Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД на ЛДШ Рила за 2020

 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЛЯТНАТА ДУХОВНАТА ШКОЛА „РИЛА“ за 2020 г.

Лятната духовна школа на Рила се организира от ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ в района на Седемте езера на територията на Национален парк „Рила”. Школата е предназначена за членове на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО и обслужва нуждите им за духовно усъвършенстване. Настоящият правилник е създаден от комисията за Лятната духовна школа на Рила и е одобрен от Управителния съвет на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО.

I. Поддържане на ред и чистота в лагера. 

1. Отпадъците се събират, разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и хартиени. Всеки лично си събира собствените отпадъци и ги транспортира обратно до определените за целта места.

2. В района на лагера и езерата не трябва да се перат дрехи. Ако това се налага, то трябва да става в хижа „Рилски езера“.

3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на чистотата в и около палатките.

4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.

5. Не се допуска присъствието на домашни животни в лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.

6. Във връзка с мерките за безопасност препоръчваме след Паневритмия да се използва традиционния братски поздрав с вдигане на ръка, за да се избегнат риска от разпространяване на вируси.

7. При монтиране на палатките не се прави окопаване, подравняване, вадене на чимове.

8. Забранява се паленето на огън. Има разрешение само за общото ни каменно здание с огнище, и то през деня. По правило до огнището имат достъп само дежурните по кухня.

9. Всеки трябва да се включва в носенето на вода за кухнята всекидневно, извън дежурствата по кухня. Това е благословение, защото е работа за общото.

10. Забранено е в лагера да се употребяват месо, алкохол, цигари и наркотици.

11. Вечер след 22 ч. и сутрин до 6 ч. се пази тишина в лагера. Това е време, необходимо за сън.

II. Облекло.

1. В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.

2. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталони, сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник.

3. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие и изява на висши духовни и космични сили.

III. Регистрация на участниците в лагера.

1. Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк „Рила“ в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.

2. Ако в лагера пристигнат гости и желаят да останат, това може да стане само след разрешение на коменданта и поемане на попечителство от ръководителите на групите.

3. Необходимо е да се проявява бдителност за проявите на външните лица. Отговорниците на групи трябва да оставят по един пазач, когато групата отсъства от лагера.

IV. Прехрана.

1. Всеки участник организира сам прехраната си в ЛДШ Рила 2020 – хранителни продукти и хляб.

2. Дежурните групи по кухня осигуряват единствено гореща вода сутрин след молитвения наряд.

3. Всеки участник в ЛДШ трябва да има лични прибори – съд за вода и храна и вилица /лъжица, в кухнята не се предлагат общи такива.

4. Всеки дежурен трябва да пребивава в кухнята с маска и ръкавици.

V. Организиране на живота в Духовната планинска школа.

1. Ръководството на лагера е от упълномощени от Управителния съвет лица.

2. При откриването на лагера на 1 август се организира Общо събрание, на което се разпределят отговорностите и задълженията за работата на Школата.

3. Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа, след откриването на лагера се създават т.нар. „Четири съвета“ за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.

3.1.Съвет на физическия труд.

Организира следните групи:

а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера;

б) Група за охрана на лагера;

в) Група за общи екскурзии.

3.2. Съвет за духовния живот.

Организира следните групи и комисии:

а) Група за музикална и художествена дейност;

б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;

в) Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения;

г) Комисия за работа с децата.

3.3. Съвет за просвета.

Отговаря за групата по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

3.4. Съвет на примирителите.

а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;

б) Контактна комисия за работа с гости на лагера.

Забележка. Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната духовна планинска школа да се включи в дейността на лагера и дежурствата, като така даде своя принос в общата работа.

 

VI. Задължения на дежурните екипи:

1. Осъществяват 24-часово дежурство, като застъпват в 18.00 часа, след приемане от предишната работна група. 

2. Организират и провеждат духовните наряди за деня. 

3. Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата, както и с предпазни маски на лицето и ръкавици.

4. Осигуряват топла вода, която се раздава след приключването на духовния наряд до 9 часа. 

6. Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни. 

7. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

8. Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги свалят до определеното място за боклук до хижата, като заплащат тяхното транспортиране с коне. 

9. Осъществяват контрол над лагера. 

10. Хигиенизират тоалетните в 10 и в 15 часа. Ползват се само тоалетните на хижа „Седемте Рилски езера“.

11. Водата, която раздават дежурните групи се сипва само в лични съдове. Могат да се ползват по изключение от дежурните съдове за еднократна употреба. 

Забележка: Задълженията на дежурните екипи и работата на съветите в някаква степен се дублират, което изисква сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

Лятната духовна планинска школа на Рила се организира от 1 до 23 август. От 24 до 25 август работната група действа по закриване на лагера.

Основни правила от Учителя за планината и в частност за Седемте рилски езера може да намерите и в книгата на Издателство “Бяло Братство” – “Разговори при седемте Рилски езера”.

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

Постоянна комисия „Рила“

Управителен съвет

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.