Братски групи

Благоевград

Ръководител: Спаска Георгиева Миховска;

е-mail: [email protected]

Паневритмия: 22.03 – 22.09: До кортове на ЮЗУ – от понеделник до събота рано сутрин. /До Автобаза/

Братска група – Благоевград. История и настояще

Учителя Петър Дънов създава модела на работа и начина на живот за своите ученици. Това е начин на живот, свързан изцяло с природните закони, на които са подчинени нуждите не само на отделния човек, но и на обществото като цяло. Сега, повече от половин  век след заминаването на Учителя, в България продължават да възникват  обединения на последователи  на Учението на Бялото Братство, които следват този модел на живот и работа. В нашия град – Благоевград, още по времето на социализма няколко братя и сестри успяват да се снабдят с книги и изучават Словото на Учителя. Това са братята Александър Динов, Нестор и Никола Караджови и сестра Димитринка Ташкова.. Навярно е имало и други, но те, или вече са приключили земния път, или са напуснали града. Брат Александър разказва колко му е било трудно да спечели доверието на братя и сестри в Рила. Той им казва, че чете Словото, дадено ни от Учителя и иска да се присъедини към тях, но те не му вярват. Казват, че и вчера един е казвал същото и те му се доверили, след което се е  оказало, че е доносник и ги предал на властта. Истински героизъм е било в условията на комунистическата диктатура , цензура и атеизъм, да се добереш до Божественото Слово.

Братската група постепенно расте, увеличава числеността си през 90-те години, когато се отприщва духовната енергия, пробуждат се Душите и се легализира дейността на Духовно общество „Бяло Братство” в страната. Включват се сестрите Валентина Сотирова, Силвия Динова, Мария Янчева, Мариана Коджабашева, Светлана Трендафилова, Розета Даскалова, Иванка Христова, братята Ботъо Янчев,  Огнян Георгиев   и други. Официалната регистрация на групата е на 04.03.2003 г. с ръководител Иванка Христова, въпреки, че организиран общ живот групата води още от 1997 година.Численият състав тогава е значително нараснал от нови попълнения – сестрите Наталия Първанова, Спаска Миховска,  Веселка  Милетиева, Ирена и Димитринка Даскалови, Лиляна Гюрова, Роза Тодорина, Емилия Павлова, Соня Гоцева, Магдалена Двоячка и други. През последните шест години се включиха сестрите Елка Анева, Антоанета Чилева, Сребрина Сотирова, Ина Анева,  братята Венцислав Славев, Лъчезар Сотиров и други..По настоящем групата наброява 16 души, които участват по свое вътрешно убеждение в различните форми на дейността на Общество „Бяло Братство”. По-точно, това е ядрото на групата, което задълбочено изучава и се стреми да прилага Словото, дадено ни от Учителя, редовно играе паневритмия. Има още около петнадесетина братя и сестри, които самостоятелно изучават Словото и се включват епизодично в общия живот, поради заетост и други причини. За съжаление и пионерите в това дело също се включват само в някои общи мероприятия.  Съставът е динамичен, бързо се мени, но ядрото си остава. Някои от братята и сестрите отидоха да работят и учат в чужбина.

Петнадесет години ние изучаваме лекциите и беседите, които като Божествено Слово ни е завещал Учителя. Имаме Братска библиотека вече двадесет години. Близо 10 години библиотекар е сестра Димитринка Ташкова, след което библиотеката е в дома на сестра Спаска Миховска. Разполагаме с всички книги, издадени до сега със Словото на Учителя. Наскоро сестра Светлана Трендафилова изготви каталог на Братската библиотека в електронен вариант, който е общо достояние и всеки момент  всеки от нас може да види книгата, която го интересува, има ли я в нашата библиотека. Библиотеката е на разположение на всички – книгите се дават от сестра Спаска Миховска срещу подпис в  читателски картон. Три пъти седмично се събираме, за да четем и обсъждаме това словесно богатство, събрано в ООК, МОК и неделните беседи. Тук трябва да подчертаем заслугата на сестра Спаска Миховска, която има голям принос за това Словото на Учителя да стигне до всички нас, да го усетим със сърцата и душите си. Под нейна редакция са издадени над 50 книги. Това е една дълга  интензивна и отговорна работа, която тя  години наред върши с Любов и което е най-важно – успява да съхрани чистотата и стила на Учителя.

Един път седмично се обучаваме пак заедно в изкуството на музиката. За всеки от нас пеенето и свиренето на музикален инструмент е начин на общуване, самовъзпитание и висш идеен живот. Сега тези наши упражнения се ръководят от брат Огнян Георгиев, който е художник, но е развил и музикалните си способности.

Учебните занятия през студения есенно-зимен сезон провеждаме в домовете на братя и сестри. Усетихме необходимостта от един общ братски дом, който да бъде средище на духовния ни живот. Нашите молби сякаш бяха чути от Небето и  групата получи дарение от 3,676 дка земя от брат Иван Любомиров Иванов.. В тази връзка с цел узаконяване на цялостната работа по подготовката за строежа – получаване на заповед за преотреждане, тъй като дареното място се води пасище, изготвяне на много други документи, групата бе пререгистрирана на 16.11.2009 г.  като Местно поделение на Духовно общество „Бяло Братство” с ръководител Спаска Миховска. Ръководителите при нас са нещо формално, тъй като Бялото Братство е на синархически принцип,т.е. без ръководители и хора на сцената. Импулсът на който и да е участник привлича свободно останалите за извършване на дадена Божествена работа. В следващ миг друг става такъв център. Ръководителят е по-скоро отговорник, той синхронизира работата на отделните членове за благото на Цялото и неговият мандат е една година. Така че почти всички членове на групата са били „ръководители”.

Изучаването на Словото се съпътства и допълва с Духовни методи на работа, дадени от Учителя като колективна молитва, тайна молитва, съзерцание, словесни формули, песни от Учителя , братски песни, посрещане изгрева на Слънцето, дишане, енергийни упражнения, паневритмия.  Всяка година от 22 март до 22 септември след като посрещнем изгрева на Слънцето, играем паневритмия. Тя ни действа ободряващо, зарежда ни с енергия, ставаме по-жизнени, по-гъвкави, обновени, подмладени. Концентрирани върху текста, музиката и движенията, ние се издигаме над ежедневните проблеми.  Едновременно с физическото укрепване, всички усещаме духовен подем, дълбок вътрешен импулс за добри  дела.

Красиви празници за нас са гостуванията на други братски групи от страната, както и нашите гостувания при братята и сестрите в други градове. Тези прояви, както и Рилската лятна школа, са пътищата за общуване и функциониране на Бялото Братство, за да се чувстваме като едно цяло. Общите братски трапези са също добра традиция за сплотяване и укрепване на братската атмосфера, на правилните взаимоотношения.

Животът на нашата група би останал сам за себе си, ако не включвахме останалите  хора от града като потенциални членове на тази общност. Това ни се удава при онези прекрасни поводи, когато организираме музикални празници при гостуване на известни  изпълнители, които са последователи на Учителя.  Изпълнява се предимно музика от Учителя, изнасят се беседи и се водят разговори. Кръгът на хората, които се включват, непрекъснато расте.

Даваме си сметка, че всяка наша дейност е една частица от великата духовна работа на Природата да  чисти и освежава нашето общо жилище – Земята. Особено важни  в този случай са молитвените наряди и обграждането на града и страната с положителните импулси на Живото Слово. Тези практики на Бялото Братство, които правим при нужда, чистят не само Природата като физическа даденост, но и проникват в по-дълбоките сфери на психо-аурата на Земята. Връзките ни с други общества и организации, които имат също идеални цели, общи за едни осъзнаващи себе си като частица от великия организъм на този видим и невидим Космос хора, са повече от желани. Те са необходими, за да помагаме на човечеството да осъзнае своето място и роля в спасяването на живота на нашата планета,  а и не само на нея.

Братската група в дейността си поддържа връзки и с екологични организации. Участвали сме в прояви на студенти еколози от Югозападния университет „Неофит Рилски”. По тяхна покана през 2010 г. Подготвихме доклад на тема „Учението на Петър Дънов и природата”. В писането му   участва цялата група, като всеки    разработи определена тема от общата концепция, подготвихме и съдържателна и красива презентация със снимки от Седемте Рилски езера, от паневритмията и от братския живот. В доклада разказахме за живота на Учителя и за принципите на природосъобразен живот и отношение към Природата, залегнали в Учението му, за живота на Братството в Лятната Духовна школа на Рила, за проявите ни относно опазване чистотата на планината и езерата.

Докладът беше предназначен за изнасяне на международна конференция, организирана от екологичната организация „Войводинска зелена инициатива” Той бе изнесен на конференцията, проведена от 1 до 10 декември 2010 година в  Нови Сад, провинция Войводина, Сърбия от представители на българска екологична организация, които преведоха доклада и резюмето му на английски език.

