Последни новини

Наряд за виртуалният събор – Разград, 9 май 2020 г.

„Връзка с Христовия Дух – път към Бога“

09.05.2020г. / гр. Разград/

Начало – 06.00ч.

1. Песен –„ Бог е Любов“ /82 стр./

2. Молитва дадена в 1922 г./стр. 37, в жълтият молитвеник/

(На колене)

Господи, ние сме готови да изпълним Твоята свята Воля абсолютно без никакво изменение и всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичката си душа, с целия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вътре в нас и вън от нас. Да бъдеш Ти винаги във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия. Да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Начало на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения. Начало на Истината и край на Лъжата и заблужденията. Начало на Мъдростта и край на Глупостта. Начало на Силата и край на Насилието. Да бъдеш Ти Новото Начало, което е без начало и без край. Начало на Новата Светлина, на Новия Живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш. Ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти Си Единственият в тази Светлина.

Отсега нататък ще царува Твоята Любов и пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме Новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе, слез при душите ни, внеси Светлината Си на Новия живот.

Озари новите ни сърца, които Си ни дал и изпълни умовете ни със Светлината Си. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение.

И така, нашият девиз е: „Страх отвън, Любов отвътре, тъмнина отвън, а Светлина отвътре“.

С Любов и Светлина, ние сме душите на Любовта и на Светлината.

Амин.

3. Песен – „Махар Бену Аба“/80 стр./

4. Молитва на Духа Святий /стр.9/

Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава. Послушай молбата ми и отдай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърцето ми. Покажи ми виделината на Твоето Лице. Господи, заради Твоята Милост, подкрепи ме с присъствието на Твоя свят Дух.

Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, Единният Син на Бога живаго в пълнотата Си в моята душа.

И да бъде слава на Господа Бога, Отца, изявен в Духа на Своето Слово през всичките векове.                      Амин.

5.Формула:„Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот.                                                                                                                                                                                                 Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата                                                                    и внася мир и веселие в Духа.“/стр.100-долу/

6.Евангелия:

 • Матея  –   Гл. 23: 1 -12 ст. вкл.
 1. Тогази Іисусъ продума на народъ-тъ и на ученицы-тѣ си,
 2. И каза: На сѣдалище-то Моисеево сѣднѫхѫ книжници-тѣ и Фарисеи-тѣ:
 3. Всичко прочее което ви рекѫтъ да пазите, пазѣте и правѣте; но по дѣла-та имъ не правѣте; понеже говорятъ, а не правятъ.
 4. Защото свьрзуватъ брѣмена тежкы и мѫчны за носеніе, и турятъ гы на человѣцы-тѣ на плѣщы-тѣ; а пакъ не рачата нито съ пьрстъ-тъ си да гы повдигнѫтъ.
 5. И правятъ всичкы-тѣ си дѣла, за да бѫдѫтъ видѣни отъ человѣцы-тѣ. И разширяватъ пазилкы-тѣ си и правятъ голѣмы полы-тѣ на дрехы-тѣ си,
 6. И обычатъ пьрво-то мѣсто на вечерянія-та, и прѣдни-тѣ седалища въ съборища-та,
 7. И поздравленія-та по пазаръ-тъ, и да имъ выкатъ человѣци-тѣ, учителю, учителю.
 8. Но вы не ся наричайте учители; защото единъ е вашій-тъ учитель, Христосъ; а всинца вы братія сте.
 9. И никого на земіѫ-тѫ недѣйте нарича отецъ вашъ; защото единъ е вашій Отецъ, който е на небеса.
 10. Нито наставници ся наричайте; защото единъ е вашій-тъ наставникъ, Христосъ.
 11. И най голѣмый-тъ отъ васъ, да бѫде вамъ слуга.
 12. А който възнесе себе си, ще ся смири; и който смири себе си ще ся възнесе.
 • Марка  –   Гл. 8 : 34-38 ст. вкл.

34 И призва народъ-тъ съ ученицы-тѣ си, и рече имъ: Който ище да дойде вслѣдъ мене, нека ся отрече отъ себе си, и дигне крьстъ-тъ си и мя слѣдува.

35 Защото, който ище да упази животъ-тъ си, ще го изгуби; и който изгуби животъ-тъ си заради мене, и за евангеліе-то, той ще го упази.

36 Понеже какво ще ползува человѣка, ако спечали всичкый-тъ свѣтъ, и отщети душѫ-тѫ си?

37 Или какво ще даде человѣкъ въ размѣнѫ за душѫ-тѫ си?

38 Защото, който ся усрами за мене и за думы-тѣ ми въ тойзи блуденъ и грѣшенъ родъ, и Сынъ человѣческый ще ся усрами за него, когато дойде въ славѫ-тѫ на Отца си съсъ святы-тѣ ангелы.

 • Лука  – Гл. 6   :  27-38 ст. вкл.

27 Но вамъ, които слушате, казувамъ: Любѣте врагове-тѣ ваши; добро правѣте на онѣзи които вы ненавиждатъ.

