Материали за Паневритмията

Лекция „Лечебни възможности на паневритмията“

ЛЕЧЕБНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

лекция от Еразъм интензивна програма „представяне на Паневритмията: здраве, творчество и социалност с българската система за рекреация, 2010г.

автори: Л. Червенкова, Ж. Желязкова-Койнова

„Първата задача на науката е да даде такова знание, което да осигури здравето на човека”. 

Петър Дънов 

 

 1. Въведение

Паневритмията е българска система от ритмични музикални физически упражнения.

Паневритмията присъства вече над 70 години в българския културен живот. Тя цели благотворно повлияване на психо-физическото здраве и подобряване качеството на живота. Тъй като е достъпна и много приятна за изпълнение броят на играещите Паневритмия в България бързо нараства през последните години.

Паневритмията е уникално съчетание на музика, движение, мисъл, слово, философия и взаимодействие с природата. Затова тя има общо с музикотерапията, кинезитерапията, позитивната психотерапия, арттерапията, педагогиката, философията и др. През последните години Паневритмията е обект на изследване от страна на специалисти от различни научни области. Техните проучвания разкриват интересни насоки относно въздействието на тази уникална българска система от упражнения.

 

 1. Характерни особености на изпълнението на паневритмичните упражнения и техни положителни последствия:

 

ОСОБЕНОСТ

 

РЕЗУЛТАТ
1. Сравнително бавно и винаги

плавно изпълнение

      Практически няма травматизъм, съзнателен контрол на движенията.
2.Ритмично изпълнение       По-лесно усвояване. По-леко понасяне на натоварването. Развиване на чувството за ритъм.
3.Специфична походка (винаги стъпване

първо с пръстите на стъпалото)

      Намаляване на микросътресенията при локомоция. Различна от обичайната активност на мускулите на подбедрицата и стъпалото.
4.Музиката е главен елемент

от изпълнението

      Емоционално ангажиране. Повишаване на интереса. Естетическо влияние.
5.Поетичен текст и основна

философска идея 

за всяко упражнение

      Избягва се чисто механичното изпълнение на упражненията. Създават се условия умът да е активен постоянно.
6.Изпълнение на открит равен терен в

красива природна среда

      Допълнително влияние на естествените природни фактори и естетическо влияние на природата.
7.Групово изпълнение (ориентиро-

въчен брой участници:

от 10 до 500-1000

и повече)

      Много добри условия за усъвършенстване на уменията за колективна работа. Социални контакти.
8.Изпълнение по двойки, които

са подредени  в кръг или

съставят  множество  групи от 10

или 12 човека, подредени в

по-сложни фигури.

      Повишени изисквания към координирането на собствените и колективните движения. Висок потенциал за подобряване концентрацията и обхвата на вниманието. Създаване на усет за партньорство.

 

III. Характеристики на Паневритмията като комплекс от упражнения

 1. Продължителност: общо около 70 минути, чисто време – около 60 минути. Движения с долните крайници общо в комплекса – около 63 минути. Движения с горните крайници в комплекса общо около 51 минути.
 2. Интензивност. Упражненията са с аеробен характер и за лица в добро функционално състояние интензивността е ниска. Физическото натоварване е константно, затова е възможно да се преценява лесно поносимостта на натоварването с случаи на прилагане на Паневритмията при лица със здравословни проблеми.
 3. Темпо. Темпото на изпълнение е бавно или умерено.
 1. Изходно положение: всички упражнения се изпълняват от и в изходно положение: стоеж.
 1. Упражненията по вид и характер са:

–            активни упражнения;

–            гимнастически, локомоторни, приличат на танц (но не се танцуват);

–            ангажират почти всички мускули и стави на човешкото тяло като поддържат пълноценно нормалния обем на движение на горните крайници и усъвършенстват локомоцията.

 1. Упражненията по физиологична характеристика са:

–            циклични, стереотипни,  ритмични;

–            главно изотонични за мускулите на крайниците и главно изометрични за мускулите на гръбначния стълб и коремната стена.

 1. Приложимост.

Паневритмията е достъпна в широк възрастов диапазон. Подходяща е не само за хора на средна възраст, но и за деца, защото прилича на игра и може да ги ангажира емоционално, благодарение на груповото изпълнение и музикалния съпровод. Подходяща е също за хора в напреднала възраст, защото отговаря на принципните методически изисквания на кинезитерапията в гериатрията.

Изпълнението на Паневритмия е финансово достъпно. Практикуването й е изключително икономично от финансова гледна точка, защото не изисква скъпи екипировка, апаратура или терен.

Паневритмията не дискриминира участниците по пол, възраст, здравословно състояние, степен на подготвеност както повечето спортове и фитнес системи, а ги интегрира и по този начин ги обединява.

