БРАТСКИ ЦЕНТЪР РАЗХОДИ

РАЗХОДИ

Салон за беседи и концерти

ОБЕКТ: Жилищна сграда с галерия, магазин и подземен гараж в УПИ III-346, кв. 20, м-ст „Изток-Юг“ по плана на гр.София, имот с идентификатор 68134.800.5356 – груб строеж

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТА – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

Виза за проектиране издадена от СО Район „Изгрев“

20.02.2018 г.

40 лв

Договор за цялостно проектиране от „Архитектурно студио Диал проект“ ЕООД

07.11.2018 г.

55060 лв

Договор за оценка на съответствието на проекта с нормативните изисквания с цел разрешение за строеж с „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

17.01.2019 г.

960 лв

Разрешение за строеж №10, издадено от СО Район „Изгрев“

04.04.2019 г.

15320 лв

Договор за независим строителен надзор с „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

28.11.2019 г.

8 088 лв

Договор с ЕЛЕКТРОБИЛД ООД за проектиране и съгласуване с инстанции на Външно кабелно трасе НН 1 kV за захранване с ел.ток обекта

25.11.2019 г.

7440 лв

Договор за строителство Груб строеж (конструкция до покрив (без покрив). + тухлени зидарии)с „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ“ АД

29.11.2019 г.

928390 лв

Договор за кредит с „ХЕЛИТРАНС“ АД за осигуряване на финансови средства за завършване на сградата в Груб строеж

06.12.2019 г.

300 000 лв

Договор за изпълнение на авторски надзор по всички части на инвестиционния процес с „Архитектурно студио Диал проект“ ЕООД

14.01.2020 г.

25 лв

Акт Обр.5 за съгласуване на строителния терен с одобрения ивестиционен проект и даване на основен репер на строежа

22.01.2020 г.

Протокол Обр.2 за откриване на строителната площадка, налични всички разрешения от Столична община (за строеж, тротоарно право, транспортна схема за придвижване на строителна техника до обекта, временна ограда, за извозване на хумус, земни маси, стр.отпадъци, врем.захранване с електро, вода, канал, хим. тоалетна) и др.) съставен от контрол по строителството, Стр.надзор, Проектант, Изпълнител Възложител, Гл. експерт от Район Изгрев УТКРКС

28.01.2020 г.

Аванс в размер на 20% от стойността на договора, преведен на 2 пъти (10.02.20 и 11.02.20)

185680 лв

Акт Обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи съставен от Възложител, Стр.надзор и Проектанти по съответните части, Изпълнител

18.03.2020 г.

Акт Обр.2 за установяване на съответствието на достигнатите изкопни нива с проектните и издадените строителни книжа съставен от Консултант (строителен надзор), вкл. геолог, геодезист, Възложител, Проектант, Строител  (Изпълнител)

19.03.2020 г.

Протокол за отстраняване на частично преовлажнена земна основа– на основание Заповед №2/ 18.03.2020 на инж.геолог (Заповедна книга), съставен от Възложител и Изпълнител

23.03.2020 г.

Протокол за отмяна използването на кулокран, съставен от Възложител и Изпълнител

26.03.2020 г.

Констативен протокол за необходимо технологично преструктуриране на армировката над кота 0,08  с дължина до 6 м., съставен от Изпълнител, Проектант, Възложител, съгласуван със Строителен надзор

10.04.2020 г.

Акт Обр.7 за съответствие на кофраж, армировка на фундаментна плоча и фусове за вертикали с проектните, съставен от Строителен надзор, Проектант и Строител

13.04.2020 г.

Изливане фундаментна плоча

14.04.2020 г.

Констативен акт Обр.3 за съответствие на строежа с издадени строителни книжа и подробния устройствен план, с длъж.лице от СО Район „Изгрев“ (Нк отдел ИУТ)

08.05.2020 г.

Протокол за увеличаване броя на пилотите, дължината на укрепване и дълбочинана на пилотите поради големи валежи и с оглед на безопасност, съставен от Изпълнител, Стр.надзор и Възложител

18.05.2020 г.

Протокол за обсадни тръби за пилоти, поради появила се стара септична яма, съставен от Изпълнител и Възложител

21.05.2020 г.

Анекс №1 за допълнителни СМР (към Договор за строителство от 29.11.2019 г.), съгласно Пояснения към Анекс №1

27.052020 г.

Плащане по договор № К31/2019 с ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД, позиция I, Приложение 1 10% при подписване на Констативен акт Обр.3 за съответствие на фундаментите с ПУП

755 лв

Протокол Обр.19 № 1 за изпълнени СМР от Груб строеж

282975 лв

Изливане на плоча на кота 0.08 (Заповед от 30.06.20 г. на проектанта конструктор за приемане кофраж и армировка)

1.07.2020 г.

Изливане на плоча на кота 3.42 (Заповед от 18.08.20 г. на проектанта конструктор за приемане на кофраж и армировка)

19.08.2020 г.

Изливане на плоча на кота 6.32 (Заповед от 28.09.2020 г. на проектанта конструктор за приемане на кофраж и армировка)

30.09.2020 г.

Протокол Обр.19 №2 за изпълнени СМР от Груб строеж

04.09.2020 г.

172475 лв

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.