28 Благославяйте онѣзи които вы кьлнѫтъ, и молѣте ся за онѣзи които ви правятъ пакость.

29 На тогозь който тя удари по странѫ-тѫ на лице-то, обърни и другѫ-тѫ, и отъ тогозь който ти зема дрехѫ-тѫ, и ризѫ-тѫ си не спирай.

30 Всякому който бы ти поискалъ, дай: и отъ тогозь който зема твои-тѣ нѣща, не си гы искай. 31 И както искате да правятъ человѣци-тѣ вамъ, така и вы правѣте тѣмъ.

32 И ако любите онѣзи които любятъ васъ, каквѫ благодать имате? защото и грѣшници-тѣ любятъ любящы-тѣ тѣхъ.

33 И ако правите добро на онѣзи които ви правятъ добро каквѫ благодать имате? защото и грѣшници-тѣ правятъ сѫщо-то.

34 И ако давате на заемъ на тѣзи отъ които ся надѣете пакъ да земете, каквѫ благодать имате? защото и грѣшни на грѣшны заематъ, за да зематъ пакъ равно-то.

35 Но вы любѣте врагове-тѣ ваши, и добро правѣте, и на заемъ давайте безъ да ся надѣете за никое назадь въспріеманіе, и ще бѫде ваша-та заплата много, и ще бѫдете сынове на Вышняго; защото той е благъ къмъ неблагодарны-тѣ и злы-тѣ.

36 Бѫдѣте прочее милосерди, както и Отецъ вашъ е милосердъ.

37 И не сѫдѣте, и нѣма да бѫдѣте сѫдени; не осѫждайте, и нѣма да бѫдѣте осѫдени; прощавайте, и простени ще бѫдете;

38 Давайте и ще ви ся даде; мѣрѫ добрѫ натъпканѫ, стресенѫ и прѣпълненѫ ще ви дадѫтъ въ пазухѫ-тѫ ви; защото съ истѫ-тѫ мѣрѫ съ коіѫто мѣрите, ще ви ся възмѣри.

 

 • Йоанна  – Гл.15

1 Азъ сьмь истинна-та лоза, и Отецъ ми е земледѣлецъ-тъ.

2 Всякѫ прѫчкѫ въ мене която не приноси плодъ, отрѣзва іѫ; и всякѫ що дава плодъ, очистя іѫ, за да даде по много плодъ.

3 Вы сега сте чисти, заради слово-то което ви говорихъ.

4 Прѣбѫдѣте въ мене и азъ въ васъ. Както лозена-та прѫчка не може да принесе плодъ отъ самосебе си ако не прѣбѫде на лозѫ-тѫ, така нито вы, ако не прѣбѫдете въ мене.

5 Азъ сьмь лоза-та, вы прѫчкы-тѣ; който прѣбѫдва въ мене, и азъ въ него, той приноси плодъ много: защото безъ мене не можете нищо да сторите.

6 Ако не прѣбѫде нѣкой въ мене; исхвьрленъ быва вънъ както лозена-та прѫчка, и изсъхнува; и събиратъ гы та гы кладѫтъ на огнь-тъ, и горятъ.

7 Ако прѣбѫдете въ мене, и думы-тѣ ми прѣбѫдѫтъ въ васъ, каквото ищете ще просите, и ще ви бѫде.

8 Въ това ся прославя Отецъ ми, да приносите много плодъ; и така ще бѫдѣте мои ученици.

9 Както Отецъ възлюби мене, и азъ възлюбихъ васъ; прѣбѫдѣте въ моіѫтѫ любовь.

10 Ако дьржите мои-тѣ заповѣди, ще прѣбѫдѣте въ любовь-тѫ ми; както сьмь азъ дьржалъ заповѣди-тѣ на Отца си и прѣбѫдвамъ въ неговѫ-тѫ любовь.

11 Това ви говорихъ за да прѣбѫде моя-та радость въ васъ, и ваша-та радость да бѫде испълнена.

12 Тая е моя-та заповѣдь, да имате любовь помежду си, както вы азъ възлюбихъ.

13 Никой нѣма по голѣмѫ любовь отъ тѫзи, щото да положи нѣкой душѫ-тѫ си за пріятели-тѣ си.

14 Вы сте ми пріятели, ако правите това което ви азъ заповѣдвамъ.

15 Не вы наричамъ вече рабы, защото рабъ-тъ не знае що прави господарь-тъ му; а васъ вы нарѣкохъ пріятели, защото всичко що чухъ отъ Отца си явихъ ви го.

16 Не избрахте вы мене, но азъ васъ избрахъ, ‘и поставихъ вы, да идете вы и да принесете плодъ, и плодъ-тъ ви да прѣбѫде; щото каквото поискате отъ Отца въ мое име, да ви даде

17 Това ви заповѣдвамъ, да имате любовь единъ къмъ другъ.

18 Свѣтъ-тъ ако вы ненавиди, знайте че мене по напрѣдъ отъ васъ възненавидѣ.

19 Ако бѣхте отъ свѣтъ-тъ, свѣтъ-тъ бы любилъ свое-то, а понеже не сте отъ свѣтъ-тъ, но азъ вы избрахъ отъ свѣтъ-тъ, за това свѣтъ-тъ вы ненавиди:

20 Помнѣте слово-то, което ви азъ рѣкохъ: Не е рабъ-тъ по голѣмъ отъ господаря си. Мене ако изгонихѫ, и васъ ще изгонятъ; ако сѫ дьржали слово-то ми, и ваше-то ще дьржатъ.

21 Но всичко това ще ви сторятъ заради мое-то име, защото не знаіѫтъ тогозь който мя е проводилъ.

22 Ако не бѣхъ дошелъ и не бѣхъ имъ говорилъ, грѣхъ не щѣхѫ да иматъ; сега обаче за грѣхове-тѣ си извиненіе нѣматъ.

23 Който ненавиди мене, и Отца ми ненавиди.

24 Ако не бѣхъ сторилъ между тѣхъ дѣла-та, които никой другъ не е сторилъ, грѣхъ не быхѫ имали; но сега видѣхѫ и възненавидѣхѫ и мене и Отца ми.

25 Но това быде за да ся испълни писано-то въ законъ-тъ имъ слово: „Безъ причинѫ мя възненавидѣхѫ.“

26 А когато дойде Утѣшитель-тъ, когото азъ ще ви испратіѫ отъ Отца, Духъ-тъ на истинѫ-тѫ, който отъ Отца исходи, той ще свидѣтелствува за мене.

27 Но и вы свидѣтелствувате; защото отъ начало сте съ мене

 

 1. Беседа: „Аз съм истинската лоза“ – съборно слово 27.08.1922г.(времетраене 1 час и 10мин. )
 2. Песен Сърдечен зов“/39 стр./
 3. Песен „Отче наш

  “/216 стр./

 4. Текст „Любовта на Христа“ №774 ( II том Влад Пашов) •

Ще концентрирате мисълта си в следната формула:

„Любовта на Христа в нас ще свърши всичко започнато”.

Мислено ще произнесете тези думи три пъти. Упражнението ще правите рядко и когато сте насаме или когато сте десет души, но в хармония. Пазете всичко, което е дадено, като свято и свещено. Ще ги употребявате, дето Духът ви каже. Ще слушате вашата интуиция. Но там, дето Духът не ви говори, не бързайте.

7.40  6-те гимн. упражнения – по Братската телевизия – ИЗГРЕВ ТВ: https://viloud.tv/channel/e38d5e43a7877f3cbcab08cf2762f43a

 

8.00 Паневритмия – по Братската телевизия – ИЗГРЕВ ТВ: https://viloud.tv/channel/e38d5e43a7877f3cbcab08cf2762f43a

 

10.00 часа – Неделната беседа /от извънредни беседи/

„Няма Любов, като Божията Любов“ – 29.12.1920г. гр.Русе

Аз съм вратата на овцете

Тогаз пак им рече Исус: „Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овците. Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници; но овците ги не послушаха“. (Йоан 10:7–8)

Ще ви прочета десета глава от Йоана. Ще взема седми и осми стих: „Тогаз пак им рече Исус: Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овците. Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници; но овците ги не послушаха“. Върху тези стихове мнозина са се спирали и са давали разни тълкувания. „Всички, които са дошли преди Мене“, казва Христос. Кои са тези „всички“? Каквото и да е – било то човек, философия или учение – всичко в света, което иска да ви отнеме Истината, не носи Любов. Всички те са крадци и разбойници. Първият акт, първото нещо това е Любовта; следователно, ако дойде някой и ви каже, че преди Любовта има нещо друго, което да я предшества, той е крадец и разбойник. С такива крадци е пълен светът и църквата. Всеки, който ви каже, че и без Любов може да се спасите, лъже ви. Могат да ви кажат, че ако подложите тялото си на изгаряне, спасението ще дойде; лъжат ви. Спасението е акт само на Любовта. А какво означава вярата? Вярата служи като условие на човека да победи, защото само интелигентният, разумният човек може да се спаси. Затова се казва „Повярвай!“ Кой да повярва? Само интелигентният. Кой още? Болният. Онзи, който има вяра, може да се излекува, но който няма вяра, не може. Там, където няма интелигентност, Любовта не може да се прояви в своята форма. Сега, всички църковници без разлика учат, че спасението е в църквата. Това е квадратна лъжа. Спасението е в Любовта, а Любовта е Бог. Спасението е в Бога – това е най-вярното.

