Братски групи

Търговище

Ръководител: Ефросина Николаева Ангелова

e-mail: box_angelovy@abv.bg

Паневритмия: 22.03 – 22.09: Всяка сутрин на изгрев Слънце на хълма до хотел “Тера Европа”

Братски групи