Последни новини

Общо събрание – 17 март 2024г.

Братя и сестри,

І. На 17 март в София, ул. „Чехов”16А, Голямата зала на 2-рия етаж. от 8 до 17ч.   предстои провеждането на Общо събрание/ОС/ на нашето Братство с дневен ред:

  1. Избор на координатори на съветите и комисиите съгласно Чл. 24 от Устава ни.
  2. Приемане на счетоводните отчети за 2023г. и на бюджета на Братството за 2024г.
  3. Разни

 ІІ.С цел по-доброто организиране и провеждане на предстоящото ОС, ви молим:

  1. Да обсъдите в Братските Общности и групи бъдещата дейност на Постоянните комисии /ПК/ и Съветите, които също са приравнени на ПК.
  2. Да обмислите и предложите подходящи братя и сестри, които желаят да работят в отделните ПК и Съвети.
  3. Напомняме ви, че предложения може да направи всеки желаещ да участва в работата на ОС, който отговаря на условията до 15 дни преди датата на ОС, но ще бъде се радваме, ако да има и предложения от Братските Общности и групи.
  4. Постоянните комисии, които работеха да момента и трябва да бъдат избрани техни координатори са: Комисия по музика, Комисия Наука и образование /педадогическа/, Комисия Лятна Духовна Школа, Стопански съвет, Мястото на Учителя, Социална Комисия, Комисия Изследване на архиви, Медийна комисия.

Комисията Паневритмия, е единствената, чийто координатор беше избран от ОС на 02.07.23г.

  1. Допълнително с промените в Устава приехме  Чл. 24.6, според който: „Със свое решение ОС  учредява четири постоянни комисии, наречени Съвети – „Съвет на физическия труд – Физически съвет“, „Съвет за духовния живот – Духовен съвет“ „Съвет за просветата – Просветен съвет“, и „Съвет на хармонията“, които работят в координация, могат да имат представители в отделните Братски общности и групи по места, и работят по метода на „четирите съвета“, даден от Учителя,
  2. а според Чл.24.5. ОС избира постоянна комисия от нечетен брой свои членове, наречена „Съвет на примирителите – Примирителен съвет”, която съдейства за разрешаването на спорове, възникнали  между отделни структури, техни членове или отделни структури и членове на ОББ. Комисията определя сама реда за своята работа.

Молим ви в кратък срок да отговорите на поставените въпроси.

Да изпълним Волята Божия!

С братски поздрав: ИС

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.