Ако аз мога да ви избавя от някоя болест само за два–три дни или за един месец, или за една година, това не е спасение, това е залъгване; болестта пак се явява. Спасението е онзи велик акт, когато човек се освобождава от смъртта. Всички онези хора, които проповядват спасение, имат ли Любов? Бих ги попитал проповядват ли безкористие. Искам проповедниците, които проповядват Любов, първи да дадат пример и да работят без пари, защото това е свещен труд. Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници“. Това означава, че всички онези, които проповядват, че е възможно спасение без Любов, че спасението е само в църквата, че спасението е в дома, че спасението е в жената или в децата, крадци са и разбойници. Днес все така се проповядва. Мома ще се жени за някой момък, съберат се старите и говорят: „Ти си млада още и не разбираш; може да не обичаш сега момъка, но после любовта сама по себе си ще дойде“. Лъжат я. След това попът в името на Любовта и в Името на Господа ги венчава. Лъжа е това! Любовта по този начин не идва. Всяко нещо в света, което се извършва без Любов, е престъпление. Съвременните бракове са място на блудодеяние. Какъв живот искате, когато двама души се събират там, където Господ отсъства? Какъв брак ще излезе от това? В света все престъпници ще се народят, защото без Любов се раждат. Посейте едно цвете на сенчесто място и ще видите какво ще стане с него. Няма ли да израсте много хилаво? Мислите ли, че някое дете може да израсне без Любов? В душата на майката трябва да гори онази Божествена Любов, която да се предаде към душата на детето. Тогава тя ще е сигурна, че от него ще излезе истинско дете. Тази Божествена Любов трябва да гори в душата на всички проповедници и свещеници.

От тези думи някои могат да се докачат. Казвам: вие докачихте Любовта и ние ще ви докачим. Вие говорите на света големи лъжи, че без Любов можело. Светът може да се възроди само чрез Любовта. Няма ли Любов, страданията ще се увеличават, болестите ще дойдат. Защо? Защото Господ Го няма.

Сега, когато някой православен говори върху същността на истинската вяра, той твърди, че тя е в православието.

Евангелистите настояват, че те били най-правоверните. Моето Учение е учение на Любовта. Не защото аз го проповядвам, а защото Бог е в Любовта и защото от опит го зная. Опитайте и ще видите. А сега какво ни проповядват? Слагат ни юлар. Селянинът казва на вола си: „Хайде, дий, дий; като изореш, ще има много ечемик, довечера ще има добра храна“. Но накрая, след като изоре, затварят вола в дама, а селянинът разговаря сладко с жена си и децата си и казва: „Дадох на вола малко храна, нахраних го“. Не, ние – пасомите на тази църква, не искаме да бъдем волове и да ни връзват с въжета. И аз казвам, че воловете трябва да се засрамят. Овца, която не захвърли собствения си юлар, аз ще я порицая. Така е заповядал Господ – овцете и говедата да не стоят в домовете, а да отидат в гората. Каквато и вода и сено да ви дават, идете в гората – там е добрият Пастир, Той ще ви води. И знаете ли какво ще стане с вас? Оковите, които имате сега, ще паднат. Сърцата ви ще станат свежи и топли, умовете ви – светли и ясни. И ще кажете в душите си: „Слепи бяхме, но сега виждаме“. Аз ви призовавам: опитайте Любовта, сега е благоприятното време! Христос посочва качествата на крадеца и казва, че той не иде освен да открадне, да заколи и да погуби. С други думи, след като те ограби, той ще те заколи и погуби, т.е. ще те изяде. Следователно, какво е предназначението на съвременната религия? Тя е един метод, една форма, чрез която се проявява Божията Любов. След като роди детето си, майката трябва да го окъпе и нахрани. От качеството на майчиното мляко зависи бъдещия живот на детето. А млякото на майката се определя от мислите, които са минали през нея. Не е достатъчно само кърмачката да има мляко, но тя трябва да вложи в него най-хубавите си мисли, най-хубавите си чувства, най-хубавите си действия. Тогава нейното дете ще бъде най-хубавото. Питам сега свещениците, които са присвоили това Слово, ще кажат ли на хората най-великата Истина? Аз заявявам: абсолютно никаква лъжа, в Бялото Братство не се позволява нито бяла, нито черна лъжа! Без лъжа може ли? Може. Кажете ми кой досега е прокопсал с лъжа. Оставете в една бетонирана стена малка дупчица, през която да минава вода, и ще видите, че тази вода за една година много нещо ще направи. Тогава мислите ли, че една малка лъжа, оставена във вашия характер, няма след години да съсипе живота ви? Ще запитате може ли светът да съществува без лъжа. Може. Бог създаде света без лъжа, а ние създадохме гражданството на лъжата и твърдим, че тя е почтена. Никакво извинение няма за лъжата. Човек, който лъже, е страхлив, а страхливият човек няма Любов. Казва се в Писанието, че Любовта изпъжда всеки страх навън. Следователно страхливият човек е човек с лъжа. Мястото на лъжата е място на всички престъпления. А сега, въпреки че искат да се изправят, всички казват, че светът може и с лъжа. Кога в съвременното общество говорим Истината? Аз ще ви кажа кога да говорите Истината. Например, ти си кравар, издоил си преди пет–шест дни десет килограма мляко, приготвил си от него масло и отиваш в града да го продаваш. Питат те днес ли си приготвил маслото и ти отговаряш, че днес. Не, кажи си истината, че е отпреди пет–шест дни… При друг случай носиш на пазара брашно, което си смлял преди три–четири месеца. Питат те скоро ли си го млял и ти твърдиш, че тези дни си бил на воденицата. Кажи си истината. Защо не признаеш, че преди четири месеца си го смлял? Ученик си, учителят ти задава урок и те пита дали си го научил. Ако си го научил, кажи си истината; ако разбираш задачата е добре, ако ли не – кажи си истината. Следователно, във всички наши отношения трябва да говорим Истината. Тогава каква е мисията на един свещеник? Да свети. Питам сега, това, което е заложено в съвременната църква и се проповядва от свещениците, в кой кодекс на Божествената книга е записано? Често ме питат, когато влизам в църква, паля ли свещи. Отговарям, че не паля. – Кандило гори ли в къщата ми. Не, моето кандило всякога гори. Имам една свещ и всеки може да чете на нея. Не е ли по-добре нашите умове да са свещи и всякога да горят? Не е ли по-добре сърцата ни да са кандила? А тези външни кандила и свещи, които палите, не са истински; аз ги наричам „волски опашки“. Мислите ли, че като запалите на Господа волска опашка, ще се спасите? Не. Мислите ли, че като запалите на Господа кандило, ще се спасите? Не. Ако запалите вашата свещ с Любов, ако запалите вашето кандило с Любов, каквото попросите от Господа, Той ще ви даде. Такава е великата Истина и нека се опита някой да я оспори. Всичко това ние го прилагаме и призоваваме и вас да го приложите и да го опитате. Съвременното християнство трябва да излезе от своето езичество. Ако православното духовенство иска да води българския народ, трябва да го поведе към Бога. Само тогава ще се въдвори дух на единство. Но то иска да го води в името на патриотизма, който се нуждае от пълни хамбари и масълце, нуждае се от майки, които да народят деца, за да се бият за отечеството. Това е добре, но къде са сега тези българи, които ще се жертват? Само Любовта може да ги роди. Следователно трябва да се върнем към онова основно Учение, което Христос е проповядвал на евреите. Те обаче не го приеха и две хиляди години вече откакто се разпръснаха по лицето на земята. И българите мислят, че като не приемат Новото Учение, ще прокопсат. Евреите постоянно избиваха пророците и не харесаха. Няма народ, който де е злоупотребил с Любовта и да не е приел своето възмездие. Затова Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене без Любов, крадци са и разбойници“. Сега хората питат защо съвременното младо поколение бяга от църквата. Бяга, защото няма Любов. От друга страна, старите, каквито и убеждения да изповядват, казват на младите: „Макар да нямате Любов, влезте в църквата, оженете се!“ Не, нека да имат пълната Любов преди да се женят. Придобиването на Любовта е женитба. Такава е великата Истина.

