БРАТСКИ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ НА УС (септември – декември 2021 г.)

Информация, свързана с дейността на Братския съвет за периода септември – декември 2021 г.

Уважаеми братя и сестри,

В структурата на Общество Бяло Братство (ОББ) имаме:

  • Общество от последователи, организирани в Братски общности (БО);
  • Общо събрание (ОС) – като върховен духовен орган;
  • Братски (Управителен) съвет, който е административно-изпълнителен орган с функции за връзка и приложение на правилниците и законите в държавата.

Общо събрание се провежда поне един-два пъти в годината, за да зададе общи насоки, а през останалото време дейността се направлява и извършва от Братския съвет. Сегашният братски УС е избран с основна цел да ревизира и актуализира дейността на ОББ през последния 20-годишен период.

От 1945-а до 1990 г. ОББ е действало в затворена и ограничена среда, позволила да се запази и съхрани Словото. След 1990 г. се появяват условия за печатане и разпространение и в ситуация на обществени промени през 1993 г. се създава издателско търговско еднолично дружество (ЕООД) – стар протокол за това ни се показа едва сега, през месец септември 2021 г. То е прехвърлено към ОББ, когато се прави Уставът на ОББ – през 1995 г. (За самия устав е ползван като модел уставът на БПЦ и сходствата между двата са видими.) Нови фондации и издателства, създадени от симпатизанти и последователи на Учението, също започват да издават и разпространяват Словото, с което стартира негласно съревнование и свързване със светски модели и норми на поведение и разпространение. Тези обстоятелства са в противоречие с отношението на Учителя към частната собственост и изискването Божието Слово да не се търгува с цел печалба, а да се разпространява безсребърно, със заплащане по съвест.

От намерените до момента документи се установи, че решенията за създаване на търговски дружества (ЕООД) в ОББ са взети на заседания на Управителния съвет: за Детска школа с протокол от 04.03.2011 г. и Дружествен акт от 08.03.2011 г., подписан от пълномощника на ОББ Г. Герасимова. След месец е проведено Общо отчетно-изборно събрание, но този въпрос не е обсъждан и не се е взимало решение. След избора на Галина Герасимова за управител на Издателството (м. април 2012 г.) с Учредителен акт, подписан от председателя на ОББ на 25.05.2012 г., ЕООД „Бяло Братство“ е пререгистрирано на 11.06.2012 г. Нямаме налични протоколи с решения на ОС.

Според Търговския закон се изискват протоколи само с решение на УС като административен орган на ОББ. При назначаване и освобождаване на управители на ЕООД няма изискване за предизвестие и основание, защото управителите на ЕООД  не работят по трудов договор, а се назначават с договор за управление. По търговския закон собственикът на Сдружението (ОББ) се представлява от  Братския УС.

За установени нередности, противодействие и отказ на управителите на ЕООД  да съдействат на новия Братски УС, избран на ОС от 08.05.2021 г. с 2/3 от гласовете, както и по препоръка на КРК, с мотивите, че едноличните търговски дружества са в основата на сегашното състояние на ОББ, на 05.09.2021 г. на заседание на УС се взе решение за премахване на ЕООД Детска школа „Бялото кокиче“ и ЕООД „Бяло Братство“ и прехвърляне на дейността им към ОББ, ползвайки правата си по Закона за вероизповеданията. Протоколът е подписан от УС, общо 9 души, от които 8 „за“ и 1 „против“. Последващата процедура е решение на УС (от 12.09.2021 г.) за освобождаване на управителите. След консултация с адвокатска кантора и нотариална заверка на протоколите на 23.09.2021 г. Агенцията по вписванията прекрати правата им, както е изискването на закона.

Всички действия, предприети от Братският съвет, отговарят на очакванията за промени, за намаляване на напрежението в ОББ и спазване на изискванията на институциите. Назначените нови управители имат като задача и отговорност да прехвърлят дейностите на двете ЕООД към ОББ и да изчистят кредитни и текущи задължения на едноличните търговски дружества в най-кратки срокове.

Решенията и последващите стъпки на Братския съвет за месец септември са описани в Отговора на Братския съвет на Отвореното писмо на бившите управители на Детската школа и Издателството, изпратен на 29.09.2021 г. с копие до ръководителите и членовете на братските общности.

Деветима ръководители на БО поискаха официално Извънредно общо събрание и Братският съвет се съгласи да бъде направено на 7 ноември в Стара Загора. На него трябваше да се дадат отговори на поставени въпроси за извършваните в Братството промени, независимо от факта, че преди това всичко бе ясно обяснено на Обществото. Поради усложнилата се ситуация с Ковид мерките и във връзка с Министерска заповед от 03.10.2021 г. за забрана на всякакви групови събирания, се наложи, с Уведомление на УС от 05.10.2021г., събранието да бъде отложено за следващ период – след отпадане на ограничителните мерки. Към момента ситуацията не е променена, забраната за общи групови събирания е подновена от 26.11.2021 г. и все още е в сила (до 31 март 2022 г.).

Адекватно на обстоятелствата е провеждането на общи  онлайн събрания за обсъждане на основни теми, като взетите решения ще имат препоръчителен характер, няма да имат нямат юридическа сила.

За вземане на  решение, засягащо общата дейност на Обществото, се приема правото на 2/3 от гласовете от всички БО и Братски групи, от присъстващи и от подписани и изпратени протоколи на БО.

Предложение за временно решение:

Заради забраните за групови общи събирания на над 30 души и изискването за  сертификати, се налага:

Актуализиране и уточняване на броя на последователите в БО, както и допълнително регистриране на братски групи в по-големите градове.

На вътрешни събрания по населени места в определен срок (напр. до 2 дни преди ОС) групите да взимат решения  по конкретни въпроси. Подписаните протоколи да се изпращат официално до УС, където да се завеждат документално с входящ номер в Книга с решения от събрания. Групи, желаещи да запазят имената си от подписания протокол, да правят препис с брой гласове „за“ и „против“ решенията. Отговорникът на всяка група и един член от групата да подписват и свидетелстват за достоверността на протокола. Оригиналите да остават в групите, а преписи или копия да се изпращат за уведомление към Братския съвет. Индивидуални последователи могат да участват във взимането на решения чрез изпращане на имейл или участие в обща анкета.

Във връзка с Устава на ОББ, варианти:

Промяна на само някои членове от Устава, по които има 2/3 общо съгласие. Срок – един месец, 31.01.2022 г.

Подготовка за нов Устав или Вътрешен правилник за приложение. Срок – една година, 31.12.2022 г.

 

За Братските общности

Съгласно сегашния устав:

Братските общности (БО) са съставени от братски групи;

БО в едно населено място се образува от най-малко 10 души – чл. 26/1 (за приложение).

Възможности са работа и структуриране по 4-те съвета, първо в големите БО – с членове над 50 души, като се имат предвид препоръките и указанията на Учителя.

За Братските групи(които не са отразени в Устава)

Братската група се състои от 5 до 12 души – това са групи от хора с различни опитности, събрани по интереси, симпатия и вътрешна хармония; изучават и прилагат Словото на Учителя Беинса Дуно, Петър Дънов.

Добре е да се обновяват списъците на БО и групите всяка година, да се съхраняват в предани хора от групата, а за информация да се дава само броят участници.

Всички решения на групите, засягащи общобратски теми, се обсъждат и подписват от всички участници и протоколите се съхраняват за архива; при  изискване на препис от протокол се подписват поне двама гаранти за взетите  решения.

Нужно е в рамките на месец-два да се направи  преброяване на редовните и активните последователи в Братството, които взимат участие в  братския живот под всякаква форма, за да се установи реалното състояние на Братството. Молбата идва от братята и сестрите във връзка с техните притеснения относно неколкократните свиквания на извънредни общи събрания на част от братските ръководители.

