половина”, което значи много добър и умен човек. Всеки трябва да носи тази мисъл със себе си: обединение и единство навсякъде. Някои мислят, че съм дошъл да разединявам. Не, да съединявам, да обединявам – затова ме е пратил Господ тук на Земята. Даром съм взел – даром ще ви го дам. Не искам друго, освен вие да любите Господа. А за мен нищо не мислете. Аз бих желал българите да приемат това учение, а после нека заличат името ми, нека ме забравят. Знаят ме тук като г-н Дънов, а не знаят какво е моето истинско име. Един ден как ще ме търсят?
“Ще ви въздигна”, 03.12.1916
 • Някой път аз като ви говоря, казвате: „Господин Дънов тъй казва“. Туй, което аз говоря, това са го казали отгоре, това го говори цялото Небе. Повтарям, че Господ иде чрез огън да очисти земята, да съблече старите дрипи на хората, да им даде нови тела, да внесе Любов в сърцата им, да подигне умовете им, да отстрани от тях всяка злоба, омраза. Това възвестява Божественото учение в новата епоха. Сутрин, като станете, направете опит и кажете: „Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че си добър, всемилостив, всеистинен и всемъдър“. Повтаряйте това всеки ден в продължение на един месец и елате при мене, ще видите каква ще бъде температурата на душата ви тогава. Това е всичката тайна. Ако го повтаряте 10 месеца, ще бъде още по-добре. Това е „А“-то, началото. Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, като ставах, тъй започвах: „Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил“. И вие започнете така. Това е велико учение. Ако не започнете с него, вие ще бъдете във вечна тъмнина, вечен мрак наоколо си. Ако го приложите, и Господ, и ангелите, и светиите – всички ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии.
“Растете в благодат!”, 7 януари 1917 г.
 • Това, което ви говоря, не е нещо ново, вие го имате в себе си от векове. Някои казват: „Г-н Дънов проповядва ново учение“. То е ново само за времето, през което се проявява.
Космичната Обич, 24.08.1919
 • За себе си аз имам едно правило: Трябва да обичам хората! Как ще постъпват другите, това оставям настрани. За себе си, казвам, аз трябва да постъпвам тъй, както постъпва Онзи, Който е вътре в мене. И аз го зная. Когато аз върша всичко, което Той желае, аз усещам една радост и Го познавам. И всичко, което поискам от Него, всичко става. Няма нещо в живота, което аз съм пожелал, че да не е станало. И болни мога да лекувам, и на сиромаси мога да помагам. Но щом се поколебая малко, веднага силата ми изчезва тогава.
Ще се зарадва
 • Не мислете, че аз се различавам от вас – не, между мен и вас няма никаква разлика. Ако има, тя е само външна, а по същество, по вътрешно съдържание и по произход от Божествения Дух всинца сме едно и също. Вашите скърби са и мои, но понеже аз вече не признавам скърби и омраза в света (освен че съществуват като сенки), то и вие трябва да се откажете от тях. Какво е скръб и омраза не зная, имам само усещане за тях. Например, някой страда от зъб и казва, че никога няма да забрави тази болка, но зъбът му минава, той всичко забравя, остава само спомен от болката, който е илюзия на нашия ум.
“С Любов се взима”, 22.03.1919
 • Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаят, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за въдворяване на Царството Божие на Земята. Царството Божие няма форма. Бог говореше чрез Христа, Бог говори чрез мен! Идеите, които излагам в беседите и лекциите, са взети от Божественото. Аз съм дошъл, за да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, то е един и същ източник. Не са два източника. Но всеки Учител се различава, носи един свещен огън от Невидимия свят и какъвто е огънят му, по това се отличава.
Завеждам ви при извора
 • Аз съм дошъл с едно желание: Трябва да се коригират миналите поколения. Каквото добро са вложили във вас, мене това ме интересува, другите неща не ме интересуват. Доброто ме интересува. Българите имат едно предназначение от Провидението – искам да им дам подтик да служат на Бога. Ако вървят по този път, ще имат бъдеще. Ако се откажат, ще носят своите последствия.
Пътят на праведния
 • За мене страдание няма, за мене мъчнотии няма, за мене противоречия няма. Искам и вие като мене да намерите Тоя същия Господ!
Две лепти

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.