„Всички – казва Христос, – които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници.“ Днес съвременното християнство казва, че Христос е с тях. Добре, след като Христос е с тях, защо българският Синод не попита Господа, на Когото уж служи, преди да благослови тази война? И вие – християните, които отивахте на война, попитахте ли Христа дали да се сражавате? Ще кажете, че сте го вършили за отечеството. Кой от вас отиде да пита? А всички твърдите, че сте християни. Издаде се един указ и отидохте да служите не на това, което казва Господ, а на онова, което казваха хората. Искат да ни убедят, че първо трябва да се подчиним на държавата, а после на Бога. Нашето първо задължение е да имаме абсолютна Любов към Бога, а после към държавата. Така е учил Христос. И всички държави и народи, които влагат този принцип в законите си, могат да просъществуват, могат да имат законност и верую.

Второто нещо, което казват за Христовото Учение, е че то не би могло да се приложи, защото Господ е говорил само на еврейския народ. Господ е говорил и на други народи и това аз мога да го докажа. Ако евреите бяха действително избран народ, защо не приеха Христа? Ако някоя мома избере момък, който ѝ е прилика, но не го вземе, коя е причината за това? Или момъкът е серсемин, или момата е такава. По същия начин или Христос не беше Христос, та евреите не го приеха, или Учението на Христа не беше Христовото Учение, или пък евреите не бяха избраният народ. И Христос им рече: „Не казвайте, че сте само вие чада Аврамови, защото казвам ви, че от тия камъни мога да издигна народ“. Следователно, избран народ е само този, на когото умът е пълен с Божията Мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията Любов, а душата – с Божията Истина. Такъв народ е велик, избран народ. В света има само една власт и тя е властта на Любовта! Няма същество, няма дори и неодушевен предмет, който да не служи на Любовта. Никаква друга власт аз не признавам. Няма власт по-голяма от Любовта! Всяка друга власт се прекланя пред Любовта! Искат да ни убедят, че има и друга власт. Всяка власт е дадена само от Любовта. Където има Любов, там има и власт; където няма Любов, няма и власт. Затова не се искат много доказателства: влезте в един дом и вижте как вървят работите му. Влезте в една държава и вижте дали не куцат работите ѝ. Куцат, разбира се. И дори при наличието на тази велика Истина искат да ни убедят, че без Любов може. Не, ние всички страдаме от безлюбие.

