Последни новини

Наряд за 22.3.2023 г. Откриване на паневритмията, Начало на Духовната Нова Година

Наряд за 22.3.2023 г,  Откриване на паневритмията

Начало на Духовната Нова Година

1. Песента Аум

2. Добрата молитва

Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги.

Осветявай духът ни, просвещавай сърцата ни и умът ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.

Животът си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.

Помагай ни и съдействай ни да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.

Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.

Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със Силата Си, за да успяваме в живота си.

Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон.

Защото на Тебе принадлежи и Царството, и Силата и Славата завинаги.

Амин.

3. Псалом – 91

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогъщаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа своего упование, Вишнаго свое прибежище,
 10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
 12. На ръце ще те подигат да не би да препънеш о камък ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скръб: ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

 

4. Молитва “Пътят на живота”

Господи Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка истина и любов, на всяка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благия Си Дух, да ни ръководи и крепи в Пътя на живота, да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата Ти Воля. Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе – те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от книгата на Твоите възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Дух. Направи сега да просветне Лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Истина и служители на Твоята Правда. Благослови този народ, между когото живеем; благослови нашите братя и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички майки и бащи, които вършат Твоята Воля. Чуй гласа на всички страдующи по лицето на Земята и ги благослови. Благослови Учителя ни, Който ни води в Твоя свят Път. Благословен Си Ти, Господи, Боже наш. Благословено е Твоето Име от веки, защото Ти Си Пътят, Истината и Животът и освен Тебе няма други Бог. Ти Си само Един.

Амин.

5. Песен – “Бог е любов”

6. Четене от Евангелието:

Лука – гл. 10 ст. 25 – 28

 1. И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?
 2. А Той му каза: в Закона що е писано? как четеш?
 3. Той отговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си“.
 4. Иисус му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив.

 

Йоана – гл. 15 ст. 9 – 17

 1. Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов.
 2. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.
 3. Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.
 4. Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.
 5. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.
 6. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.
 7. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.

 

7. Формула:

Само един път има – той е Пътят на Любовта.

Само една Мисъл има – и тя е Мисълта на Великата Истина, в която силите са групирани и обединяват всичко в Бога, в тази вечна Любов, която осмисля човешкия живот.

(1 път)

8. Беседа:

“Трите допирни точки” – Неделни беседи , Извънредни беседи

https://beinsa.bg/beseda.php?id=603

Три неща са необходими в живота. Тези, необходимите неща, изтичат вънка от нашата воля. Те не представляват още същинския живот. Животът не започва с необходимостта, животът започва със свободата на Духа. Необходимостта е едно условие за проявление на живот, тя е само условие, почва, а Духът е, Който развива живота.

Следователно, ние трябва да имаме три допирни точки с Бога. Сега вие, които ме слушате тази вечер, можете да кажете, че вярвате в Бога, но това вярване не е ваше. Баща ви е говорил, майка ви е говорила, много философи са ви говорили, но всичко това е чуждо. Туй може да сте го опитали, а може и да не сте го опитали.

Следователно, първата допирна точка трябва да бъде изпитана във вашето съзнание, във вашия дух. И тъй, първата допирна точка, това е Любовта. Тогава, как ще познаете, че имате първата допирна точка? След като имате първата допирна точка, у вас ще дойде съзнателната любов. Любовта, това е качество, това е доказателство и вие не само ще я почувствате, но ще я имате в съзнанието си.

Втората допирна точка, това е Мъдростта. По какво ще познаете, че имате тази допирна точка? Тя ще ви даде ума, ще роди знание, ще роди светлина. Следователно, това са качествата на Мъдростта. И тъй, аз казвам: Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Третата допирна точка, това е Истината. Какво ще ви даде Истината? Тя ще ви даде воля. И всеки от вас, който иска да има воля, трябва да знае, че волята е качество на Истината. Хора, които са се допирали до Истината, само тя им е дала воля.

