Учителя за...

Учителя Петър Дънов за България

Учителя беше пътувал много из България. Ред години беше изучавал българина. Беше правил единадесет години своите френологически измервания и изследвания. Беше проучил българина всестранно. Той познаваше неговото минало и настояще, неговия бит и характер.

Знаеше добрите му и лошите му страни, знаеше дълбоките причини откъде, при какви условия и как е придобил известни черти.

Веднъж той каза:

В българина има три хубави черти. Най-първо са живели тук българите траки, които са се наричали „благати хора“ или „благари“. Те са били добри. От тях българите са взели склонността към мистичното, духовното. После са дошли славяните, заели са Балканския полуостров. От тях българите са взели духа на жертвата – самоотричането. Най-после са дошли Аспаруховите българи. От тях са приели храбростта.

Учителя познаваше душата на този народ – Божественото, което е вложено в него. Познаваше и онова, чуждото, което отпосле се бе вмъкнало. Като работеше върху характера на българите, Учителя търсеше методи да го повдигне. Той вземаше много примери из живота на българите – образи, типове. Знаеше много анекдоти, характерни за тях, и често ги привеждаше в своите беседи и разговори. Веднъж, когато бяхме на планината, стана въпрос за българския народ. Учителя каза:

Човек, докато не обикне един народ, не може да го познае.

Българското правителство трябва да даде премия на този, който напише най-добрата история за произхода на българския народ.

Вие сте пратени в България. Тук е една необработена, сурова почва с троскот. Трябва да копае човек половин метър, за да я обработи и пречисти. Да бъде човек твърд и устойчив – само при българите може да научи това. Трябва да живееш при тях, за да научиш твърдостта на волята.

Кое е същественото за българина? – Той е най-твърдият елемент, който съществува. Българинът се отличава с голяма твърдост и упоритост. Всеки човек, който слиза на Земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдост, да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, което расте, е българинът. Богомилите са дошли тук, за да придобият това качество – твърдостта, за да проповядват после добре Божественото учение.

Добре е българинът да бъде твърд, но да бъде разумно твърд, т.е. твърд не за обикновените идеи. За тях може да бъде отстъпчив. Но за Божественото трябва да бъде готов всичко да жертва, да не го е страх от смъртта. Човек, който се страхува от смъртта, нищо не може да постигне. Освен това българинът е много естествен и справедлив. Изобщо славянинът е съвестен.

Българинът има много добри качества, наследени от миналото. Например като се връща от лозето, той носи една кошница грозде. От нея дава на децата и на всички, които срещне. Тази кошница е специално за минувачи; той не бута голямата кошница, която е за вкъщи. Като обира лозето или плодната градина, българинът не обира всичко – оставя малко плодове или грозде за минувачите, за да си откъснат и те. Това, което остава, се казва баберки.

Българинът има една черта – не обича да му заповядват. Остави го свободен – и той ще направи много повече за теб. Българинът е гостоприемен. Когато отида в българска къща, питат ме какво желая да ми сготвят. Аз казвам: „Малко боб и малко лук.“ Казват: „Не искаш ли кокошка?“ – Не. Когато те гощават, много добре гощават и постоянно те канят: „Защо не ядеш от това, от онова?“ На трапезата слагат най-хубавото, което имат, най-хубавата диня, най-хубавото грозде – когато те обичат.

Когато ходиш и говориш на народа, българинът иска да знае дали с пари работиш, или без пари. Питат ме: „С пари ли мериш главата?“ Казвам: „Без пари.“ Българинът много вярва в меренето на главата. Казва: „Мери човекът, мери главата, ръката…“ Много любопитен е българинът. Казвам на един българин: „Щастието ти зависи от този твой кон, не го бий.“ Той ми вярва и почва да гледа добре коня или вола си, става много мек с него.

У българина има едно чувство – всякога преувеличава нещата. Никога не може да каже нещо, както си е, а ще го преувеличи. Това чувство е развито у него. Ако са събрани някъде няколко души, той ще каже: „Там има толкова свят, не могат да се преброят.“

Добрата страна на българина е, че той е признателен. Когато бяхме на екскурзия в Родопите, в Циговия чарк, Баташко, синът ни настани в чарка, но баща му – упорит българин, не ни поздравяваше даже. Плащаме му – не ни поздравява. Казах: „Няма нищо.“ Един ден, като реже той на чарка, отскача една треска, влиза в окото му и то се подува. Синът иде и казва: „Окото на баща ми се поду. Трябва да го пратим в София.“ Казах: „Няма нужда, ще му помогна.“ Бащата иде. Казах му: „Ако отидеш в София, ще ти извадят окото; аз ще ти помогна, без да ходиш в София. Ще видиш колко скоро лекувам.“ Обърнах му окото, извадих си кърпата, извадих парчето и намазах мястото с масло. Пипах внимателно и му казах: „Утре ще бъде окото ти добре.“ На другия ден този човек стана мек като памук. Тури ни на разположение коне, хляб, всичко. И казва: „Много лоши сме били.“ Разбира човекът. Обърнах окото и извадих треската – и изведнъж видя хубавата страна. Направихме една чешма там.