Сега Христос казва: „Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби“. Следователно Животът произтича от Любовта и само там, където има Любов, има Живот. Какво очакваме ние? Убеждават ни, че щяло да има второ пришествие и дяволът щял да ходи с голяма празна стомна, която отвън щяла да бъде влажна, а отвътре суха; щом като се приближи някой да нея, дяволът щял да му постави печат. Подобна празна стомна не се ли разнася и сега по света? Когато дойде някой свещеник, който няма Любов и започне да ти чете молитва, а ти му целуваш ръка, той не ти ли поставя печат? Римляните узакониха кръста и заповядаха да го целуваме. Не, ние не целуваме този кръст на престъплението. Целуваме кръст, в който има жива душа, жив дух. Така аз тълкувам Учението. Питат ме дали вярвам в кръста. Аз в живите кръстове вярвам, но в сребърни, златни и други – не вярвам. Прав ли съм? Някой ще каже, че със своето Учение господин Дънов разрушава държавата. Не, с лъжи се разрушава държавата. Казвам: изхвърлете мъртвите кръстове и поставете живите. Някои художници рисуват Христос. Те никога не са Го виждали, защото Христос е живял преди две хиляди години, а се опитват да Го рисуват. И после казват: „Този образ е свещен, целуни го!“ И това го твърдят хора интелигентни, завършили богословие или университет. Елате с мене и аз ще ви покажа къде е този Христос! Той е жив, в мнозина бедни хора живее. Някои обичат да залепват пари върху иконите. На тези казвам: „Ела, братко, аз ще ти покажа къде да залепиш парите си. Залепи ги на някоя бедна вдовица, която ще ти благодари, защото има в момента много голяма нужда. Друг път можеш да залепиш не само пари, а цял чувал брашно или други необходими неща“. Сега някои се хвалят, че залепили върху иконата на Свети Йоан двадесет стотинки. Ако днес дойде Христос, какво ще каже за това? „Тогава пак им рече Исус: „Истина, истина ви казвам, че Аз съм вратата на овците“.“ Когато дойде Христос, всички, които се учат сега, ще бъдат отговорни за делата си. Сега, когато говорим Истината, някои могат да се обидят. Нека се обиждат; ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е Пътят на Любовта. Единственото нещо, с което може да спасите този народ, е Истината. Говорете Истината в Любовта Божия, не се страхувайте! Говорете и за тези кръстове като за живи образи. Когато нямаме живи образи, започваме да почитаме разни идоли наместо тях. Ако имаме живия образ на Христа, ще има ли нужда да почитаме всички тези икони? Да не се заблуждавате; трябва да знаете, че самият Христос е проявление на Любовта и вие може да имате този жив опит. Христос днес ви призовава и в това е вашето спасение, вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат съградени върху канара, съградете ги върху основите на Любовта. Ако мислите да ги съградите по друг начин, ще дойдат всички нещастия. Бог поругаем не бива; онова, което Той е поставил, ние не можем да го изопачим. И всеки свещеник, всеки пророк или пък самият аз, ако изопачим една истина, ще бъдем приковани на кръста. Бих желал всички живи кръстове, върху които са запалени тези кандила и свещи, да се приближат към Господа на Любовта. В Писанието се казва: „Земята и небето ще приидат, но докато хората не приемат Любовта, нищо няма да се измени“. Когато човек се спре пред вратата си, трябва да каже: „Любовта на Бога, Който живее в мен, ме заставя да говоря Истината“. Вие сте православни, но ако искате да бъдете истински православни, приложете Любовта. Ако не приложите Любовта, не сте православни. И свещениците, ако искат да бъдат истински свещеници, трябва да приложат Любовта. Когато Христос дойде и намери свещениците и членовете на църквата лишени от Любов, ще ги уволни. А тези, които намери изпълнени с Любов, ще бъдат почетени и ще вземат участие в Неговото Царство. На тях ще каже: „Елате вие, от Отца благословени и приемете това, което е за вас!“

Сега и аз ви призовавам като мои братя: приложете Любовта, опитайте я като един жив опит и от това, което научите, не се бойте! Само така вашият живот ще се осмисли. След петдесет–шестдесет години ще ви повикат на онзи свят, а там български закон не съществува. Там няма да се интересуват българин ли си или не, а първото нещо, което ще те питат, е дали си бил член на Божията Мъдрост, Любовта посещавала ли е сърцето ти, Истината живяла ли е в Твоята душа. Ако всичко това е било в тебе, душата ти ще се отвори пред Свети Петър и ще кажеш: „Ето, отварям ума, сърцето и душата си“. А той ще те покани: „Влез вътре, ти си член на Царството Божие“. Но ако не отвориш ума, сърцето и душата си, не си член на Царството Божие.

Когато дойде Христос, ще попита: „Ти приложи ли Божията Любов?“ Тази Любов ме застави да сляза на земята и да покажа на хората, че единствено с Любов може да се живее. Това е Учението: всички народи могат да живеят само по Любов и само така могат да се споразумеят. Дойде ли Любовта, работите ще се уредят напълно, защото във всинца ни ще има надпреварване. Може ли да се промъкне крадец в едно общество, където всички се надпреварват да се жертват? Никога. Това общество ще бъде общество на Любов, Мир, Радост. Това е Любовта, която е започнала да действа.

