БЛОГ

Къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София

Уважаеми господин Вътев, в качеството Ви на председател на Изпълнителния съвет на Общество Бяло братство, а чрез Вас до Изпълнителния съвет, а също така и до всички заинтересовани лица, намирам за необходимо да Ви дам синтезирана информация, относно процедурата свързана с къща музей, свързана с живота, дейността и учението на Учителят Петър Дънов, намираща се на адрес в гр. София, ул. „Опълченска“ № 66, а също така и какво е свършено до момента.

Казвам се адвокат Руска Дучева и съм член на Софийската адвокатска колегия. В началото правя уточнението, че аз лично не съм част от Общество Бяло братство. Когато говоря за по-долу за къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София, имам предвид цялата къща – в която са живели горе долу по едно време: Учителят – Петър Дънов и Георги Димитров, защото в момента положението с нейното състояние е такова, че не се знае още колко ще издържи и нямаме време в момента да я делим, а и по технически показатели тя не може да бъде разделена поради специфичната си конструкция – освен по документи. А и съм на мнение, че трябва да съхраним и възстановим къщата във вида в който е била в далечната 1905-1906, когато в нея идва да живее Учителят.

Правя всичко това, про боно, с оглед личната ми гражданска позиция, от исторически интерес и с цел да бъде запазено и възстановено едно място, свързано с историята на България, колкото и тази история и участниците в нея да са били противоречиви и взаимно изключващи се личности, но по стечение на обстоятелствата са живели под един покрив – в буквалния смисъл на думата.

В края на м. Март – началото на април 2022г., при мен в кантората ми пристигнаха за консултация, хора от Бялото братство, мои добри познати – Валентин Хаджимитов и неговата съпруга Данка Василева от гр.Банкя, с идеята и питането дали мога да им помогна, защото до момента бяха се сблъскали само с откази на администрацията. Тогава те ме запознаха с проблема, който стои около къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София и по-скоро, че в момента къщата се руши, никой не се грижи за нея, а тя самата е много важна за Общество Бяло братство, защото голяма част от пребиваването си в София, Учителят – Петър Дънов е живял в нея. На това място той, Учителят е изнесъл над 3000 беседи. Разказваха ми много за къщата, но за съжаление към онзи момент те нямаха никакви документи, освен едно писмо от Областния управител – София-град, в което в кратък текст се даваше информация, че къщата не се управлява от Областна управа – и само толкова.

Тогава се заех лично да издирвам документи, с което да достигна до статута и собствеността на къщата, за да мога да дам обосновано решение на възникналия проблем – как тази къща да бъде предоставена за управление и стопанисване /какъвто е законовия термин/ на Общество Бяло братство и от кого, какъв е установения законов ред. Извърших множество справки в Агенция по вписванията, Агенция по кадастър, съдилищата на различни нива, за да достигна до информация и документи, касаещи къщата. Този процес ми отне близо година работа.

Трябва да споделя, че в работата си по този конкретен казус, до момента и макар в качеството си на адвокат, се сблъсквам с всевъзможни пречки от страна на администрацията, но…..в крайна сметка – на лице е успех по случая. Като само за информация на четящите, искам да кажа, че в крайна сметка се снабдих с необходимите ми документи, удостоверяващи статута на къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София, но за целта се наложи, през 2022г., от мое име, включително и да заведа дело по административен ред в Административен съд – София-град срещу Министерство на културата. С голямо неудовлетворение ми предоставиха исканите от мен документи и информация за къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София, след изричното разпореждане на съда.

Какво знаем за къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София, обекта в синьо– тук ще дам по-конкретна информация за къщата.

Къщата е със статут на частна държавна собственост, а терена под нея е със статут на публична държавна собственост. С Акт за частна държавна собственост, къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София е предостевена са управление на Министерство на културата – това казвам изрично, защото  в момента, министърът на културата е онзи, който решава какви управленски или разпоредителни действия да се извършват с тази конкретно къща.

Освен това, с протокол на НСОПК от 29.06.1998г., утвърден от министъра на културата – по силата на действащото към онзи момент законодателство, къщата-музей е обособена като два отделни исторически паметника на културата, с категория национално значение: южната част от къщата – свързана с името на Петър Дънов. /за това обстоятелство притежавам документ/.

Въпреки това решение от 1998г., и до настоящия момент – липсва какъв да е интерес или инициатива от страна на Министерство на културата, и от други неправителствени организации, къщата да функционира като музей, а е оставена на забвение и самосъхранение.

Информация за съден имот, който е и проблемен за къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в гр. София, който вероятно е и причината за бездействието от страна на Министерство на културата – виждате го в синьо по-долу.

По силата на съдебно решение на Върховен Административен съд № 755/28.11.1997г., по реда на надзора – което е извънреден способ/това е за уточнение на четящите/, съдът отменява отчуждението на наследствения им имот и възстановява собствеността по отношение на техните идеални части по наследство на Роза Илиева Дечева и Данчо Христов Иванов. /притежавам заверен препис от това решение/. По интересното тук е, че делата водени пред Софийски градски съд и Върховен административен съд са унищожени, въпреки че би следвало да се пазят поне 50 години. Не мога да коментирам основателност, законност на решението, тъй като са минали повече от 10 години от постановяването му, а до момента никой не е възразил срещу това решение. По силата на това съдебно решение, двамата наследници са заявили в Агенция по кадастъра обособяването и нанасянето на наследствения им имот в кадастралната карта.

Какво произлиза от това: през лятото на 2022г., собствениците са заявили инвеститорски интерес и намерение, на това място да бъде построена сграда, с търговска и офис част. По неофициални данни, преписката в момента се намира в Областна управа и чака ред за разглеждане и одобрение. Съседния имот е достатъчно близо до къщата и при осъществяването на строителни дейности, тя – къщата би се саморазрушила.

Какво конкретно е направено до момента по случая:

1.На проведената през месец октомври 2022г., среща в Министерство на културата, бе обсъдено действителното състояние на недвижимия имот, находящ се на адрес в гр. София, ул. „Опълченска“ № 66, като южната част от същия недвижим имот – представляващ къща-близнак, е обявена за исторически паметник на културата от национално значение, свързан с името на Учителят Петър Дънов. Това Решение е взето от Националния съвет за опазване паметниците на културата с Протокол  № 11/ 29.06.1998 г. и е утвърдено от Министъра на културата. На срещата присъстват представители на Бяло братство, Български антифашистки съюз и специалисти от Министерство на културата.

 1. През м. Ноември 2022г., е внесено писмо намерение от името на Общество бяло братство, да бъде учреден музей на името на Учителят – Петър Дънов.
 2. На 29.06.2023г., заедно с госпожа Данка Василева – вещо лице към Софийски градски съд, архитект, специалист по опазване паметниците на културата, бях изрично упълномощена от Председателя на Общество бяло братство – Христо Ташев да представляваме Обществото Бяло братство, пред Министерство на културата, във връзка с къща музей, свързана с живота, дейността и учението на Учителят Петър Дънов, намираща се на адрес в гр. София, ул. „Опълченска“ № 66.
 3. На 04.07.2023г., в Министерство на културата, в качеството си на пълномощник, внесох официално писмо намерение от името на Общество бяло братство, да бъде открита процедура за предоставяне/възлагане ползването и/или управлението на недвижим имот представляващ южната част на къща музей, свързана с живота, дейността и учението на Учителят Петър Дънов, намиращ се на адрес в град София, ул. „Опълченска“ № 66, на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО, с БУЛСТАТ 000703646, като за целта бъде определен и подходящ за това срок. Успоредно с това, да бъде възложено на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО, спешно извършване на аварийни строително-ремонтни дейности, по укрепване и възстановяване на къщата-музей на адрес в град София, ул. „Опълченска“ № 66, като за целта ще бъде изготвен проект за реставрация, който предварително да бъде одобрен от компетентните специалисти в министерството.
 4. На 05.07.2023г., новоизбрания председател – Христо Вътев, инициира група във вайбър за обсъждане, предложения и споделяне на информация относно къщата на ул. „Опълченска“ № 66. В групата бяха поканени различни хора, но обединени от идеята за възстановяване и запазване на къщата, свързана с живота на Учителят.
 5. На 09.07.2023г., в двора на къщата на ул. „Опълченска“ № 66, и преди рожденния ден на Учителят, се проведе и събиране на членове на Общество Бяло братство от София. На това събиране бях поканена и ми бе дадена възможност на кратко да запозная присъстващите с проблема и да очертая необходимостта от съживяване на това място.
 6. На 12.07.2023г., рожденния ден на Учителят, отново бяхме на мястото на къщата на ул. „Опълченска“ № 66, в по-тесен кръг присъстващи –беше работен ден все пак. На място се срещнахме с госпожа Карарадева – заместник директор на Националния Политехнически музей, като връчих официално копие от писмото до министъра на културата, за декларираните намерения от името на Общество Бяло братство. Тогава, с помощта на господин Костик Михайлов – строител, направихме първия оглед на къщата, включително и на покрива, като планирахме необходимите мерки за почистване и запазване вида на къщата в нейната цялост. При огледа на място се установи, че покрива е пропаднал на места и има сериозни пробиви в него, от където са провокирани и течове през дъждовния период. Течовете при валежи са сериозна опастност за къщата.

