Инициативи и дейности на Братството

Научна конференция “Науката и възпитанието”, 3-4 ноември 2017 г.

И З В Е С Т И Е

 

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

 

НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

 

3 и 4 ноември 2017 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

 

Драги приятели,

Раждането на европейската наука е знаменито събитие в културния живот на човечеството. В своето развитие от Античността до днес тя се опитва да обхване всички възможни разклонения на живота и продължава да прогресира, създавайки нови изследователски пространства. Несъмнено  науката е проекция на човешкия дух в света, поради което тя е същностно необходима за индивидуалното, социалното и духовното развитие на човека.

Творчеството на Учителя Петър Дънов обхваща множество тематични области с най-разнообразни духовни послания, екзистенциални решения и научни полета. Неизменна част от това творчество са науката, философията, образованието, възпитанието, музиката, изкуството и др. В своето слово той дава важни насоки за разрешаването на множество съвременни проблеми от най-различно естество – морално, социално, научно, философско, психологическо, педагогическо, музикално и т.н. От тази гледна точка изследването на словото му е повече от необходимо за днешното време, поради което продължаването на тази традиция от Общество Бяло Братство, датираща от края на миналото столетие, е едно актуално събитие. Убедени сме, че то ще отговори по подходящ начин на потребностите на съвременния човек.

Науката, образованието и възпитанието са пространни области в словото на Учителя, които той разглежда по най-различни начини и в най-разнообразни аспекти. Тяхното изследване ще допринесе за разгръщането и приложението на това слово, в което се крият възможностите за бъдещото развитие на човешката култура.

 

Организационния комитет

 

Тематични секции на конференцията: социални и хуманитарни науки (антропология, лингвистика (езикознание), педагогика, психология, социология, история, изкуствознание, философия), природни науки (астрономия, биология, екология, науки за Земята, физика, химия), формални науки (математика, логика), медицинамузикапаневритмия.

 

Заявка за участие: 

1) три имена

2) академична длъжност и научна степен (ако има такива)

3) заглавие на доклада

4) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

5) електронен адрес

 

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

 

За контакти: Соня Митева – Секретар на Организационния комитет

E-mail: bratstvo.nauka@gmail.com, тел.: 0897847649

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 25 юли 2017 г.

Срок за отговор за приемане на заявката: до 31 юли 2017 г.

Краен срок за предаването на ръкописите: 01 септември 2017 г. 

Срок за отговор за участие в конференцията и публикуване в сборник: до 15 септември 2017 г.

 

Изискване към съдържанието на доклада:

Примерна структура: увод, теза (хипотеза), цел, методика и организация на изследването, изложение, резултати, изводи (и препоръки), библиография. Изложението да съдържа ясна цел, разпознаваема теза, пряко свързана с темата на конференцията, логическа последователност и аргументация. Да има възможност за проверка на използваните литературни източници.

 

Изискване за оформяне на ръкописа за публикуване:

Обем до 15 страници на А4, включително графики, таблици, приложения и библиография. Текстът се оформя по следния начин: Word, формат А4, Portrait, шрифт: Times New Roman, размер 12 рt, разредка 1,5.

 

Конференцията ще се проведе на 3 и 4 ноември 2017 г. в гр. София, в залата на Дома на архитектите на ул. Кракра 11.

 

Банкова сметка за дарения към конференцията:

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

IBAN: BG43UNCR96601060704509

BIC: UNCRBGSF

(основание: конференция/konferencia)

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Галина Герасимова – Председател

Соня Митева – Секретар

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Вержиния Боянова

Доц. д-р Людмила Червенкова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Мирослав Бачев

Живко Стоилов

Илиана Попова

Светла Нейкова

Спаска Миховска

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи