Основи на братския живот Последни новини

ЗАКОНИ, УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАКОНИ, УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

 Както вече споменахме, Братството е идея в Божественият свят, единство на разумни същества в Духовния свят и конкретно въплъщение на идеята във физическия свят под най-различни форми. Когато говорим за делото на Учителя, смятаме, че една от тези форми е Обществото от негови последователи, които се стремят с мисли и дела да осъществят завета за братство и любов между всички души, между всички общества и народи.

Като всяко едно сдружение, и Общество Бяло Братство развива дейността си като регистрирано юридическо лице по действащото законодателство. С оглед на тази тема съществуват няколко основни въпроса, които понякога вълнуват днешните последователи на Учителя, поради което смятаме за необходимо да им обърнем по-специално внимание. Да започнем с първия от тях.

Защо Братството е регистрирано?

Необходимостта от регистрация на юридическо лице от съмишленици се поражда от естественото им желание за по-мащабна дейност, чрез което те излизат от свойствения кръг на споделените общи идеи и желаят да развиват дейност, чрез която да взаимодействат с хора и организации извън техния кръг. Това особено се отнася към възможността за обща стопанска дейност, за придобиване на имущество, за създаване на книгоиздателства, и т.н. Освен това, регистрацията е и легитимиращ акт пред държавата, в която съответното сдружение желае да развива своята дейност.

Всяко физическо лице у нас притежава документ за самоличност със съответен граждански номер, посредством който влиза в договорни отношения, създава или съучредява юридически лица, влиза в отношения с държавните институции, придобива имущество, участва в най-различни проекти, и т.н. Защо обаче никой не протестира срещу всички тези актове? Защото ги смята за нормални, за естествени, за необходимостта на земния живот. Интересното тук обаче е, че невъзразявайки срещу собствената си „регистрация“, която законът на държавата задължава всяко физическо лице, се възразява срещу регистрацията на Братството като юридическо лице, което му дава възможността да прави всичко, описано по-горе. Следователно, за да бъде последователен начинът на мислене, ако се желае отказ от регистрация на Братството, трябва да се желае и отказ от собственото имущество, договорни отношения, търговски учреждения, и т.н. от онзи, който желае този отказ. Защото, както вече подчертахме, Общество Бяло Братство е доброволно сдружаване на съмишленици, които се самоопределят като следващи Школата и Словото на Учителя и желаят да участват в общи форми на братски живот, създавайки необходимите минимални условия за това и осигурявайки подходяща за целта среда. Еволюционните подходи и методи предполагат все по-осъзната колективна дейност, все по-разумни съвместни инициативи, съгласуваност, единство. В този смисъл призиви за отделянето на братските общности в независими сдружения е всичко друго, но не и еволюционни по характер мислене и действия.

Регистрацията на Обществото е особено важна и поради още една много съществена причина – притежанието на имоти, което да не зависи от волята на частни лица. В историята на Братството съществува не един пример за недобросъвестни действия на отделни братя и сестри по отношение на общобратски имоти, които, по една или друга причина, по документи са принадлежали на отделни физически лица. Възможността за притежание на имоти, собственик на които е Обществото, е голямо предимство и създава подходящата институционална среда за тяхното опазване (предпазване от загубата им при недобросъвестно отношение ако биха принадлежали документално на отделни физически лица).

 

Мирослав Бачев

Из гл 3 ЗАКОНИ, УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

ЖИВОТО ЕДИНСТВО НА БРАТСТВОТО – ИДЕЯ, ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.