Лятна Духовна школа Рила Молитвени наряди Последни новини

Духовни наряди на ЛДШ Рила

21. 08. 2019
Дежурна група – Варна

Сутрин

1. Химни на Слънцето
2. Добрата молитва
3. Първо послание на апостол Павел към Коринтяните, 13 гл.
4. Беседа „Поучения и наставления на планината“
5.“Песен на светлия път“
6.Формула „Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът. (3 пъти)
7.Поздравът на Бялото Братството

Вечер

1. Песен „Духът Божий“
2. Молитва за плодовете на Духа
3. 91 псалом – песен и текст
4. Песен „Духът ми шепне това“
5. Молитва на Данаила
6. Песен „Вечер сутрин“
7.Формула: „Господи да пребъде Твоят Дух на Любовта, твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца.“ (3 пъти)
8. Песен „Отче наш“
9. Формула: „Господи, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие“.
10. Поздравът на Бялото Братството

*

20.08.2019 год.
Дежурна група – Пловдив

Сутрин

1. Песен „Венир Бенир“
2. Утринна молитва на ученика
3. Евангелие от Матей 16 глава
4. Беседа „Начало и край“
5. Песен „Всичко в живота е постижимо“
6. Малката молитва
7. Формула „Верен, истинен…“ (3 пъти)

Вечер

1. Песен „Благословен Господ“
2. Псалом 23
3. Песен „Правда“
4. Молитва „Пътят на живота“
5. Песен „Аум“
6. Формулата на ученика
7. Песен „Махар Бену Аба“
8. Господнята молитва
9. Поздравът на Бялото Братството (3 пъти)

*

19.08.2019
Дежурна група – София

Сутрин

1. Песен: “Фир фюр фен”
2. Молитва на Царството
3. Евангелие от Лука, 10 гл.
4. Беседа “Наближило е Царството Божие”
5. Песен:”Благословен Господ”
6. Формула: “Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.”
7. Молитва за благословение на Българския народ
8. Песен: “Благославяй”
9. Поздравът на Бялото Братството

Вечер

1. До ще ден
2. Молитва на благодарността
3. Песен: “Духът Божи”
4. Молитва на избраните
5. 133 псалм
6. Песен: “Писмото”
7. Формула: “Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя”, 3 пъти

*

18.08.2019г.

Дежурни групи – Стара Загора, Казанлък и Раднево

Сутрешен наряд:

1. Химни на слънцето
2. Новото Битие – ден Първи
3. Добрата молитва
4. Беседа „Първият ден“ – 08.08.1930г.
5. Формула „Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй.“
6. Песен „В начало бе Словото“

Вечерен наряд:

1. Песен „Сърдечен зов“
2. Добрата молитва
3. Формула: „Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името му благословено“. (3 пъти)
4. Молитва на Духа
5. Песен „До ще ден“
6. Песен „Ще се развеселя“
7. Формула:
„Учителю благи, бъди винаги с нас.
Учи на Твоите пътища.
Закриляй ни според Твоята милост.
Опази ни за Твоето дело.
Божият мир да бъде над всички ни.“

7. Формула: „Господи, ние искаме едно отечество, едно човечество, един закон – Любовта. Мир, любов и братство между всички народи.“ (3 пъти)
8. Господнята молитва
9. Поздрав на Братсвото

*

17.08.2019г.

Дежурни групи – Бургас, Айтос, Карнобат

Сутрешен наряд

1. Песен “Вехади”
2. Песен “Ще се развеселя”
3. Малката молитва
4. Псалом 23
5. Беседа “ Задължително право „
6. Песен “Духът Божи”
7. Молитва на Духа
8. Мотото на ученика – “Ученикът трябва да има…” – един път
9. Формула “В изпълнението Волята на Бога е силата…”, 3пъти

Вечерен наряд

1. Песен “Махар Бену Аба”
2. Песен “Вътрешния глас на Бога”
3. Молитва на Духа Святий
4. Псалом 91 – песен и текст
5. Песен “Духът ми шепне това”
6. Молитва “Отче наш”
7. Формула “Верен истинен чист и благ….”,  3 пъти

*

16.08.2019

Дежурни групи – Разград и Търговище

Сутрин

1. Песен “Бершид Ба”
2. Молитва на Триединния Бог
3. Формула:
“Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в Закона на Любовта безгранична, в която няма никаква измяна.”
4. Беседа “На езерата”
5. Песен “Фир фюр фен”
6. Утринна молитва на ученика – 36 стр.
7. Формула:
“Господи, Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето, и всички народи, които Ти Си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие.l”
8. Господнята молитва
9. Поздравът на Бялото Братство

Вечер
1. Песен “Тайната вечера”
2. Молитва към великото съзнание
3. Песен “Да имаш вяра”
4. Молитва на ученика – стр. 48
5. Песен “Духът Божий”
6. Молитва на благодарността
7. Псалм 117
8. Молитва “Изпълни ни с Твоя мир”
9. Поздравът на Бялото Братство

