Основи на братския живот Последни новини

Ново учение, нова религия, нова наука

Ново учение, нова религия, нова наука

Понякога, като резултат от едностранчивото разбиране на цитирания вече спомен на Елена Андреева, както и от различни изказвания на Учителя, се твърди, че той не е завещал нова религия, а всъщност учението му представлява нова култура. В подобен контекст са и неговите често цитирани думи: Бялото братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, не е братство. Всъщност Учителя тук говори за невидимото Бяло Братство.

В същия контекст и по сходен начин са противопоставени понятията „религия“ и „култура“. Изтъква се обстоятелството, че Учителя е говорил за идването на нова култура. Обективността обаче изисква да отбележим, че Учителя е говорил съвсем конкретно както за нова култура, така и за нова религия: В религията на труда има две категории хора: едните живеят по Божествен начин, а се проявяват по човешки; другите живеят по човешки, а постъпват по Божествен начин. Това са неизбежни противоречия, обаче живейте, трудете се и очаквайте новата религия, т.е. новото учение на живота, на работата и на Любовта.[1] Други негови мисли в този контекст са: Ако искате да създадете красива и възвишена музика, турете кротостта в действие; ако искате да създадете нова религия, която да почива на Любовта, вложете за основа кротостта…[2]; Следователно, като част, той (човекът – б.а.) е длъжен да иска позволение за всичко, което му е нужно, от Онзи, Който е господар на Цялото. Това изисква Христовото учение, това изисква новата религия – религията на работата, на живота и на Любовта.[3] Още повече показателна е употребата и на двете понятия „религия“ и „култура“ в едно изречение: Новата религия, която иде, ще бъде религия без въжета, без символи, без свещеници и проповедници, без съдии и учители, без търговци и земеделци, без мъже и жени – бъдещата култура ще бъде царството на бащи и майки, на братя и сестри[4], както и употребата в едно изречение на понятията „учение“ и „религия“: Приложете правилото на Новото учение: Любов към Живия Господ, Любов към вашата душа и Любов към своя ближен – това изисква Новото учение и Новата религия. Те ще разрешат всички философски въпроси.[5]

В множество свои лекции и беседи Учителя говори за „нова религия“, които тук няма да успеем да цитираме, а и не е нужно. Ще предоставим на вниманието на читателя само още няколко сходни на горните мисли, които потвърждават изключителната извисеност на Учителя спрямо всички наши понятия и езикови форми: Слънцето носи нови идеи, нови открития, нова философия, нова религия и нова наука. Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пепел ще го превърне. Слънцето ще донесе на Земята чистия, възвишения Живот.[6]; Новата религия и новата наука имат за цел да направят всеки дом благоугоден на Бога. От всеки дом да се разнася благоухание.[7]; Които следват новата религия, те са служители на живия Господ – те са братя и сестри помежду си, те са приятели и приятелки.[8]; Нека всички станем последователи на новата религия – на Любовта.[9]; Днес и богатият, и бедният не знаят как да живеят, защото нямат Любов в себе си. – „Аз зная как трябва да се живее.“ Щом знаеш, дай ми ръката си и ми кажи първата дума на новия живот, на новата философия, на новата религия.[10]; Здрави, бодри, работоспособни хора са нужни на света. Това изисква новата религия.[11] А изцяло в контекста на междурелигиозния диалог в днешно време, Учителя буквално твърди: Спасението на човечеството се крие в онази Велика религия, която обединява всички религии като удове на едно цяло. Новата религия е Любовта – тя обединява всички хора, примирява и разрешава противоречията им и внася в тях Радост и Веселие.[12]; Съвременните хора се нуждаят от нова философия на живота, от положителна наука, от истинска религия. През каквато и наука, философия или религия да са минали, те са били необходими за тях като школа за възпитание и развитие. Днес обаче и вие се нуждаете от нова религия, от нова наука и философия.[13] Една е истинската и права религия – религията на Любовта, на вътрешното съдържание и смисъл на нещата. Тя определя връзките, които трябва да съществуват в семейството между мъжа и жената, между брата и сестрата. Една е истинската религия, т.е. едно е Дървото на живота, но с много разклонения. За да познаете истинската религия, трябва да облечете новите си дрехи, както свещеникът облича новите одежди и излиза да служи.[14]; Слушайте Тихия глас в себе си, който ще внесе съгласие и мир във вас, във всички хора, в целия свят. Той ще организира всички общества и ще внесе истинската религия в света – религията на Духа.[15] Някои например считат за религия да идат бездруго в черква, да запалят една свещ, да се прекръстят; и мислят, че като направят тези неща, имат религия. Обаче религията е нещо много по-дълбоко. Най-дълбокото съдържание на религията е да имаме Любов към Бога.[16]

Всъщност отношението между Всемирното Братство и религиите е пряко: Всички религии са методи на Всемирното Бяло Братство. С тях то иска да сближи народите. Неговите пратеници създават и ръководят религиите.[17]; Всички религии са методи на Бялото Братство. Пратениците на Бялото Братство са създали религиите.[18]

Следователно Учителя си служи с езиковите форми съвсем не в онзи тесен и ограничаващ смисъл, който е характерен за някои от последователите му, които избирателно го цитират, но не се опитват да размислят сериозно над думите му. Възможно ли е Учителя да си противоречи: да твърди, че новото учение е и нова религия и в същото време да го отрича? Ако започнем да мислим не с елементарния разсъдък, а с разума, всичко ще си дойде на мястото. В този смисъл и Божественото учение като най-дълбокото съдържание на Обществото, приемник на Учителя, и регистрацията по законите на държавата като необходимата земна форма на това Общество – и двете са на нужните си места. От друга страна, поставихме множеството цитати от лекциите и беседите по-горе, за да покажем пълната несъстоятелност на някои опити чрез едностранно извадени от контекста мисли на Учителя да се обосновават най-различни тези и да се правят генерализирани изводи от тях. Свободната употреба на формите от Учителя служи на по-висш принцип.

[1] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 4, София, 
Бяло Братство, 2010, с. 84.
[2] Пак там, с. 113.
[3] Пак там, с. 116.
[4] Пак там, с. 119-120.
[5] Пак там, с. 471-472.
[6] Учителя Петър Дънов. Школата, Младежки окултен клас, г. 2, 
София, Бяло Братство, 2006, с. 356.
[7] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 3, с. 221
[8] Пак там, с. 225.
[9] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 7, с. 111.
[10] Пак там, с. 256
[11] Учителя Петър Дънов. Възможности за щастие (Съборно слово, 1941-43), 
София, Бяло Братство, 2011, с. 437.
[12] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 2., с. 461.
[13] Учителя Петър Дънов. Божият глас (ООК, г. 10), 
София, Бяло Братство, 2013, с. 297.
[14] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 3, с. 114.
[15] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 4, с. 50.
[16] Учителя Петър Дънов. Сила и Живот, т. 1, 
София, Бяло Братство, 2006, с. 222.
[17] Учителя Петър Дънов. Мировата Любов (Съборно слово, 1919-1921), 
София, Бяло Братство, 2008, с. 96.
[18] Разговорите при Седемте рилски езера, Цит. съч., с. 187.

 

Мирослав Бачев

Из гл 1 ИДЕЯ, ЖИВОТ, ТРАДИЦИИ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.