Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния ред на ЛДШ Рила

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

В ДУХОВНАТА ПЛАНИНСКА ШКОЛА „РИЛА“

Лятната духовна школа на Рила се организира от ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ в района на Седемте езера на територията на Национален парк „Рила”. Школата е предназначена за членове на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО и обслужва нуждите им за духовно усъвършенстване. Настоящият правилник е създаден от комисията за Лятната духовна школа на Рила и е одобрен от Управителния съвет на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО.

I. Поддържане на ред и чистота в лагера. 

1. Отпадъците се събират, разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и хартиени. Всеки лично си събира собствените отпадъци и ги транспортира обратно до определените за целта места.

2. В района на лагера и езерата не трябва да се перат дрехи. Ако това се налага, то трябва да става в хижа „Рилски езера“.

3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на

чистотата във и около палатките.

4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.

5. Не се допуска присъствието на домашни животни в лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.

6. При монтиране на палатките не се прави окопаване, подравняване, вадене на чимове.

7. Забранява се паленето на огън. Има разрешение само за общото ни каменно здание с огнище, и то през деня. По правило до огнището имат достъп само дежурните по кухня.

8. Всеки трябва да се включва в носенето на вода за кухнята

всекидневно, извън дежурствата по кухня. Това е благословение, защото е

работа за общото.

9. Забранено е в лагера да се употребяват месо, алкохол, цигари и наркотици.

10. Вечер след 22 ч. и сутрин до 6 ч. се пази тишина в лагера. Това е време, необходимо за сън.

II. Облекло.

1. В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.

2. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталони, сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник.

3. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие и изява на висши духовни и космични сили.

III. Регистрация на участниците в лагера.

1. Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк „Рила“ в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.

2. Ако в лагера пристигнат гости и желаят да останат, това може да стане само след разрешение на коменданта и поемане на попечителство от ръководителите на групите.

3. Необходимо е да се проявява бдителност за проявите на външните лица. Отговорниците на групи трябва да оставят по един пазач, когато групата отсъства от лагера.

IV. Прехрана.

1. За целта се организира безплатна кухня и братска трапеза – сутрин се осигурява гореща вода, а на обяд – топла храна.

2. Издръжката на кухнята е чрез доброволни средства и дежурства.

3. Дежурните групи по кухня осигуряват необходимите хранителни продукти.

4. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.

5. Разноските на лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно в края на деня, след вечерен наряд, от избрана комисия от трима души, изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.

6. Всеки участник трябва да носи основното количество необходими хранителни продукти за себе си и хляб за първите 2-3 дни.

7. Хлябът в лагера всяка година е безплатен. Молим Ви, уважавайте го!

8. Всеки участник в ЛДШ трябва да има лични прибори – съд за вода и храна и вилица /лъжица, в кухнята не се предлагат общи такива.

V. Организиране на живота в Духовната планинска школа.

1. Ръководството на лагера е от упълномощени от Управителния съвет лица.

2. При откриването на лагера на 1 август се организира Общо събрание, на което се разпределят отговорностите и задълженията за работата на Школата.

3. Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа, след откриването на лагера се създават т.нар. „Четири съвета“ за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.

3.1.Съвет на физическия труд.

Организира следните групи:

а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера;

б) Група за доставка на хляб, дърва, газ и продукти за кухнята;

в) Група за охрана на лагера;

г) Група за общи екскурзии.

3.2. Съвет за духовния живот.

Организира следните групи и комисии:

а) Група за музикална и художествена дейност;

б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;

в) Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения;

г) Комисия за работа с децата.

3.3. Съвет за просвета.

Отговаря за групата по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

3.4. Съвет на примирителите.

а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;

б) Контактна комисия за работа с гости на лагера.

Забележка. Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната духовна планинска школа да се включи в дейността на лагера и дежурствата, като така даде своя принос в общата работа.

 

VI. Задължения на дежурните екипи:

1. Осъществяват 24-часово дежурство, като застъпват в 18.00 часа, след приемане от предишната работна група. 

2. Организират и провеждат духовните наряди за деня. 

3. Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата.

4. Осигуряват топла вода, която се раздава след приключването на духовния наряд до 9 часа. 

5. Осигуряват обяд, който започва да се раздава в 13.00 часа. 

6. Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни. 

7. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята, като след приключване на обяда, кухнята се измита задължително.

8. Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги свалят до определеното място за боклук до хижата, като заплащат тяхното транспортиране с коне. 

9. Осъществяват контрол над лагера. 

10. Хигиенизират тоалетните в 10 и в 15 часа. 

11. Обядът и водата, които раздават дежурните групи се сипват само в лични съдове. Могат да се ползват по изключение от дежурните съдове и прибори за еднократна употреба. 

Забележка: Задълженията на дежурните екипи и работата на съветите в някаква степен се дублират, което изисква сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

Лятната духовна планинска школа на Рила се организира от 1 до 23 август. От 24 до 25 август работната група действа по закриване на лагера.

Основни правила от Учителя за планината и в частност за Седемте рилски езера може да намерите и в книгата на Издателство “Бяло Братство” – “Разговори при седемте Рилски езера”

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

Постоянна комисия „Рила“

Управителен съвет

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Братски групи

X