*

15.08.2019

Дежурна група София – Цвета и приятели

Сутрин

1. Песен “Духът Божи”
2. Формула “Бог е Дух и които Му се кланят в Дух и истинада Му се кланят”, 3 пъти
3. Молитва “Пътят на Живота”
4. Беседа “Скришната стаичка”
5. Песен “Венир бенир”
6. Молитва “Отче наш”
7. Формулата от Пентаграма

Вечер
1. Формула: “Принесете Господу, синове на силните слава на името му”
2. Песен “Благословен Господ”
3. Псалом 103
4. Молитва дадена 1922 г.
5. Песен “Аз мога да любя”
6. Формулата: “Вярата, в коята аз живея ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце”
7. Песен: “Всичко в живота е постижимо”
8. Формула: “Всичко мога чрез Христа, който ме укрепява”
9. Молитва дадена 1925г.
10. Трите закона от “Веригата”:
– Люби Бога
– Обичай ближния си
– Търси съвършенството

*

14.08.2019 г. – Плевен, Благоевград, Свищов

Сутрешен наряд

1. Песента ,, Мисли”
2. Песента ,,Добър ден’’
3. Красивата молитва
4. Беседа ,,Интуиция’’- Общ Окултен клас , Съборни беседи, 23 Юли 1930г., (Сряда) 5:00ч.
5. Формула: ,,Господи, Ти всичко можеш.Твоят дух, Който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може.И аз чрез Твоя Дух всичко мога.”
6. ,,Добрият път”, Молитва на Ученика
7. Поздравът на Братството

Вечерен наряд

1. Песен „При всичките условия”
2. Молитва на Духа
3. Песен ,,Правда”
4. Псалом 27
5. Молитва на благодарността
6. Песен ,,Милост, благост”
7. Ученикът се моли: ,,Обични ми Учителю, бъди винаги с нас.Учи ни на Твоите пътища.Закриляй ни според Твоята милост.Опази ни за твоето дело. Божият мир да бъде над всички ни!”
8. Заповедта на Учителя: ,,Обичай съвършения път на Истината и живота. Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.“

*

13.08.2019 – Шумен и Габрово

Сутрин

1. Добрата молитва
2. Псалм 91 – песен и текст
3. Беседа: “С человечески езици”
4. Песен: “Бог е любов”
5. Формула: “Чистота, чистота! Влей, Господи, в твлото ми, в душата ми и в духа ми”, 3 пъти
6. Формула: “Господи, смили се над България! Изпрати Божествените сили да я пазят от разруха, земетресение, наводнение, киша, суша, глад, град и други природни бедствия. Мир и любов да настане по цялата земя.”
7. Господнята молитва
8. Поздрав на Братството

Вечер

1. Песен: “Да бих Те слушал”
2. Песен: “Благославяй”
3. Молитва “Пътят на живота”
4. “Благата песен”
5. Песен: “Вътрешния глас на Бога”
6. Формула: “Мир, мир, мир, Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците!”
7. Господнята молитва
8. Поздрав на Братството

*

12.08.2019 – Дежурство на децата

Сутрин

1. Песен: “Бершид ба!”
2. Господнята молитва
3. Матей 5:5-11
4. Беседа „На планината“
5. Песен: „Вехади“
6. Молитва на Царството
7. Формула: „Да осветяваме Името Божие.
Да търсим Царството Божие и Правдата Негова и да изпълним Волята Божия!“ (3 пъти)

Вечер

1. Песента: “Запали се огънят”
2. Марк 10:13-16
3. Молитва на детето
4. Песен „Мога да кажа“
5. Молитва на свещената чистота
6. Песен: “Вечер, сутрин”
7. Песен „Аум“
8. Формула: „Търсете първом Царството Божие и Правдата негова и всичко друго ще Ви се приложи!“
9. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят белите братя в в Божията Любов!“ (3 пъти)

*

11 август 2019 – Пловдив

Сутрешен наряд

1. Молитва: “Отче наш”
2. Песен: “В начало бе Словото“
3. Молитва: „Добрият път“
4. Беседа
5. Песен: „Да имаш вяра“
6. Формула: “Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи”
7. Песен: „Благословяй“
8. Формула: “Любовта иде!” (3 пъти)
9. Формула: “Само светлият път на Мъдростта води към Истината. Тя постоянно ни весели!”