Сега ще помните: Любовта ще създаде живота, Мъдростта ще създаде вашия ум, а Истината ще даде воля, която ви е необходима. А веднъж имате ли тия три качества – ум, знание и воля – вече ще можете да работите. Своеволието не е воля, чувстването не е любов и повърхностното знание, това не е качество на ума. Ние трябва да знаем нещата положително. За пример, ако вие дойдете при мене и ви кажа едно предложение, говоря ви, а вие ми кажете: „Не ви разбирам, определете се по-добре“, значи, няма разбиране в нещата, а трябва да има разбиране. Какво има? Любовта има две положения в света: да любим Единия Бог и да любим другите. Щом имаме истинската любов, трябва да любим само Единия Бог – значи Единия. Щом кажеш: „Не може ли да любим другите“, така ти нарушаваш закона. Щом любите Бога, кажете: „Аз не мога да любя другиго.“ Бога ще любиш и като любиш Бога, ти включваш всичко в себе си. Ти ще любиш Бога.

Това е първият закон, в който съвременните християни са изопачили учението на Господа. Тъй са изопачили учението Божие. Някой те пита: „Обичаш ли ме, любиш ли ме?“ Няма да кажеш: „Аз те обичам, само тебе обичам.“ Не, ще кажеш: „Обичам всички!“ И като кажем, че ние обичаме само някого, ще знаем, че този, когото обичаме, това е Бог. Този е великият принцип. Кажеш ли, че обичаш само някой твой приятел, само него, ти си в кривия път. Не, ти ще кажеш: „Обичам всинца.“ И тъй, ако ние обичаме всички, ние започваме с най-малката любов, която трябва да проявим.

Тогава трябва да проявим нашето знание. В какво ще се прояви туй знание? В туй знание не трябва да съществува никакво, абсолютно никакво лицемерие, никакво извъртане на истината. Всеки от нас трябва да бъде толкова досетлив, че да тачи Божествените чувства, не моите чувства, а Божествените чувства, които се проявяват в нас, не сянката на нещата.

И тъй, аз ви поздравлявам с този празник. Слънцето за нас е емблема, емблема на живия Господ, на живата природа. Във всички векове, във всичките дни на живота ни Бог все се проявява. Бог има и друго име, което аз не смея да произнеса. Защо не смея да го произнеса? Понеже устата на хората не са чисти, а туй име е свято, то не се произнася. Туй, свещеното име е толкова велико, че върху него се крепи цялата вселена и всички духове, от най-висшите до най-нисшите, върху това име се крепят. И когато се произнесе това име, то твори и всинца ние трябва да се стремим да освещаваме името Божие, да освещаваме Божия Дух. Оттуй име произтичат тия качества: Любов, Мъдрост и Истина. Самото име не може да се произнесе и никой друг досега не го е произнесъл. На земята това име не може да се произнесе, а ние говорим за Любов, Мъдрост и Истина. А за туй тайнствено име казваме, че то е Духът. Но Духът не е същинското име, затова трябва да се стремим да разбираме Бога, най-първо в любовта. В какво седи тази любов? Ние няма да смесваме човешката с Божествената Любов. Аз забелязвам сега, че някои от вас често ги смесвате. И те имат любов, но те смесват човешката с Божествената. И едната, и другата имат едно и също произхождение, но човешката любов трябва да се филтрира, тя трябва да мине през много филтрирания. Трябва да знаете, кое е човешкото. А Божественото, това е същинската Любов, тя носи истинския живот.

Следователно, в Писанието се казва: „Бога не Го познаваме.“ В Писанието още се казва, че не трябва да започнем с човешката любов, но трябва да започнем с Божествената Любов. И когато Христос е дошъл на земята, Той не казва, че трябва да започнем с човешката любов. Какво трябва да правим? Той казва: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.“ Веднага Той туря основния закон – Любовта.