Христос казва, че Той е вратата, през която ние трябва да влезем. Това са думите, които Христос говори днес. Ако съвременните общества и народи чуят и приложат това Учение, Европа ще бъде спасена. Ако не го приложат, Европа е загубена. Това го съзнаваме всички. Затова всички съвременни духовници са поканени да се сплотят, да проповядват Любовта, да проповядват, че и без войни може да се живее. Ако свещениците направят това, съвременната култура може да се спаси и по един мирен начин да премине от едно състояние в друго. Но ако не проповядват по този начин, те трябва да осъзнаят, че при една втора война Европа и нашето бъдеще са изгубени. Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници“. Ние желаем всички да станат врата на Царството Божие така, както е Христос. С всеки православен, с всеки евангелист можем да се споразумеем като проповядваме Божията Любов. Не искаме да ги правим наши съмишленици – нека си стоят настрана, но им казваме: „Стойте в Любовта!“ За Любовта се изисква дълго време за приготовление.

Този Христос, за когото ви проповядвам, е на земята – ходи и посещава църквите, но още не Го познават. В една известна църква в Америка държал проповеди доктор Гордон. По повод на едно свое видение той написал знаменита книга за Христа. Сънува една вечер, че църквата му е пълна със слушатели, приковали вниманието си в проповедта. Изведнъж гледа, че в средата на църквата стои един човек, за когото няма място. Когато слиза от амвона, запитва съмишлениците си: „Кой беше този, който стоеше прав сред църквата?“ – Че Той беше Христос! Христос веднъж идва в неговата църква и за Него не се намира място. Колко пъти Христос е посещавал църквите и за Него не е имало място! За Христа още няма място и в сърцата на хората. Дори и вие, когато ви говоря за Любовта, се питате дали е вярно това Учение. Ние познаваме Христовото Учение! Ако приложим Любовта, ще придобием една магическа Сила, която ще ни донесе всичкото благословение. Не тази любов, която имате, а живата Любов, която слиза от Небето, приемете! Тази Любов и държавници, и социалисти искат да я приложат като принцип на братство и равенство. Всички те искат Любовта Христова. А там, където хората се отклоняват от това Учение, идват всички насилия. Христос казва „Аз съм вратата“. Където е вратата, там е Любовта. Приемете ли я, ще имате бъдеще и вие, и вашите деца.

Желая Господ на Любовта да ви посети; желая тази Любов да запали вашите сърца, да просвети вашите умове; желая тази Любов да изпълни вашите души, за да разберете великата Истина, която се крие във вас.

Беседа на Учителя държана на 10 септември 1922 г.

Няма любов като Божията Любов

Тази година искам нарядът да се изпълни чисто по Дух, т.е. да бъде чисто духовен, а не по буква.

Няма престъпление, което да остане ненаказано.

Страстта е равна на всичките чувства и способности.

Напущал ли е някой жена си, за да види как се напуща и обратното. Знаете ли, че в четири прераждания едва може тя да се освободи от него или той от нея?

Плътската любов произлиза от много ядене.

Най-благоприятните часове за молитва са сутрешните, преди изгрева на слънцето, и после, като имаш скръб, когато си подложен на изпитания.

Всичко ще се уреди. Настоящето ще бъде едно приятно възпоминание за бъдещето. (Някои братя имаме само за баласт.) Скръбта е добрата мома. Радостта е красивата мома – тя е изменчива. Нужно е да се възпита първо умът, защото той е развратил сърцето.

Онзи, който върши престъпление, той е господар. Слугите никога не вършат престъпление.

Размишлението за молитвата е само да се свържем, да си помогнем, но същественото е, че никой не може да ни отдели от Бога, че никой не може да ни отдели от светлината, че мъчнотиите могат да ни сломят, но от определения път никой не може да ни отдели. Размишлявайте върху даденото ви изречение: „Няма Любов като Божията Любов.“ Любовта всичко ще изправи. Ние нея не можем да я задържим. Тя е като светлината, колкото и да я затуляш, тя е неуловима и е навред. Когато мислим за нея, тя идва и изчезва, за да дойде пак. Тя изчезва при всяка лоша мисъл. Любовта бяга от полъха на всичко отрицателно. Всички нещастия, които ни сполетяват, идват от хората, а не от Бога. Когато Господ иска да накаже някого, оставя го на хората. Най-добре е за всичко, което ви се случва, да казвате: „Няма Любов като Божията Любов.“

29 декември 1920 г., 5 ч.

Учителят, Ватев, Иларионов и Сотиров.

Прочетена бе 21 глава от Откровението.

Тази глава съответствува на събитията от XXI век. В по-малък размер съответствува на събитията от 1921 година.

Двадесетият век е на съдби. Двадесета глава на Откровението се повтаря в XX век. Ново нещо няма. Всичко се повтаря. Всичко ново – това е станало в духовния свят. Тук е само приложението на земята.

Гори – хора – дървета. Като избягам между дърветата, то значи между хората.

