Инициативи и дейности на Братството

Научна конференция “Науката и възпитанието”, 3-4 ноември 2017 г.

И З В Е С Т И Е

 

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

 

НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

 

3 и 4 ноември 2017 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

 

Драги приятели,

Раждането на европейската наука е знаменито събитие в културния живот на човечеството. В своето развитие от Античността до днес тя се опитва да обхване всички възможни разклонения на живота и продължава да прогресира, създавайки нови изследователски пространства. Несъмнено  науката е проекция на човешкия дух в света, поради което тя е същностно необходима за индивидуалното, социалното и духовното развитие на човека.

Творчеството на Учителя Петър Дънов обхваща множество тематични области с най-разнообразни духовни послания, екзистенциални решения и научни полета. Неизменна част от това творчество са науката, философията, образованието, възпитанието, музиката, изкуството и др. В своето слово той дава важни насоки за разрешаването на множество съвременни проблеми от най-различно естество – морално, социално, научно, философско, психологическо, педагогическо, музикално и т.н. От тази гледна точка изследването на словото му е повече от необходимо за днешното време, поради което продължаването на тази традиция от Общество Бяло Братство, датираща от края на миналото столетие, е едно актуално събитие. Убедени сме, че то ще отговори по подходящ начин на потребностите на съвременния човек.

Науката, образованието и възпитанието са пространни области в словото на Учителя, които той разглежда по най-различни начини и в най-разнообразни аспекти. Тяхното изследване ще допринесе за разгръщането и приложението на това слово, в което се крият възможностите за бъдещото развитие на човешката култура.

 

Организационния комитет

 

Тематични секции на конференцията: социални и хуманитарни науки (антропология, лингвистика (езикознание), педагогика, психология, социология, история, изкуствознание, философия), природни науки (астрономия, биология, екология, науки за Земята, физика, химия), формални науки (математика, логика), медицинамузикапаневритмия.

 

Заявка за участие: 

1) три имена

2) академична длъжност и научна степен (ако има такива)

3) заглавие на доклада

4) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

5) електронен адрес

 

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

 

За контакти: Соня Митева – Секретар на Организационния комитет

E-mail: bratstvo.nauka@gmail.com, тел.: 0897847649

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 25 юли 2017 г.

Срок за отговор за приемане на заявката: до 31 юли 2017 г.

Краен срок за предаването на ръкописите: 01 септември 2017 г. 

Срок за отговор за участие в конференцията и публикуване в сборник: до 15 септември 2017 г.

 

Изискване към съдържанието на доклада:

Примерна структура: увод, теза (хипотеза), цел, методика и организация на изследването, изложение, резултати, изводи (и препоръки), библиография. Изложението да съдържа ясна цел, разпознаваема теза, пряко свързана с темата на конференцията, логическа последователност и аргументация. Да има възможност за проверка на използваните литературни източници.

 

Изискване за оформяне на ръкописа за публикуване:

Обем до 15 страници на А4, включително графики, таблици, приложения и библиография. Текстът се оформя по следния начин: Word, формат А4, Portrait, шрифт: Times New Roman, размер 12 рt, разредка 1,5.

 

Конференцията ще се проведе на 3 и 4 ноември 2017 г. в гр. София, в залата на Дома на архитектите на ул. Кракра 11.

 

Банкова сметка за дарения към конференцията:

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

IBAN: BG43UNCR96601060704509

BIC: UNCRBGSF

(основание: конференция/konferencia)

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Галина Герасимова – Председател

Соня Митева – Секретар

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Вержиния Боянова

Доц. д-р Людмила Червенкова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Мирослав Бачев

Живко Стоилов

Илиана Попова

Светла Нейкова

Спаска Миховска

Братски групи