Вечерен наряд

1. Песен: „На Учителя“
2. Молитва на Братството
3. Формула: “Мир, мир, мир, Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците“ (3 пъти)
4. Песен: „Милост, благост“
5. Молитва на благодарността
6. Формула: “Да осветяваме Името Божие.
Да търсим Царството Божие и Правдата Негова.
Да изпълним Волята Божия!”
7. Песен: „Венир Бенир“
8. Формула: „Ученикът трябва да има…“
9. Поздравът на Братството

*

10.08.2019 – Варна

Сутрин

1. Песента: “Изгрей, изгрей, ти мое слънце!”
2. Добрата молитва
3. Песента: “Молитва (Чуй, Господи)”
4. Беседа
5. Формулата: “Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде името Му благословено!”, 3 пъти
6. Песента: “Всичко в живота е постижимо”
7. Псалм 103
8. Поздравът на Братството

Вечер

1. Песента: “Благословен Господ”
2. Молитва за плодовете на Духа
3. Песента: “Магр бену Аба”
4. Псалм 25
5. Формулата: “Вярата, в която аз живея, ще внесе Божествена хармония в стремежите на моето сърце.”, 3 пъти
6. Песента: “Скитах се по гори и планини”
7. Поздрав на Братството

*

09.08.2019 – Перник и Велико Търново

Сутрин
1. Песента: “Ранен час”
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата: “Люби, учи…”
4. Беседа – “Ценност на нещата”, 21.08.1935
5. Песента: “Блага дума на устата”
6. Песента: “Аз мога да любя”
7. Псалм 133
8. Господнята молитва
9. Формулата: “Винаги се радвайте…”, 3 пъти

Вечер
1. Песента: “Духът Божи”
2. Молитва към великото съзнание
3. Песента: “Бог е Любов”
4. Формулата: “Верен, истинен, чист и благ…”, 3 пъти
5. Песента: “Вътрешния глас на Бога”
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството

*

8.08.2019 – Враца, Видин и Панагюрище

СУТРИН

1. Песен “Химни на слънцето”
2. Добрата молитва
3. Беседа – “Пробни страдания”, 18.08.1935
4. Песен “Да имаш вяра”
5. Завършваме с трите основни изречения от беседата:
ЕДИНСТВЕНЕЯТ ПЪТ КОЙТО ВОДИ КЪМ ЖИВОТА Е ЛЮБОВТА
ЕДИНСТВЕНИЯ ПЪТ КОЙТО ВОДИ КЪМ ЗНАНИЕТО Е МЪДРОСТТА
ЕДИНСТВЕНИЯ ПЪТ КОЙТО ВОДИ КЪМ СВОБОДНАТА Е ИСТИНАТА

ВЕЧЕР

1. Песента “Давай, давай”
2. Молитва към Великото съзнание
3. Песента “Житното зърно”
4. Псалм 112
5. Песента “Венир Бенир”
6. Песента “Аин Фаси”
7. Формулата “Люби, учи …”
8. Господнята молитва
9. Формулата “БОЖИЯТ МИР И БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ да ЗАЛЕЯТ ЦЯЛАТА ЗЕМЯ”
10. Поздрава на Братството

*

7.08.2019 г.

Сутрешен наряд

1. Формулата от Пентаграма: “В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа”, 3 пъти
2. Песента Аум
3. Песента “Денят иде”
4. Песента “Ти си проявената Любов”
5. Утринна молитва на ученика
6. Фoормулата: „Бог е Любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг“ 3 пъти
7. Беседа „Несъвместимите неща”, държана на 16.VIII /1935 г.
8. Формулата „Господи, благодаря Ти, че си ми дал един отличен ум, в който си положил Твоята Мъдрост, едно отлично сърце, в което си положил Твоята Любов. С тая Любов и Мъдрост аз искам да ти служа”
9. Песента “Мисли, право мисли”
10. Формулата „Бъдете млади като Любовта, възрастни като Мъдростта, чисти като Истината”, , 3 пъти
11. Песента “Благост”
12. Песента “Отче наш”
13. Формулата „Господи, Боже наш, да дойде Твоето царство на Земята, както е горе на Небето, и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да ти служат с радост и веселие! ”
14. Формулата на Братството “Да се прослави Бог във бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов. “

Вечерен наряд

1. Песента “Радост”
2. Молитва на Благодарността „Благодарим Ти, Баща наш, за великата Любов, с която си ни възлюбил…“
3. Формулата “Само светлият път на Мъдростта води към Истината.Тя постоянно ни весели.“ един път
4. Песента “Тайната вечеря”
5. Малката молитва: „Господи, Боже мой, направи ме да видя Твоето Лице …“
6. Песента “Духът Божи”
7. Формулата “Бог живее в мене и аз живея в Бога“ 3пъти

 

***

6 август – Пловдив

Сутрин

1. Изгрява слънцето
2. Утринна молитва на ученика
3. „Верен, истинен …“ (3 пъти)
4. Беседа – Новораждане
5. „Давай, давай“
6.“Бершид ба“
7. Добрата молитва
8. „Любовта иде“ (3 пъти)