И сега някои казват. „Ние Бога не Го знаем.“ Следователно, ако не любиш брата си, Бога не можеш позна. И веднага и апостолите даже се разколебаха и казваха: „Ние не познаваме брата си, че Бога…“ Не, не, аз казвам: Единственият, когото аз познавам, това е Бога. Какво нещо е братът?

Христос казва в Своето учение: „Никой не може да дойде до Мене, освен чрез Отца Ми.“ Кой ти е брат? – Когото Бог е привлякъл към тебе. Ти ще признаеш в себе си Божественото проявление и никаква друга любов. Признаете ли го веднъж, вие ще се освободите от ред нещастия, които имате сега – нещастия, съмнения. Ако имаш Божествената Любов, ти няма какво да се нуждаеш, ще бъдеш богат; а щом са всички богати, ще има какво да раздаваме; щом има пари, и бедните ще бъдат нахранени.

Сега искам да изпитате трите допирни точки: първата, втората и третата допирна точка. В тия точки сега се съгражда новото човечество и новата култура, не сегашното християнство. Съгражда се основата на шестата раса. Или, въдворяването на Царството Божие на земята, вътре в човешките души, се съгражда върху тия три основи. Трябва да знаете, туй е принцип. И тогава нищо не е в състояние да ви разклати. Ще знаете, че това са трите символа; никакви други символи. Ние имаме три допирни точки: първата – Любовта, която дава живот; втората – Мъдростта, която ще донесе ум, знание, светлина; и третата допирна точка ще даде Истината, тя ще създаде у вас волята. Онзи човек, който веднъж възлюби истината, той е твърд като диамант, той казва: „Аз зная истината“ и с нищо не можеш да го разколебаеш.

Този е пътят, той е светлият път, може да го опитате. Туй е едно Божествено учение. Вие сте призовани да бъдете свободни, а сега сте свободни, но по необходимост. Ние сме свободни и трябва да скъсаме всичките връзки, които ни държат досега. Всички тия стари връзки, ние ликвидираме с тях. Някои мислят, че като се скъсат тия връзки, ще умрат, ще заминат за другия свят. Чудни са хората! Когато пуснат някого от затвора, той умира ли? Ще кажете, да не го пущате, защото отвън има сняг. Не. Това е лъжа. Разбирате ли какво е лъжа? Трябва да изобличим всичко в лъжа. Онези, които проповядват, говорят лъжа, майки и бащи, всички лъжат, не говорят истината. Истината трябва да се говори. Казват: „Не може да се говори истината!“ – Може да се говори! Че това иска Бог от нас – да говорим истината. – „Ама – казвате – ако говорим истината, ние ще пропаднем.“ – Ти не си правил още опити да говориш истината, та да видиш, ще пропаднеш ли. Защото говорим лъжата, затова пропадаме. Защо умирате вие? Раждаш деца – умират; раждаш деца – оглушават, ослепяват; майки, бащи умират. Защо? Защото ние не сме се още съгласили да говорим истината. Ще се спреш, ще кажеш: „Първата допирна точка е Любовта, втората допирна точка е Мъдростта, третата – Истината.“

Ще се спреш и ще мислиш за Бога. Някой ти казва: „Какво ще мислиш?“ – Ще мислиш за Бога и нищо повече. Ще бъдем свободни. Вие още не сте правили опити. Вие мислите, че като кажете истината, ще си попречите. Ако кажем истината на своя неприятел, преди още да сме готови, ще мязаш на онзи, който излиза насреща ти с онази чакмаклия* пушка, с патрони, пълни само с малко барут – фалшиви патрони, но като си готов да говориш истината, та като засегнеш някого с тази истина, трябва да подскача; като целунеш някого един път с истината, той ще каже: „Стига вече, аз разбрах.“

Истината не умъртвява хората, тя ще им покаже истинския път.

