Последни новини

Общото събрание на ОбББ на 16.06.2024г.

Любезни братя и сестри,

По решение на ИС на Общество „Бяло Братство“ и на основание Чл. 14.3 от неговия устав, свикваме заседание на Общото събрание на ОбББ на 16.06.2024г. от 8.00 часа в гр. Стара Загора, в салона на Братския център на ул. „Сърнена гора“ № 27 при следния дневен ред:

  1. Приемане на счетоводните отчети за 2023г.
  2. Приемане на бюджета на Братството за 2024г.
  3. Отчети на ИС и КРК за изтеклата година.
  4. Обсъждане на отчетите на ИС и КРК, на начина и насоките им на работа и приемане на оценка за извършената работа през изтеклата година.
  5. Изслушване на информация за работата на новоучредените Съвети и на комисиите.
  6. Изслушване на информация за работата на обектите: Международен братски център, Арбанаси и къщата на ул. „Опълченска“ 66 в гр. София.
  7. Разни

Напомняме ви, че съгласно приетите промени в устава на Братството, братята и сестрите, които желаят да участват лично в работата на ОС и са се вписали в списъците по Чл. 11.1., т.а/ от устава, т.е. участват в работата на групите за изучаване и прилагане на Словото от поне 5 /пет/ години, трябва да подадат заявления до Изпълнителния съвет   по електронната поща, на адрес [email protected] или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Генерал Щерю Атанасов“ №2 до 01.06.2024г., включително. Заявлението трябва да съдържа и телефон на координатора на групата за обратна връзка.

        За облекчение на процедурата по подаване на заявления, публикуваме форма, в която желаещите могат да се впишат и това ще се счита за подадено заявление.

https://docs.google.com/forms/

Съгласно Чл. 13.2. от Устава на заседанието на Общото събрание ще се води официален аудио запис. Видеозаписи не се допускат.

 

С братски поздрав:    Изпълнителен съвет

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.