Вечер

1. „До ще ден“
2. Пътят на живота
3. „Ще се развеселя“
4. „Господи, да възрастне в мен онова, Божественото, което си вложил в моята душа.“ (3 пъти)
5. Там далече
6. Заповедта на Учителя
7. Вехади
8. Отче наш
9. Поздравът на Братството (3 пъти)

 

***

05.08 – Италия и приятели

Сутрин

1. Песен: “Благославяй”
2. Добрата молитва
3. Формула: “Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира, ще изпълни сърцето ти с всички добрини”, 3 пъти
4. Беседа – Божественият ръб
5. Песен “Радост за душата”
6. Песен “Милост, благост”
7. Песен “Блага дума”
8. Молитва на Царството
9. Формула: „Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга. И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята свещена книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя.“

Вечер

1. Песен: “91 псалм”
2. Молитва: „ХВАЛА ТРОИЧНИЯ ГОСПОД, ЦАРЯ НА ВСИЧКИТЕ ВЕКОВЕ“
3. Песен: “Духът Божи”
4. Формула: “Господи, помогни ми да се проявя, както Ти искаш. Всичко да бъде за Твоята Слава и за доброто на всички.”
5. Псалм 117
6. Песен: “Духът ми шепне това”
7. Тайна молитва
8. Господнята молитва
9. Формула: “Търсете първом Царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се проложи.”

 

***

4.08.2019 – София, МОК

Сутрин

1. Песен “В начало бе Словото”
2. Молитва на Царството
3. Беседа “Двете естества”
4. Господнята молитва
5. Формула: “Аз и Отец едно сме.”, 3 пъти

Вечер

1. Песен “Духът Божи”
2. Псалм 121
3. Молитва на Духа
4. Песен “Махар бену аба”
5. Формула: И това е живот вечен – да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил. И това е живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.
6. Песен “Милост, благост”
7. Заповедта на Учителя

 

***

03.08.2019 – Благоевград и Дупница

СУТРЕШЕН НАРЯД

1. Песен „Бог е Любов“
2.“Малката молитва“
3. Песен „Писмото“
4. Беседа „Млад,възрастен и стар“, изнесена от Учителя на 09.08.1935 година на Рила, езерата.
5. Песен „Цветята цъфтяха“
6. Формула: „Велик е Бог в Любовта Си. Велик е Бог в Мъдростта Си. Велик е Бог в Истината Си. В Любовта Си Бог поучава. В Мъдростта Си Бог просвещава. В Истината Си Бог освобождава. Милостив и жалостив е Господ и Неговата благост е над всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на всичко живо в света“ – един път.
7. Молитва „Отче наш“
8. Песен „Махар Бену Аба“
9. Братският поздрав: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов“ – 3пъти

ВЕЧЕРЕН НАРЯД

1. Песен „Запали се огънят“
2. Молитва „Хвала на Троичният Господ, Царят на всичките векове“
3. Песен „Давай, давай“
4. Формула: „Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца“
5. Песен „Вечер,сутрин“
6. „Молитва за разбиване козните на лукавия“
7. Формулата от Пентаграма: „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа“ – 3пъти

***

02.08.2019

Сутрин

1. Песента „Фир Фюр Фен“
2. Молитва към Великото Съзнание
3. Песента „Венир Бенир“
4. Формулата „Вярата в която аз живея ще внесе Божествена Хармония в стремежите на моето сърце“
5. Песента „Вехади“
6. Беседа „Царския път на Душата
7. Песента „Да бих те слушал“
8. Молитва на Ученика
9. Песента „Там Далече“
10. Поздравът на Братството

Вечер

1. Песента „Махар Бену Аба“
2. Молитва „Изворът на Доброто“
3. Песента „Бершид Ба“
4. Формулата „В Божествения План е…..“ стр. 97 – 1 път.
5. Песента „Милост Благост“
6. Псалом 112
7. Поздравът на Братството

 

01.08. – Работна група

Сутрин

Добрата молитва
Песен: Химни на Слънцето
Песен: Битие – пети ден
Песен: Бершид ба
Беседа
Песен: Вътрешният глас на Бога
Песен: Аум
Песен: Махар бену аба
Псалм 91
Песен: Бог е любов
Песен: Духът Божий
Молитва – двете свещенни положения:
Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога. И любовта да бъде една силна връзка по между ни. И не само между нас, но и между всички на земята. И не само между всички на земята, но и между всички на Небето. И всички, които живеят на Небето и земята да бъдат едно! Амин! Тъ да бъде!

Вечер

Господнята молитва
Песен: Венир бенир
Песен: Киамет Зену
Песен: Аин фаси
Молитва на благодарността
Псалом 23
Песен: Слава Божия
Песен: Той иде
Формула “Верен, истинен, чист и благ всякога бъди…”
Песен: Благословен Господ
Песен: Радост
Поздрав на Братството

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.