Последни новини

Втора научна конференция „Науката и възпитанието“, 3-4 ноември 2018 г.

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

3 и 4 ноември 2018 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

Стремежът към познание е както естествена склонност у човека, така и осъзната необходимост. Прилагането на научни подходи и методи в изследването на творчеството на Учителя Петър Дънов разширява разбирането ни за неговото слово, идеи, послания, както и за мащабите на неговото дело. Посредством този акт и научното, и духовното познание се преобразяват – едното се обновява и одухотворява, другото се обогатява.

 

Заявка за участие:

1) три имена

2) Академична длъжност и научна степен (ако има такива)

2) заглавие на доклада

3) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

4) електронен адрес

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

За контакти: bratstvo.nauka@gmail.com, тел.: 0892299764

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 15. юли

Срок за отговор за приемане на заявката: до 20. юли

Краен срок за предаването на докладите: 16. септември

Срок за отговор за участие в конференцията: 30. септември

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Д-р Мирослав Бачев – Председател

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Людмила Червенкова

Доц. д-р Вержиния Боянова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Снежина Стойчева

Галина Герасимова

Живко Стоилов

Слав Славов

Соня Митева

Спаска Миховска

Братски групи