Инициативи и дейности на Братството Последни новини

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ”

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

 

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО

НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

 

3 и 4 ноември 2018 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

 

Драги приятели,

 

Стремежът към познание е естествена склонност у човека. Един от аспектите на този стремеж е научното познание. Науката и възпитанието, разбирани в техния дълбок смисъл и сами по себе си, представляват обширни области на познанието. Те предполагат един процес на осмисляне на принципите, законите, силите и формите на целокупния живот.

Приложението на научни методи и подходи в изследването на творчеството на Учителя Петър Дънов разширява разбирането ни за неговите идеи, послания, завети, както и за мащабите на неговото дело. В словото му присъстват разнообразни и конкретни решения за множество съвременни проблеми от най-различно естество – морално, социално, педагогическо, философско, музикално, психологическо и т.н. От тази гледна точка изследването му е необходимост и осъзната задача. По такъв начин научното и духовното познание взаимно се обогатяват.

 

От Организационния комитет

 

Тематични направления:

социални и хуманитарни науки (антропология, лингвистика (езикознание), педагогика, психология, социология, история, изкуствознание, философия), природни науки (астрономия, биология, екология, науки за Земята, физика, химия), формални науки (математика, логика), медицина, музика, паневритмия.

 

Заявка за участие:

1) трите имена

2) академична длъжност и научна степен (ако има такива)

3) заглавие на доклада

4) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

5) електронен адрес

 

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

 

За контакти: bratstvo.nauka@gmail.com, тел.: 0892299764

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 29 юли

Срок за отговор за приемане на заявката: до 8 август

Краен срок за предаването на докладите: 16 септември

Срок за отговор за участие в конференцията: 30 септември

 

Изискване към съдържанието на доклада:

Изложението да съдържа ясна цел, разпознаваема теза, пряко свързана с темата на конференцията, логическа последователност и аргументация. Да има възможност за проверка на използваните литературни източници.

Изискване за оформяне на ръкописа за публикуване:

Обем до 15 страници – А4, включително графики, таблици, приложения и библиография. Текстът се оформя по следния начин: Word, формат А4, Portrait, шрифт: Times New Roman, размер 12 рt, разредка 1,5.

 

Конференцията ще се проведе на 3 и 4 ноември 2018 г. в гр. София, в залата на Дома на архитектите на ул. Кракра 11.

 

Банкова сметка за дарения към конференцията:

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

IBAN: BG43UNCR96601060704509

BIC: UNCRBGSF

(основание: конференция/konferencia)

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Д-р Мирослав Бачев – Председател

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д.ю.н. Георги Пенчев

Доц. д-р Вержиния Боянова

Доц. д-р Людмила Червенкова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Снежина Стойчева

Галина Герасимова

Живко Стоилов

Слав Славов

Соня Митева

Спаска Миховска

Тагове

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи