Последни новини

Наряд за лятното слънцестоене на 22.06.2022 г.

Наряд за лятното слънцестоене на 22.06.2022 г.
Начало 6 ч.

1. Песента „Вехади“
2. Добрата молитва
3. Псалм 25
4. Песента „Аин фаси“
5. Прочит на Евангелията:
1. Матей  13:36-43
2. Марко  11:24-26
        3. Лука      6:36-38
        4. Йоан     5:22-27
6. Беседа: „Влиянието на музиката“,  ООК, София, 22-ри юни 1922 г.
7. Песента „Слънцето на Любовта“
8. Формула:
„В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа“ – 3 пъти
9. Молитвата „Отче наш“
10. Формулата на Братството:
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов“ – 3 пъти
С Любов и братски поздрави,
братски групи Плевен и Свищов
Влиянието на музиката

 

  1. школна лекция на Общия окултен клас

22 юни 1922 г., четвъртък, София

 

Тайна молитва

(Прочетоха се темите за музиката.)

Сега, ако ви попитат кой свят засяга музиката или от кой свят произхожда музиката, какво ще отговорите? – „От Умствения свят, т.е. само един интелигентен човек може да пее“. Следователно музиката и човешката интелигентност вървят заедно, защото правилната мисъл – това е музика.

Сега аз ще ви дам един малък музикален опит. Един музикален опит. Разбира се, онези от вас, които не знаят да пеят, трябва да правят усилие. Най-първо заучете гамата, 7-те тона, и от тях естествения тон, от който започва гамата. Може да вземете естествения тон на органа или на пианото. Някои пиана започват по-високо или по-ниско с половин тон. Заучете тоновете на гамата без повишение и без понижение, естествено, всички тук заучете до, ре, мидо, си, напред и назад. Когато имате добро разположение, изпейте тоновете. После, щом се измени вашето разположение, пак ги изпейте и забележете каква е разликата. Например гневен сте – изпейте до, редо, си и назад и вижте какви съпротивления ще срещнете. Наблюдавайте психически, разлика правете в пеенето! Някой път имате дисхармонично настроение – вижте на кои тонове каква дисхармония се явява; някой път може да имате някой вътрешен страх – пак изпейте гамата напред и назад, забележете при кои тонове не върви добре, ще правите психически наблюдения.

Правете тия опити и психически ще започнете да отличавате къде куцате. Например някои музиканти, слушал съм, взимат по-високо ре-то, не могат да взимат правилно, в пеенето не могат да го взимат правилно. Защо? Защото са чрезмерно активни. Някъде си-то не взимат правилно. Някъде до-то не взимат правилно. Да пееш значи: всякога трябва да вземеш тоновете правилно; щом измениш в каквото и да е отношение, ти вече не си музикант, не спазваш правилата. Следователно музикант е само този, който при всички условия спазва природните отношения, разбирам разумните природни отношения, които съществуват между тоновете.

Сега например, когато се карате, а карането е музика, някъде натъртването при някой тон е по-силно. В говора нали има повишение и понижение? Ако ние преведем гнева на музикален език, а то, когато се разсърди някой, той пее forte, когато иска някой да го замаже, той пее много меко, пее pianissimo. Но ще забележите, че у всички вас тоновете са слабо застъпени. В миналото вие не сте научили музиката и сега трябва да правите много големи усилия. И вашето скъсяване на живота се дължи на нямане на музика, липсва музика. Престъпността у хората се дължи на това, че музика няма. Например хора убийци нямат никаква музика.

Следователно музиката е един стимул. Щом започнеш да пееш, кръвта започне да се пренася към предната част на главата, мозъкът привлича кръвта към предната част и тъй мозъкът се развива правилно. И първото нещо на черната ложа е, че тя всякога казва: „Ти си остарял, на тебе не ти трябва пеене. Господ и без твоето пеене може, ти днес си неразположен, не пей!“. И започнеш да загрубяваш, да загрубяваш, докато загубиш туй чувство и кръвта слиза в долния център на мозъка, и всичко благородно изсъхва в тебе.

После, у някои хора този срам – те обичат музиката, но не пеят, понеже другите ще им се смеят. Няма какво да се срамувате, защото няма певици. Само една певица съм чувал да пее хубаво, тъй, да владее гласа си – една туркиня, чувал съм я преди 20 години. Две или три певици съм слушал, които пеят хубаво – да взима душата участие, а не само да трепери гласът, да правиш усилие.

Музиката е едно естествено изкуство. Като седнеш и започнеш да мислиш как ще пееш… Не, трябва да пееш, без да мислиш; започнеш ли да мислиш как ще пееш, няма да пееш. Когато някой човек започне да мисли как да плаща дълговете, той пари няма в касата си, а когато касата е пълна, не мисли, а плаща и който дойде: „Колко имам да ти плащам?“ – „Ето“. Защо? Касата му е пълна. Всички ние сме хора, които много мислим за религията, много мислим за добродетелите, много мислим. Защо мислим? Понеже касите са празни.

Сега учениците на Окултната школа не знаят музика. Щом като касата е празна, ще мислите, но ще знаете, че без музика не може да бъдете ученици на Школата. Туй трябва да знаете. Едно условие: без музика не може да бъдете ученици на Школата, и то тъй, доста добри ученици. И първото нещо, първият изпит по музика ще дадем и там може да пропаднете. Първият изпит в Школата е музиката. Ще ви дадат едно парче да го изпеете, една много проста песен ще ти дадат да изпееш. Тъй, разбирате вече: музиката и мисълта вървят паралелно.

И после, музиката може да я употребим като едно възпитателно средство. Наблюдавайте кои хора какви песни обичат. Когато някой е неразположен, изпейте му песента, която обича, и той ще има разположение. Всеки човек има любима песен. Религиозните хора в Православната църква, в Евангелската църква все си имат някоя любима песен.

Сега първо: вашето наблюдение, което трябва да правите, е при взимането на гамата. Туй упражнение ще го правите за две седмици наред всеки ден, сутрин и вечер, преди да си лягате. Сутрин ще изпеете гамата по три пъти. Наблюдения ще правите, не само тъй. Вие искате да изучавате окултни науки, имате велики идеи да схващате силите на природата, но ако вие не можете да схванете разликата между два музикални тона, леките вибрации, как ще схванете ония велики сили, на които тоновете са по-високи? Как ще ги схванете тях? И сега аз не искам да ви поощрявам, но когато изучите окултната музика, като запеете, ще започнат да се групират всички песъчинки на едно място и да образуват камъни. Има окултни песни, при които, само като запееш на един камък, за 10 минути отгоре той ще започне да се разсипва. Има окултна музика, която, ако я запееш, ти може да спреш течението на една ръка. Има окултна музика, като я пееш при някой засъхнал извор, водата ще тръгне. Да. И ако някой път вие изсъхнете и замязате на изсъхнали извори, то е защото не пеете.

Вие казвате: „Господ не ме обича“. Изсъхна вашият извор. Запейте и веднага ще потече. Ще кажете: „Аз сега съм тъжен, като стана в добро разположение, тогава ще пея“. Тогава няма защо да пееш, сега ще пееш. После, ако на някой от вас излезе цирей, ще ви дам един опит, музикален опит да го лекувате. Ако някой има цирей, изпейте му сутрин три пъти гамата, вечерта пак три пъти и ако пеете правилно, този цирей ще мине. И защо някои болести не се лекуват? Изгубвате музиката. Човек, който се уплаши и не може да пее, умира. Имаш възпаление, 40 градуса температура – запей някоя песен, веднага с няколко градуса ще падне температурата. А лекарите ще кажат: „Той е болен, да мълчи, никакво пеене, само да чувства диханието си“. Имате неразположение, едно неприятно състояние – пейте! Изпейте на туй състояние една песен, втора изпейте, трета, докато изпеете подобаващата песен. Практическото възпитателно влияние на музиката, то ни интересува. Не ни интересуват тия неща, които ни пречат, а какво може да произведе в нас музиката – то ни интересува.

Сега във връзка с музиката ще определя два пътя на живота. Един възходящ – правият път на живота, и низходящият път на живота. Възходящият, правият път на живота, е път, който съдържа в себе си всички възходящи сили: формите има, съдържание има и смисъл в себе си има; той се нарича правият път. Низходящият път е път, който съдържа всички низходящи форми, съдържание и смисъл на низходящия живот, те го наричат левият път.

И тъй, под път ще разбирате всички възможности, които животът изисква в даден момент – туй се нарича път. Сега музиката е едно от средствата на правия път, на възходящия път, едно от великите средства на възходящия прав път на живота. И следователно всеки един живот трябва да започне с музика.

Сега, когато пеете, няма да пеете както учениците до, ре, ми, фа, сол… това не е пеене, ама ти ще се спреш, като кажеш до, ще забравиш, че си в света. Като кажеш до, ще мислиш, че ти започваш живота, започваш да живееш. И като кажеш ре, ще мислиш, че този живот, в който живееш, ще започнеш да го оформяш, да събираш материали за него. Като дойдеш до ми, ще подразбираш, че разпределяш този материал. Фа подразбира полученото вътрешно съчетание за какво може да се прилага в живота. Сол – това е градеж, започване на градежа. Ла е мазилка. Си е завършване на прозорци и врати. Тогава вие ще свършите, ще направите не само механически прозорци, но ще знаете, че един прозорец е едно отверстие, място откъдето светлината може да дойде. Вратата е място, откъдето един човек може да дойде, път за движение на душата. Когато ние говорим за прозорци и врати, разбираме, че прозорецът е място, откъдето светлината може да проникне; а вратата е място, през което душата може да влезе. Това са само някои окултни бележки в музиката, за тях ще говоря и друг път.

Сега изпейте до. Вие вземете дооо, има ли музика в туй дооо? Още по-тихо! Още душата не взема участие в туй пеене. В тия трептения не само ти трябва да вземеш участие, но трябва да контролираш и дихателната си система, понеже тук имате още един от важните центрове – ларинкса; и чрез мозъка вие ще развиете ларинкса.

И правилният говор в света зависи от музиката. Ако музиката е правилно развита, и говорът ще бъде правилно развит. Следователно ще съсредоточите всичката си енергия в дробовете между симпатичната система и ларинкса; между тия два възела започва да се върти това колело на мозъка. Разбира се, у вас има този срам – ако вдигна някого сега да пее, вие всинца ще започнете да се смеете. Например няма да гледате как пее той, ами ще се кискате, ще се смеете, че той не взима правилно тоновете. А с това вие убивате желанието му да пее.

Е, добре, сега нека вземем всички първия тон – до. (Всички пеят: до, до, до.) Сега да дойдем до ре. До, ре, рере по-силно. (Всички пеят.) Ре не взимате правилно. Не е чисто туй ре, куца ви нещо, показва, че енергиите не са разпределени правилно, куца нещо. Но до-то, е чисто, добре е. (Всички изпяха последователно цялата гама.) Аз някога ще ви занимая, ще вземем някое окултно упражнение по музика. Тогава ще направим една разлика. Ще изпеем една обикновена песен по обикновеному, после ще изпеем същата песен по правилата на окултната музика – да видим какъв ефект може да произведе тя.

Сега, останалите работи ще четете следующият път. Друга тема имате ли? – „Не.“

Ползата от планинските върхове.

Каква полза принася изкачването? После каква друга полза? Задържат се там снеговете, привличат влагата, ветровете.

Сега вие си отбелязвайте всичките тия предмети, не мислете, че те са дадени произволно. Всичките теми ще ги напишете в една особена тетрадка, ще мислите върху тях. За музиката всъщност отсега нататък ще мислите. Колкото теми сте написали, ще се спирате върху тях и ще ги преглеждате наново, защото за в бъдеще ще минем да съчетаваме. Например ще искам да съчетаете отношенията, които съществуват между музиката и планинските върхове. Разбира се, това са сложните упражнения, ние ще минем по-после към тях. След една година още ще дойдем до сложните упражнения.

Ще гледате да турите сега една здрава основа. Защото, ако не турите тази здрава основа, не може да съградите. Защото в Окултната школа ние имаме за цел първо да развием центровете на Вяра, Надежда, Любов, да развием музикалните чувства, да развием въображението, да развием математическите способности, разсъдителните способности, творческия ум; да развием дружелюбието, да регулираме човешкото честолюбие, човешката гордост; после да впрегнем екзекутивните способности на човека в работа, да развием речта, да я турим в правилен път; после да създадем правилните форми за живота. Това са задачи, върху които трябва да се работи. И след като се развият тия центрове, тогава ще ги свържем. Всеки един център е свързан с известно течение и тогава може да се манипулира вече. Та предстоят упражнения, упражнения…

Да кажем, че имате една мъчна задача. Били сте ученик или студент и сте скъсани на изпита, а средства нямате да следвате идущата година. Вашият благодетел не ви поддържа вече. Три мисли може да ви минат през ума: да се убиете, да прекратите живота си. Какво трябва да прави този студент? Ще пее, ще започне да пее гамата отдолу нагоре и отгоре надолу. Ще каже: „Животът е една възходяща гама“. Започни от долно до и върви до другото, до горно до. Мен са ме скъсали – ще слезеш надолу с гамата. Скъсването ще го считаш връщане по обратния път. Като скъсат някого, ще кажат: „Върни гамата назад: до, си, ла…“. Който не разбира музиката, ще каже: „Скъсан съм“, а който разбира музиката ще каже: „Пея гамата по обратния път“. И тогава ще се качи отново до горно до. И когато усвои тоновете, благополучно минава изпита. Но и когато го скъсат, пак ще пее правилно – назад гамата. То е едно и също нещо. Сега например вие не може да се убедите, че като те скъсат на изпита, е по-хубаво, отколкото да минеш. А че много пъти нещастни ученици не се учат през цялата година, обаче случи се – най-лесния предмет го попитат, получи 5, минава, а много по-добре е да го скъсат, да повтаря, да заучи материала добре, защото за следующия клас той ще е готов.

Сега, в Окултната школа не може да минете тъй. Материалът е тъй свързан, че вие не може да минете, да прескочите един материал. Всяко нещо ученикът трябва да го заучи, и то тъй, хубаво. Каквито и хитрости да употребите, по никой начин не може да минете, една необходимост е то.

Та всичките неща ще ги заучавате добре. И страданията в живота не са нищо друго, освен скъсване, постоянно ни късат. По някой път мислиш, че си добродетелен, но те скъсат на добродетелта. Ти кажеш: „Аз до вчера бях добър“, но ти не си научил още изкуството да бъдеш добър. То е едно изкуство да знаеш да бъдеш добър.

В окултизма ние разбираме: добър човек е този, който знае правилно да използва известни Божествени сили в техните форми, които им са предначертани. Това значи добър човек: на всяка Божествена сила да даде съответна форма, която е определена за нея. Защото, ако при разни състояния, при разни настроения и при разни възрасти знаеш каква форма съответства на тази сила и можеш да ѝ я дадеш, без да погрешиш, ще бъдеш добър човек. Тъй е.

Следователно ще заучавате при еди-коя сила при еди-кой случай еди-коя форма съответства. Защото в окултно значение само тъй ще добиете светлина. Сега се обезсърчавате, всеки ден ставате добър и лош и предстои ви усилена работа, главно на онези от вас, които искат да се учат.

После, ще пазите друго правило. Великата окултна наука всякога тъй се поставя, че човек трябва да започва с най-слабите сили в света да работи, те са най-производителните. Ще започнеш с най-слабата сила, която имаш. И даже в практическо отношение вие забелязвате същото. Един човек, който изведнъж, като излезе от вкъщи, започва да взима големи крачки, този човек никаква работа не може да свърши; колкото по-нататък отива, той отслабва, отслабва и сред пътя умори се и спира; а излезне ли някой човек и усъмни ли се, започне полекичка, полекичка и постепенно усилва, този човек ще свърши работа. И сега в религиозно отношение науката се състои в същото. Онзи, който като излезе на улицата и каже: „Аз ще направя туй, онуй“, нищо няма да направи. Не, спри се и кажи: „Туй, което Учителят ми даде, аз ще го науча. за друг път не зная, но днес тази малка крачка ще направя“. Той не мисли за в бъдеще. Някой, като влезе в училището, мисли как ще завърши втори, трети клас и т.н., каква диплома ще вземе, как ще го посрещнат с цветя, украшения – всичко туй изпъква в ума му, но нищо няма да свърши този ученик. Та сега вие, като окултни ученици, някои от вас мислят тъй: „Сега ние, като завършим, туй ще направим, онуй ще направим…“. Не, не, какво ще свършите вие не мислете! Стига да свършите, не си хабете силите! Когато имате празно време, може да си мечтаете по разни предмети, но в Школата никакви други предмети! Вън от Школата има мечтание. Когато ние искаме такива мечтания, окултните братя, когато искат да си мечтаят, те от Невидимия свят слизат долу в ада, да видят всичките мечти, защото адът е пълен с велики мечти. Ако иска някой да види най-великите мечти, най-великите планове, трябва да слезе в ада – какви мечтания, планове, проекти има там! Най-учените философи пишат на свещеници, на пророци, на учители, на майки, на бащи. Всички планове там са събрани. И когато някой човек иска да стане много велик, Господ го праща долу, да види великите планове.

И затуй в Окултната школа най-първо изучават малките работи и след туй пристъпват да изучават великите работи. Затуй ще започнете с малките сили, които имате в себе си, с най-малките подтици, не започвайте с най-силния подтик на душата! Някои проповядват с най-силната енергия, но в окултизма ние започваме с най-малките, най-слабите подбуждения. Ако ти можеш да дадеш живот на най-малкото подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи. С пари ако може да направиш нещо, добре е, но ако баща ти остави 100 000 лв.; обаче, ако баща ти остави един грош и ако с този грош ти можеш да направиш нещо, ти си човек; пък ако можеш да направиш нещо с една стотинка… Ум се иска, ум, иска се сърце, иска се и воля! Затуй с най-слабите сили, които имате, с тях ще започнете. И светът започва с най-слабите.

Тайна молитва

 

 

 

 

 

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X