Сега друго нещо, не мислете, че туй учение, този път, по който вървите, е най-мъчният път. Той е най-лесният път, най-благословеният път. От гледището на другите пътища казват, че той е тесният път. Не, не, във всички свои проверки, които съм правил, аз казвам, че той е най-лесният път – пътят, в който има Любов, Мъдрост и Истина. А в другите пътища какви мъчнотии има? Хората избират най-лошите, най-мъчните пътища. Казват: „Този живот няма да ни даде никакво щастие, няма да вкусим нищо от него, не разбираме смисъла.“ – Не, ти ще ядеш някой плод – портокал – и той като влезе в стомаха ти, ще каже: „Братко, аз ти много благодаря, че ме прие в себе си.“ И ти ще му благодариш. И той, и ти, и двамата ще се радвате. А сега ядеш и не мислиш за нищо. Че как, като вземеш от този хляб, една хапка вътре в себе си, той е нещо живо! Следователно, когато Бог проговори у нас, с цялото си тяло, ум, сърце и воля, всички ние ще бъдем хора възкръснали и няма да задаваме въпроса, как трябва да живеем.

Сега аз желая, вие да си напишете това мото:

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!

И в този път ще се реализират думите, дето казва един от пророците, че „онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се възобнови.“ Те ще се подмладят. Такъв е законът. Любовта, Мъдростта и Истината подмладяват, обновяват, новоражда се човек. Човек постоянно трябва да се възражда. Този е вечният закон на възраждането, защото само във вечния живот, като се съединим с Бога, само Божественият живот може да внесе онези елементи, които донасят подмладяване, които обновяват човека; иначе изгубвате смисъла на живота. Всеки, който е изгубил вярата в Бога, той е остарял. Дойде ли вярата, ти се подмладиш, ти си готов на всичко. Каквото пипнеш, Бог те благославя. Ако посееш една нива, Бог ще те възнагради; ако съградиш една къща, Бог ще те благослови; във всяко направление ще имаш благословението Му.

Сега ние мислим, че духовният живот изключва всичко в света. Не, всичко в света е духовно. Всичко е в Бога, но ние, чрез своя живот опорочаваме духовните работи. Ние трябва да престанем да опорочаваме благата, които Бог ни дава. Да не опорочаваме великата истина. Щом опорочим истината, изгубваме волята си, а щом изгубим волята си, ние сме роби на света. Така идва робството.

И тъй, ние сега сме свободни, понеже имаме първата допирна точка с Бога. Това е Любовта. Значи, Бог е Любов.

Втората допирна точка, това е Мъдростта. Значи, каквото гради Той, това е Мъдрост. И от това гледище няма зло. Той постепенно всичко може да превърне в добро, и злото може да превърне в добро. Ще знаем всички истината, че в Бога всичко е добро, ама в Бога, и вън от Бога всичко е зло. И ние се връщаме да живеем в този, великия закон. Този е пътят. Почнете ли вие да не вървите по този път, животът ви почва да става по-тежък, да отслабва.

Сега, тази вечер, аз вярвам в едно нещо. От вашето гледище, вие всички имате доброто желание, но се колебаете, страхувате се. Мислите някой път, че сте много умни, тъй ви схващам. Като се мислите за умни, страхувате се, да не би да ви измамят нещо. Няма какво да ви мамим, лъжете се. Допуснете сега, че аз искам да ви измамя. Какво ще спечеля от вас, ако ви излъжа? Трябва да имам обект. Е, хубаво, тази лъжа вие ще я схванете, какво ще спечеля? Нищо, абсолютно нищо. Тази мисъл не е ваша, освободете се от нея. Това именно, е най-важното доказателство, че ви говоря истината. Казвам: Съмнявате се, опитайте! Аз ви оставям да видите най-страшните неща, най-големите противоречия. Опитай и след пет минути ще познаеш, верни ли са моите думи или не.