Групите имат отговорници, които могат да се сменят през даден период, определен от групата. Те са задължени своевременно да предават информацята, до която имат достъп по силата на отговорностите си, и изразяват общото мнение на поне 2/3 от членовете.

Отговорниците на всички братски групи, образуващи една БО, се събират поне един път месечно на заседания.

Ръководителите на БО носят по-голяма отговорност чрез съзнателно служене и самоопределяне към идеите на Учението. Разчитат на екипната работа, дават свобода на действие на групите, контролират  финансовата отчетност по приходите и разходите.

Издателство

В издателството смяната на управителите се извърши през месец септември, а вписването – на 23.09.2021 г. От самото начало естественият процес на предаване на работата беше максимално възпрепятстван. Фактите са следните.

На първо място, документите на издателството се превърнаха в казус. Вместо да бъдат предадени веднага, едва в края на октомври бившият управител предостави доста стари, неактуални документи и много малка част такива, които могат да бъдат полезни. Основните бяха задържани, а предаването се проточи до края на месец ноември.

Още един казус се оказаха отношенията със счетоводната фирма. Издателството се сблъска с непрестанни откази от нейна страна да предаде документацията – това се отлагаше във времето и/или се измисляха всякакви причини, за да не се случи. В края на месец ноември получихме някои счетоводни справки, но отново липсва много важна информация за счетоводно приключване на годината.

След направената инвентаризация и след анализ на справките от счетоводството установихме разминаване в броя на продадените книги, наличностите по складовете и наличностите, които са въведени в складовата програма на издателството. Установените разлики в момента се анализират и се правят опити да се изясни реалната картина.

Двата компютъра, който получихме от издателството, ни бяха предоставени изцяло изчистени от всякаква информация, абсолютно празни. В края на месец ноември Галина Герасимова предостави още един преносим компютър, който е бил служебен. Тя заяви пред нас, че е изтрила всичко от него и ни го предоставя без всякаква информация.

В книжарницата има стационарен телефонен апарат, който е повреден. Предполагаме, че отговаря на стационарния телефонен номер, обявен в сайта на издателството. Получаваме информация от хора, които са звънили на телефона, че до момента Галина Герасимова отговаря на обажданията на този телефон и ги препраща към нас.

Не ни беше предоставена парола за достъп до сайта на издателството, фейсбук страницата и имейла. Сайтът беше умишлено спрян, за да не работи. Наложи се да си осигурим достъп чрез фирмата доставчик на услугата, като писахме писма от името на Братството и трябваше да доказваме, че този сайт е наш.

Достъп до фейсбук страницата на издателството също не беше предаден, защото предходната управителка реши, че трябва да си я задържи, като ѝ смени името.

Бившата управителка е изпратила имейли до всички клиенти, че поради смяна на ръководството „Отчети и поръчки не се изпълняват“ – с което умишлено се поставя поредното препятствие пред нормалния работен процес на издателството.

По счетоводни данни издателството дължи на Общество Бяло Братство 108 000 лв. В тази връзка Издателството се издължава на Братството чрез прехвърляне на част от материалните си активи – книги на стойност 108 000 лв.

Не са предадени списъци с контакти на контрагентите на издателството, липсват документи и договори за консигнация.

На Народната библиотека не са предоставяни книги от 2019 г. – по справка от Народната библиотека заглавията са общо 32 бр.

Открити бяха нередности в трудово-правните отношения със служителите назначени на работа в издателството, напр. работното време, присъствие на работното място, назначаване на трудов договор и др.

Предаването на пентаграмите – медальони и монетите беше направено в края на ноември, а обяснението за забавянето беше, че някои от монетите имат дефект, който трябва да се коригира. Впоследствие бяха предадени с липсващи по 1бр. от златните медальони, 1 бр. от сребърните медальони и 4 бр. от сребърните монети с котвата и пентаграма.