След съгласуване с ръководството на ОББ, в качеството ми на пълномощник – поисках официално разрешение от Министерство на културата да извършим почистване на пространството около къщата. От министерството поставиха редица условия, които предварително изпълнихме, и точно. Условия, както за пропусквателен режим, безопасност на труд, така и относно самата процедура по извършването на почистването, до помитането на плочките и извозването на събрания боклук.

Беше определена дата  – 29.07.2023г., в която ни бе разрешено да извършим почистването. Сформиран бе доброволчески екип. Беше извършена и сериозна предварителна подготовка за планираната работа, с помощта на господин Костик Михайлов – строител.

Първоначално, заявиха участие 16 човека. В почистването взеха участие 11 човека, но достатъчно и качествени хора – благодаря им за всеотдайния труд, в резултат на което къщата на ул. „Опълченска“ № 66 светна.

В същия ден, беше използвано времето и разрешението, което имам и дадения ми официално достъп до къщата, и с помощта на хора от групата, бе направен пълен оглед на къщата от трима водещи архитекти, специалисти в сферата на паметници на културата и вещо лице от списъка на Софийски градски съд – госпожа Данка Василева. Архитект Иван Стойчев лично дойде на място за да извърши оглед, с патерицата беше човека. Имаме уверението, че ще  се изготви предписание за необходимите мерки за съхранение и за реставрация на къщата.

Следват снимки преди да започнем работа на 29.07.2023г.

А така изглежда пространството, след работата на доброволческия екип на 29.07.2023г.

 1. Сутринта, на 08.08.2023г., направихме повторен оглед на къщата на ул. „Опълченска“ 66, на място – относно почистването на покрива от клоните на близките дървета. В момента клоните са доста големи и тежки, стоварени са върху покрива и допълнително натискат и чупят керемидите и конструкцията на покрива. В присъствието на заместник директорката на Националния политехнически музей, и представител – строител – господин Михайлов, направихме уточнение кои клони и до каква степен да бъдат безопасно отстранени, за да съхраним в достатъчен обем покрива на къщата, докато получим официално разрешение от министерство на културата.

Ще съгласуваме удобно време за всички и до края на м. Август да сформираме отново доброволчески екип и всичко необходимо, за да се реши и този въпрос по къщата.

 

 1. На 08.08.2023г., в качеството си на адвокат открих и специална банкова сметка.

 

Получател – Адвокат Руска Дучева-Опълченска 66

IBAN: BG73SOMB91305100010917

BIC: SOMBBGSF

Банковата сметка е открита на основание чл. 39, ал.1 от Закона за адвокатурата и е със статут на специална разплащателна сметка.

Постъпилите финансови средства ще бъдат използвани едниствено и само за дейности свързани с възстановяване на къщата-музей свързана с живота и делото на Учителят – Петър Дънов, находяща се на адрес в гр. София, ул. Опълченска № 66.