От окултно гледище земята има кухина вътре в центъра. Вътре в топката на земята има друга топка, която се движи. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат земята. Там е малката мистерия. Който се посвещава, трябва да слезе долу, да види. Малцина могат да слязат. Другите остават по нея отгоре. Всяка година има магнитни течения, по които може да се слезе до центъра. За там се отнася текстът на песента: „В бездната да слезем – хоругва да поставим“ от песента „Напред да ходим смело“. Тя е под 13-та сфера. Който падне, мъчно излиза. Остава за друга еволюция. Духовете, които сега връзват, там ще бъдат вкарани, поставени и земята ще бъде преграда да не излязат. Има само отдушници, там е поставен ангелът с меча на вратата, за да не излязат. Една душа, която излезе оттам на земята, е в рая. Когато някой каже „Черната земя“ – това е именно бездната.

Около нас има друга преграда, магнитна, други хора живеят. Ако тръгнем към слънцето, през тоя пояс не можем да минем. Там е астралният свят. Той е над нас, но граничи с тоя свят, както земята с водата се опират. Тая материя, като отидем там, ще бъде под нас и ще ни се види като ефирна. Водата се крепи върху твърда почва – така е и с астралния свят. Много неща на земята не виждаме. Има места на земята, където човешки крак не е стъпвал. Хората не знаят земята, а само отчасти я знаят и познават. Земята под Тихия океан е скрита. Хората не я знаят. Тя ще излезе със своята девственост над водата. Сега имаме 5 континента, ще излезе и шестият над водата и ще е по-голям от сегашните. От сегашните пък някои ще потънат. Промени ще станат духовни, умствени и физически на земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континент на черната култура (раса), тя е част от друг един грамаден континент, който е потънал. Черната магия е култура на тая черна раса, която заради греховете си е потънала – това са лемурите. Големи територии са били. Атланта е жълтата раса. Сега иде същото и за бялата раса. Нейният континент е Европа. Черната раса са били безчувствени, страдания не са имали. Те са започнали от скоро да се събуждат. Ако удариш желязо о ръката му, болки не е чувствувал. Атлантида е била раса на чувствата. Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа. Ще остане един голям остров на белите. Част от Азия, Франция, Белгия, Париж потъват вече.

След прокопаването на Нил в Египет се създава египетска култура и черната култура в Африка се изолирва. Има проект Сахара да се наводни – ще бъде море и тогава около него ще бъдат създадени културни места. Сахара е по-ниска от морския уровен. Климатическите условия ще се изменят.

Човешкият дух трябва да се пригоди към новите условия на живота. Магнитната вълна, която иде, може да изгори цялата земна кора – повърхността ѝ. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а хората на света не ще се приспособят и ще се лутат, ще бягат по земята, покой за тях не ще има. Тая магнитна духовна вълна ще повдигне земната повърхност над Великия океан, а ще потъне Европа – континентът на бялата раса.

10 ч.

Не всеки човек, който ни прави зло, е неприятел. Едно зло е за наше добро направено. И тоя човек не ни е направил зло, а добро.

Съвременното общество няма мерки за един постоянен морал. При птиците е по-добре. Соколите не ловят птички, когато те мътят. Вълкът, докато по-рано не отвори устата си, не може да яде овцете. Догде се простира собствеността на една монета? Металът не е на човека. Следователно има граница на собствеността.

Престъпникът е с раздвоен поглед, а чистият човек е със съсредототочен поглед.

Разговор с Учителя от частен характер

Интересувах се за бъдещата ми дейност в духовно и материално отношение от сега, с излизането ми от военна служба.
За Санка. Да вари парички (плода от драката)с цвят от босилек половин час и да пие водата – два пъти на ден по една кафена чаша. Има остатък от бронхит и ще се изчисти. Чистият въздух през пролетта ще помогне.
За Марийка. Прекарва преминаване към друга възраст – нищо не ѝ е.

Когато главата боли – страда коремът.

Когато стомахът боли – страда мозъкът. Ще ѝ премине. Хармония и песни да има.

1 ч. и 45 мин.

Защо хората страдат? Защото духовете имат горе Великден. Хората ядат животните, а животните се обръщат в бацили тифузни и ядат човешките тела, и с това си отмъщават. Животните се питат защо има страдания? Отговаря им се: Защото хората долу на земята имат Великден, Нова година, Рождество, Свети Николай и пр. И когато хората се веселят и са най-радостни, дават на животните най-големите страдания. И небето наказва хората със същото наказание: животните ядат хората.

20 ч.

Всякога, когато умът и сърцето вървят заедно и са съгласни, ще има добри резултати. Трябва да има вяра. Ами че всеки има вяра, но трябва да се използува разумно.

Комуна значи сцепление.

Мир без жертви не може.

При сутрешните гимнастически упражнения:

Движението на ръцете е за развитието на сърцето, гърдите.
Съсредоточаването е за възпитаването, усилването на ума.
Изпълнението на упражненията е за възпитаването, усилването на волята.

29 декември 1920 г.
Русе

 

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.