Братята и  сестрите от групата са с различни дарби и всеки се чувства силен и полезен на другите там, където е най-добър. Например през 2004 година сестра Веселинка Милетиева участва в 13-ти Балкански конгрес по Спортна медицина в Драма, Гърция с доклад на тема „Въздействието на паневритмията върху психо-физическата кондиция и приложението й в спортната подготовка на обществото”.  Този доклад е определен за участие в 7-ми Световен конгрес по спортна медицина в Белгия през 2005 година.

Сестра Мариана  Коджабашева също изследва паневритмията  по своя  инициатива и върши чудесна работа в групата, защото с голяма Любов и всеотдайност обяснява и показва на всеки новодошъл правилната игра на този свещен танц.

Сестра Наталия Първанова работи с жар за разпространение Словото на Учителя. Следи за всяка новоизлязла книга и зарежда книжарници и Градската бибилиотека.

Сестра Спаска Миховска е член на  Управителния съвет на Общество „Бяло Братство” и синхронизира работата на групата с другите братски групи.

Сестра Лиляна Гюрова бе водеща на телевизионни предавания, посветени на паневритмията.

В групата има художници, музиканти, учители, инженери, икономисти, медицински работници. Всеки помага с онова,  което е пробудил в Душата си, със своите дарби и способности. Пример за всички нас са сестра Розета Даскалова и нейните дъщери Димитринка и Ирена, които дават всичко от себе си и работят с безусловна Любов във Божиите дела. Има много Душички, които са скромни и незабелязвани като теменужката, но светят с Божествена чистота и работят усърдно за Доброто на Цялото.

Освен че изучаваме Божието Слово, дадено ни от Учителя, ние започнахме интензивно и с Любов да работим за неговото приложение. Към групата ни се присъедини брат Венцислав Славев, който сякаш внесе Божествена вълна и активира Божественото у всеки от нас за работа по прилагане на знанията. Започнахме да работим по приложението на Закона за хляба. През месец ноември 2011 г. посяхме обикновена пшеница и древния сорт лимец около 3,5 дка на нивата на брат Венцислав. Обиколихме нивата по посока , обратна на часовниковата стрелка / по посока на паневритмията/  и на четирите ъгъла направихме молитви за благодат и плодородие, пяхме песни от Учителя. Това направихме във връзка с неделната беседа на Учителя „Хлябът и живата енергия” от 22 май 1921 година, в която се казва, че хлябът е даден от Бога както въздуха, Слънцето и водата и не трябва да се купува и продава. Грях е. И че България трябва да стане първата страна, в която хлябът ще бъде безплатен, според нуждите на човека.  Даден е срок да се извърши това дело в България и краят му наближава – след 8 години, т.е. до 2021 година. Ожънахме нивата  на ръка, тъй като там не може да влезе комбайн. От реколтата, която получихме заделихме за семе за следващата година на нашата група и семе за други групи – Разлог, Дупница. Тази година засяхме 10 дка с лимец.

Обособи се малка група, която не купува хляб –  храни се с хляб от жито, подарено, или разменено с други хранителни стоки  – кестени, картофи и др. Освен това двама братя  от групата – Венцислав Славев и Иван Андонов се включиха в общо братско дело за сеитба на лимец в Родопите, където хората са дали земите си и са посети около 150 дка земя. Това показва, че когато се върши Божие дело, помага се отвсякъде и нещата се нареждат по най-добрия начин. Усетихме как това  дело ни зареди енергийно, сърцата ни се изпълниха с Любов, душите ни се отвориха към Бога и сякаш станахме по-добри, започнахме да приемаме възвишени мисли и чувства, да работим за Общото благо.

Вдъхновени от думите на Учителя, че от чистотата на Леденото езеро под Мусала зависи нашето благосъстояние и чистотата на държавата ни, по инициатива на брат Венцислав групата прие с радост задачата по редовното чистене на езерото и района около него. Братята Венцислав Славев и Иван Андонов неколкократно влизаха в леденото езеро и го почистиха. Останала е само една стоманена тръба, която е била много тежка. Почти всички братя и сестри по различно време изкачиха върха и почистваха редовно района около езерото и върха.

Предстои ни изпълнението на една много отговорна задача – строителство на Братски център и оформяне на ландшафта  на подареното ни място. Документацията е почти готова, готов е и архитектурния проект за сградата. Притесняват ни малкото средства, с които разполагаме, а работата е много – трябва да се изграждат укрепителни стени, защото мястото е стръмно, с ерозия, с подпочвена вода. Почвата е камениста и суха и трябва да се облагороди. Но със силна вяра, с много работа с Любов и с Божията помощ ще построим наистина едно Духовно средище за изучаване и прилагане на Божието слово, дадено ни от Учителя.

Елка Анева

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.