Българинът се отличава с голяма разрушителна сила. Много обича да разрушава. Като върви през гората, тук клъцва с брадва някое дърво или клонче, там клъцва. Ако българите съумеят да превърнат разрушителната сила в творческа, ще станат велик народ. Българинът трябва да разбира онези динамични сили, които минават през него, като българин. Българите са хора на волята. У тях челото, носът и брадата са еднакво развити. Ето защо те не могат да бъдат хора само на чувството. Българинът иска Любовта да се изрази на дело. Той е добър, умен. Ако управниците слушаха народа, много малко грешки щяха да направят.

Българинът лесно се приспособява навсякъде. В България са упорити, но като излязат вън, са гъвкави. Това е славянска черта.

Сега българите имат най-благоприятни условия. Невидимият свят им помага. По натура те са песимисти. У тях надеждата е слабо развита.

В религиозно отношение у българина има много заблуждения. Те не са се освободили още от идолопоклонничеството. Българите имат в живота си много неща, които не са Божествени, а човешки. Те вярват в амулети, не отиват на работа във вторник и петък. Като мине котка, мислят, че няма да им върви.

Българският народ е музикален. В България има музикални хора.

Какво означава думата българин? – Тя е от древен произход. Коренът ѝ се крие в дълбоката древност. Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира го и учи. От гледището на Божествената философия това е значението на думата българин. Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото Учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее.

Ти питаш: „Българин ли съм?“ Казвам: „Ако ме разбираш, българин си, ако не ме разбираш, не си българин.“

Има два вида българи: по плът и по дух. По плът са повече, а по дух – по-малко. Българите по плът нямат право на държава, но благодарение на българите по дух българите имат право на държава. Истински българин е този, който има доброта, справедливост, красота и разумност. Доброта в сърцето, справедливост – в ума, красота – в душата, и разумност. Българите трябва да се уповават единствено само на Бога.

Кои са причините за робството на българите под турците? – Причината е в отношението на българите към Бога – има нарушение на отношението им към Бога. Както при евреите: като нарушиха своите отношения към Бога, дойдоха страданията. Всички страдания на народите идат от нечисти мисли, желания и постъпки. Българите бяха 500 години под турско робство – наказание за гонението против богомилите.

Един брат помоли: „Кажете нещо за мисията на българите в бъдеще.“

Като дойде времето, ще видят. България никога няма да бъде голяма държава, това е писано. Българите по друго трябва да се отличават, а не по успехите в своите войни. Управляващите в България извършиха много престъпления – и в други земи, и в самата България. Нямат никаква мъдрост тези хора. В България не трябва да има никакво насилие, никакви убийства, никакви изтезания. Казват: „Не може без това.“ Значи да убиват могат, а да не убиват не могат! Българите трябва да разберат, че може и без насилие. Тъй както живее сега българският народ, има ли бъдеще? Убийствата могат ли да донесат щастие на България? Всички трябва да знаят, че има един вечен закон, който съди еднакво всички хора.

Нашите дипломати не са умни. За съвършен дипломат признавам този, който има смелост, ум, обхода и безкористие. В България трябва да се съединят четири души дипломати: Стамболов10, Стоилов11, Стоянович12 и Каравелов13, за да образуват един дипломат.

Един брат запита: „Днес няма ли от тази категория хора, такива дипломати в България?“

Има, но не могат да ги намерят. Да ги потърсят в хамбарите, както сеячът търси житото в хамбарите, за да го посее. И като ги потърсят, ще ги намерят.

С какво може да се похвали един българин? – В него трябва да има благородство. Какво е направил той за света? – Българите направиха за света нещо чрез богомилите. Това, което изнесоха българите, е принципът на Свободата.

Един брат попита: „Учителю, защо България е била избрана по-рано като център на богомилското движение и сега пак движението на Великото Бяло Братство почва от България?“

Защото България има много планини. От Рилския масив слиза една мощна, възвишена Божествена статуя. Тези, които са близо до този масив, естествено е, че имат условия да се повдигнат, понеже са под благоприятни влияния.

Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три-четири пъти името си, но името не изменя човека.

Разумните сили в Природата – на Бялото Братство – са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена. Сега те помагат на България.