По тази конкретно сметка ще постъпват суми от дарения на различни физически и/или юридически, български и чуждестранни лица.

Моля, при извършване на превод по специалната разплащателна сметка, в основание да бъде вписвано: дарение за къща-музей на Учителят – Петър Дънов – гр. София, ул. Опълченска № 66.

Получател следва да се посочва: адвокат Руска Дучева – „Опълченска“ 66.

Банковата сметка е левова.

Обръщам внимание, че при внасяне на пари в брой на каса в офисите на ОБЩИНСКА БАНКА, по тази специална разплащателна сметка – такса не се дължи!

 

Какво предстои в спешен порядък:

1.В момента, най-наложително е да бъде извършен спешен авариен ремонт на покрива на къщата на ул. „Опълченска“ 66. И това излиза на преден план като първа задача. Трябва да се справим и с клоните от близките дървета, които тежат на покрива и допълнително създават проблем. Може да видите на снимката. След изрично предварително разрешение, е необходимо да се почисти и вътрешността на къщата. В момента нямаме такова разрешение за извършване на вътрешно почистване, тъй като старите вещи вътре, които са складирани – не е установено чия собственост са.

 1. Очаквам официално становището от министъра на културата, относно писмото-намерение за предоставяне на управление/ стопанисване на къщата на ул. Опълченска 66 на Общество Бяло братство.

Какво е необходимо за момента –на двете юридически лица с нестопанска цел да бъде възложено стопанисването и управлението на къщата-музей – така както е обособена в момента, в две части – на Общество Бяло братство /за частта свързана с живота на Петър Дънов – Учителя/ и на Български Антифашистки съюз – за съседната част от къщата – музей – свързана с живота и делото на Георги Димитров. Това казвам съвсем лаично – за целта има законова процедура, но не мисля че е уместно да Ви занимавам в детайли със законовия регламент и правните възможности в момента, но при необходимост мога да запозная конкретни лица – законовите възможности са две. Спешността на тази процедура се налага, за да започнат спешни аварийни ремонтни дейности и къщата да бъде спасена.По силата на закона, сме длъжни да вървим заедно, харесва ли ни или не – само така може да успее и да се реализира тази идея. Иначе губим къщата – всички губят.

 1. Изготвяне на техническо задание и виза за строителство за извършване на строително-ремонтните дейности по къщата, за реставрация/ консервация и т.н. Респективно одобряването на техническата документация от компетентните административни структури. За целта е необходимо да бъде организирана среща с арх. Петър Петров – директора на Националния институт за недвижимото културно наследство. Той трябва да даде разрешение/одобрение на всички бъдещи проекти за реставрация, аварийни ремонти, и всички видове дейности по възстановяване на къщата.
 2. Изготвяне на проектна документация и концепция за учредяване на къща- музей свързана с живота и делото на Учителят – Петър Дънов от името на Общество Бяло братство и внасянето й за одобрение и разрешение от Министерство на културата.
 3. След получаване на съответното разрешение, разбира се реализацията на музея в къщата на ул. „Опълченска“ № 66 и възстановяването й, в максимално близка степен до това ниво, каквото е била във времето когато там е живял и работил самия Учител.
 4. Установяване контакт с ръководството на Български антифашистки съюз, БСП и БКП, за евентуален съвместен проект за къща- музей при кандидатстването за разрешително пред Министерство на културата. Такива предварителни разговори вече съм провела с господин Атанас Замфиров – заместник председател на парламентарната група на БСП в НС, председателя на БКП и председателя на Българския антифашистки съюз. Те също са информирани за нашето начинание.

Използвам възможността, да апелирам към специалисти в областта на архитектурата, опазване на културното наследство, и при изготвяне на документите за учредяване на къщата-музей на името на Учителят-Петър Дънов, пред Министерство на културата, както и с други полезни съвети и идеи свързани с възстановяване на къщата на ул. Опълченска 66, да се присъединят към екипа за работа, за да имаме по-бърз и качествен резултат, заедно, в общото ни дело.

Благодаря Ви за търпението!

Желая спорна седмица, Оставам на Ваше разположение:

Адвокат Руска Дучева – САК, телефон за контакт: +359888683601.