Преди и след назначаването на новият управител многократно бяха изпратени покани към Галина Герасимова да предостави информация и достъп до всички документи и архиви на издателството, както и до съдовете на Веригата и Знамето на Братството. Не ни се даде отговор и до днес. Къде се намира косата на Учителя, къде са съдовете на Веригата – нямаме отговор. Нямаме никаква информация и за това какви архиви са предоставени през годините от братята и сестрите за подпомагане на работата на издателството. Обяснено ни беше, че подготвените книги за предпечат, които са работени в годините, се намират в печатниците.

На среща в края на ноември бяхме информирани, че всички книги, подготвени за предпечат, са в Иван Джеджев, а 4-те куфара с ръкописи на Николай Дойнов, които Зорница Тенева е предала на Галина Герасимова преди 7 години, се намират в брат Георги Петков от Габрово.

През месец октомври издателството получи иск от адвокат за заплащане на глоба в размер на 1500 евро за неправомерно използвана фотография на корицата на томче от МОК – „Философия на трептенията“.

  • Въпреки малкото време, с което разполагаме, се изготвя календар от братя и сестри, който е юбилеен и ще се разпространява безплатно.
  • Изготвя се малка книжка с Рождественско Слово.
  • Организира се концерт на 08.10.21г. “ Призванието към народа ми български“
  • Направена е инвентаризация на издателството и на школата, преместени са книгите от къщата на Галина Герасимова и Андрей Грива. Търси се склад за книгите, за да се съхраняват на едно място.
  • Стаята с вещите на Учителя се освободи от офиса на издателството. Предстои да се почисти, пренареди и да се опишат вещите.

 

Детска школа

Обстоятелствата, свързани с детската школа, към настоящия момент са следните.

Сайтът на ДШ „Бялото кокиче“ не е подновяван,  по настоящи данни се обслужва от японски доставчик на домейни и хостинг, не е направено подновяване.

Димитър Първанов е създал имей адрес на Детска школа „Бялото кокиче“ в Gmail и след като договорът му като управител е прекратен, той отказва да предостави паролите за достъп до него. Освен това неправомерно е продължил да води комуникация с родителите от името на детската школа, използвайки този имейл.

ОББ има търговски лиценз върху марката Бялото кокиче, а няма възможност да използва имейла с това име. Пред нас неминуемо застава въпросът: трябва ли да си търсим правата?

Към момента всички договори с родителите са прекратени, изплатени са 90% от внесените депозити и надвнесените месечни такси и таксите за учебните помагала.

След като договорът на Димитър Първанов бе прекратен, по настояване на родителите с него беше сключен граждански договор като възпитател. Всички родители и възпитатели бяха поканени да се преместят в оборудваната нова сграда, за да може детската школа да функционира самостоятелно. Възпитателите обаче пожелаха да бъдат освободени и по тази причина и поради Ковид обстановката се прекратиха двата трудови и трите граждански договора с тях (общо пет).

От 14. 10. 2021 г. във връзка със заповед на министъра на здравеопазването временно се прекрати дейността на всички детски школи. От този момент до сега новата база се оборудва, за да служи като учебен детски център за град София. Сформиран е екип от преподаватели, които ще управляват съвместно дейността на детската школа в новата сграда, така че с нищо да не се ангажира Братството. Планът е школата да се самоиздържа. Групата от преподаватели положи началото на този нов проект с името Житно зрънце.

В сградата на ул. „Щерю Атанасов“ 2, на последния мансарден етаж, също има помещение, отделено за детски занимания. Там се работи почасово през уикенда.

Благодарим на всички братя и сестри, които ни помагат, дават идеи, участват активно и подкрепят идеята за ново начало на детската школа!

Подготвил:

Христо Ташев – председател на ОББ

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.