Понеже България е в златния си век, никой не може да ѝ напакости и навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните условия, при които тя се намира. Това спасява българите при сегашните събития. Ако тези събития се бяха случили в друга епоха, българите щяха да се справят мъчно. Благодарете, че Милостта Божия не ви е изоставила. Сега условията за България са много благоприятни: 90% от условията благоприятстват за България да излезе от войната невредима. И само 10% са неблагоприятни. Невидимият свят помага на българите да се справят с положението, да излязат от днешното положение. Отгоре помагат на българите.

Досега българите слугуваха на силите на тъмнината, а сега ще слугуват на силите на Светлината. България сега е като Обетована земя. Донесоха ми дюли по 1000 грама и круши по 700 грама тежки.

Единственото място, където небето се е променило, е в България. От 20-30 години то е станало като това на Италия.

Душата на българина е като силно наторена нива, на която растат всички семена, каквито биват хвърляни. Зависи от градинаря какви семена ще посее.

Ако българите искат да имат простор, трябва да приложат Божественото учение. Българите ме интересуват дотолкова, доколкото могат да изпълнят Волята Божия, да служат на Бога. На българите ако не се помага, не могат да се избавят. Те са така загазили, че само Божественото може да ги избави. Трябва да се привлече всичко онова, което е разумно у българина.

Българите трябва да посетят изворите. Изворите няма да дойдат сами. Ще потърсиш сам извора, отдето иде водата.

Един брат запита: „Не се ли разбира от тези думи, че българите трябва да потърсят новото, което се дава чрез Бялото Братство сега в България?“

Обръщам специално вниманието си към българите, за да ги предупредя, че ще бъдат бити на общо основание. Готви се вече за тях камшик – не човешки, но Божествен. Този камшик ще се слага на гърбовете на българите дотогава, докато узреят главите им, докато се подчинят на Волята Божия и кажат: „Ще турим ума и сърцето си в съгласие с Великата Божия Воля.“

Ако България приеме Новото учение, ще получи всичко, каквото ѝ е нужно. Ако не го приеме, нищо няма да ѝ се даде. Христос проповядва на евреите преди 2000 години, но те не приеха това Учение. И ето, 2000 години се изминаха, и те продължават досега да се скитат по света без отечество. Мислят ли българите, че ако не приемат Новото учение, по-добра съдба ги очаква? Ако българският народ не приеме това Учение, нещо страшно иде за него. Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи.

Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го послушаха. Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня. След това Русия пострада. Мислите ли, че ако и вие не ме послушате, България няма да пострада. Аз бих желал българите първи да дадат пример. Важно е българският народ да се просвети духовно и да заеме достойно своето място между другите народи. Ако всички приемат Новото учение, пътищата им ще се оправят, семействата и училищата ще се повдигнат и тогава ще бъде приятно да преминаваш от единия край на България до другия. Ще бъдеш като в рая. Ще вървиш и ще се радваш, че служиш на Бога. Дето минеш, дърветата и цветята ще ти се усмихват, плодовете сами ще ти се предлагат. Моми и момци ще те посрещат с радост и веселие. Всички ще бъдат добре облечени и украсени.

Сега и аз търся в България хора на истинската култура, в които да вложа нещо ново. Между българите аз намерих достатъчно умни хора. България е пълна с моми и момци, които ще се свържат за велика работа. За българите ще настанат най-благоприятни условия. Обърнете се към Бога, към Неговата велика държава.

От вас, като българи, се иска геройство. Англичаните се отличават с честността си. Германците – с трудолюбието си. Славяните – със самопожертвованието си. И вие, като българи, желая да имате за девиз самопожертвованието. Само тогава ще разберете смисъла на Живота.

Аз нося добро на българите. Ако не бях се застъпил пред Великия, пред Разумния свят, те щяха съвсем да загазят. Сега невидимият свят иска да ги избави. Сегашната епоха е от голяма важност за България. Ако сега България не приеме идеите, които проповядвам, ако изтърве благоприятните условия, които ѝ са дадени, тогава ще я оставят и тя ще има същите условия за повдигане в най-добрия случай след 2000 години най-малко, или при най-лошите условия – след 15 хиляди години най-късно.

В скоро време в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат? След това ще се отвори една врата и другите ще влязат, след тях и още други. Българите, които влизат през тази врата, ще добият нещо особено. Който ги види, ще каже: „Това са българите.“

На българите ще кажа: „Ако слушате Господа, нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега. Лозята ви ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.“

Желая в българите да се роди Новият човек. Това е възможно, защото българинът има добро сърце. В България има много ясновидци.

Евреите първоначално имаха република, но после поискаха и въведоха царство, искаха си цар. А пък българите ще вървят по обратен път – те досега са имали все царство, царе, а сега ще имат република.

от „Извора на Доброто“, Учителя Петър Дънов, изд. „Бяло Братство“

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.