Ще идеш при някой химик, да му кажеш: „Я анализирай този хляб и виж какви елементи има в него!“ Слушай, докато този химик отиде в лабораторията си и анализира хляба, ще мине цяла седмица. Ти го опитай, вкуси и след 5-10 минути ще бъдеш готов за работа, и всичката ти меланхолия ще изчезне. Ама вярно ли е това? Опитай и в 5-10 минути истината ще излезе налице. Щом провериш и излезе истината, ще видиш, че говоря истината, а ако не излезе вярно, не говоря истината. Опитай! Тъй казва Христос в Писанието: „Опитайте Ме, и ще видите, че Аз съм благ.“ Следователно, ние ще Го опитаме във всичките неща и ще знаем, че Той е благ. Каквото и да направим, ние ще се обърнем към Него.

Сега ще искам да идете, да турите контакта си на Любовта, да дойде животът; да турите вашия контакт на Мъдростта, да дойде знанието и умът; да турите контакта на Истината с Бога, да дойде силната воля. И тогава, ние ще бъдем в състояние да разрешим всичко в света.

Туй е учението на този ден. Този ден е повдигнат, хубав е, сухота има. Днешният ден показва, че Господ говори така: „Аз днес мисля да говоря и да им кажа, че ако те имат с Мене първата, втората и третата допирна точка, животът им ще бъде тъй улеснен и приятен, както никога друг път. Туй е емблема, но ако се малко усъмнят (на изток има малки облачета), нещастията ще почнат да извират, само малко ако се усъмнят.“ И утре времето ще бъде хубаво.

Ние имаме нужда от абсолютна воля, мъдрост и любов, да осмислим нашия живот. Този живот ще го осмислим, тъй както никога досега. И ние трябва да бъдем един образец, един пример, да покажем на този свят, как трябва да се живее. Е, как трябва да бъде обоснован бъдещият свят? Ще им покажем, как трябва да се лекуват; затвори няма да има; абсолютно никакви закони няма да има; ще им покажем, как трябва да бъдат наредени програмите им. Всичко имаме ние.

За в бъдеще, когато някой направи една погрешка в нашата култура, ние ще му дадем един банкет. И тъй, като му дадем един банкет, втори път той няма да съгрешава. Тъй щото, тия банкети ще се дават само на онези хора, които правят погрешки.

Това значи, че нашата любов трябва да бъде толкова велика, че да надрастнем всичко.

Трябва да бъдем герои, да надвием нашата карма и да кажем: „Мога. Аз имам един контакт с Бога, имам Божията Любов. Имам живота. Имам друг контакт с Бога – Божията Мъдрост – имам ума, знанията и светлината. Имам трети контакт с Бога, с Божията Истина имам силна воля.“

Всички въпроси, които ме спъват, мога да ги разреша. С Бога всичко мога да направя. Следователно, всичко мога да направя с Бога.

И тъй, ние любим само Едного. Ние Го познаваме и в трите точки. Сега аз желая туй благословение да мине на вас.

Амин.

Желая благословението на Любовта да се излее в живота ви.

Амин.

Желая благословението на Мъдростта да се излее в умовете ви.

Амин.

Желая благословението на Истината да се излее във вашата воля и вашите действия и Бог да бъде с нас, и да работим всички за Неговата слава и за въдворяването на Неговото Царство, Царството Божие на земята.

Амин.

София, 22 март 1923 г., четвъртък, 19 ч. и 30 мин.

9. Песен – “Песен на светлия път”

 10. Формула за Мир:

Мир, мир, мир, Господи просим !

Разумност, Светлина и Сила в умовете на человеците.

(3 пъти)

11. Господнята Молитва

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.

Хлябът наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.

Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.

Амин.

12. Формула на Братството:

Да се прослави Бог в Бялото Братство и

да се прославят Белите Братя в Божията Любов !

(3 пъти)

Нарядът е изготвен от Братска група гр. Монтана

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.