 1. Механизми на въздействие на паневритмичните упражнения: 

1)     Въздействие на музиката (звуци, мелодия, ритъм) – музикотерапия;

2)     Въздействие на естествените природни фактори: чист въздух, слънце, йонизация на въздуха, естетическо влияние на красивата природна среда и др.;

3)     Въздействие на текста на песните: създаване на положителна нагласа и позитивни програми за справяне в живота;

4)     Колективният характер на упражненията усъвършенства социалните умения – подобрява се способността за общуване чрез развиване на толерантност, търпение и усъвършенстване на способностите за работа в група, възможност за разширяване кръга на социалните контакти;

5)     Според автора на Паневритмията Беинса Дуно, тя влияе и чрез специалното съчетаване на музиката с движенията (Дуно, 1938, 2004) – постигане на резонансмежду отделните компоненти, съставящи Паневритмията, при което се усилва много въздействието им и с малко усилия се постига значимо подобряване състоянието на човека;

6)     Внасяне на ритъм във физиологичните процеси, благодарение на ритмичната музика на упражненията и ежедневно изпълнение в един и същи час;

7)     Влияние на упражненията върху опорно-двигателния апарат и сърдечно-съдовата система: раздвижване на ставите, тонизиране на мускулите, , подобряване на мускулния контрол, подобряване на телодържанието и походката подобряване на кръвообращението и др;

8)     Развиване на определени двигателни качества и способности: подобряване на координациятана движенията, усъвършенстване на равновесните способности, развиване на чувството за ритъм, подобряване на издръжливостта, увеличаване силата на определени мускулни групи, оптимизиране на походката и на движенията и др.;

9)     Въздействие на всички компоненти на Паневритмията върху нервната система: намаляване на психическото напрежение, повишаване на концентрацията на вниманието, подобряване на способностите за разпределение, обем и превключване на вниманието, развиване на познавателните процеси (възприятие, памет, мислене) и др.;

10) Въздействие на всички компоненти на Паневритмията на емоционалното състояние – снема се напрежението, предизвикват се положителни чувства (радост, оптимизъм, вдъхновение и др.).  

 1. Данни от изследване въздействието на Паневритмията при изследвани лица в зряла възраст 

Повечето посочени в тази точка резултати от изследвания са получени  вследствие наначално обучение по Паневритмия. (Около една трета от тях са от изследвания на Институт за изследване и прилагане на Паневритмията (ИИПП)):

Подобряване на самочувствието (Червенкова,2004, 2009);

Подобряване на активността и настроението (Червенкова, 2009);

Повишаване на оптимизма (Червенкова, 2004);

Подобрена устойчивост на вниманието (Михалкова и кол., 2001);

Повишаване на психическата устойчивост (Михалкова и кол., 2001);

Развиване на самооценката (Анчев, 2003);

Намаляване на тревожността (Калев, Джеджев, Попов, 2001);

Подобряване на походката – става по-плавна, по-лека, по-уверена (Червенкова, 2004);

Подобряване на равновесието (Червенкова, 2009);

Подобряване на физическата издръжливост (Червенкова, 2004);

Намаляване на болкова симптоматика (Калев, Джеджев, Попов, 2001; Червенкова, 2003);

Подпомагане намаляване на наднорменото тегло (Червенкова, 2003; Александрова, Вълчева, Кангалджиев, 2003);

Подобряване на характера на движенията – по-плавни, по-добре контролирани (Червенкова, 2004);

Подобряване на съня (Червенкова, 2004);

Облекчаване на симптоми на хронични заболявания (Калев, Джеджев, Попов, 2001, Червенкова, 2003; Александрова, Вълчева, Кангалджиев, 2003);

Подобряване на междуличностните отношения – повече търпение, разбиране и толерантност (Червенкова, 2004);

Социализация (Анчева, Д., 2003; Червенкова, 2004);

Разширяване кръга на общуване и преодоляване на социалната изолация (Анчев, 2003);

Спад на равнището на ситуативната тревожност (субективното преживяване на състоянието на стрес) (Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009);

Обучението по Паневритмия води до значимо понижаване и на равнището на депресивността (Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009);

Повишаване на субестивното  чуството за щастие (Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009);

Значително намалява и равнището на тревожността като личностна характеристика(Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009);

Повишаване на жизнената удовлетвореност (Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009);

Повишаване равнището на общата Аз-ефективност, т.е. субективно възприеманата способност за справяне с проблемите и трудностите (Zsheliaskova-Koynova, Chervenkova, 2009).

 

 1. Данни от изследване въздействието на Паневритмията при деца

(Всички посочени изследвания докладват въздействието на начално обучение по Паневритмия при деца. Повечето от изброените резултати са получени в хода на приложение на програма „Здраве чрез движение сред природата” на ИИПП)

 

Развиване свойствата на вниманието – устойчивост и превключване (Михалкова и кол. 2001);

Развиване на обема на краткотрайната слухова памет (Михалкова и кол. 2001);

Увеличаване на бързината за решаване на невербални интелектуални задачи(Михалкова и кол. 2001);

Намаляване на детската тревожност(Бояджиева, Янкова, Яцевич, 2005);

Подобрение в самочувствието, активността и настроението на децата обучавани по Паневритмия (Бояджиева, Янкова, Яцевич, 2007);

Развиване на устойчивостта и концентрацията на вниманието (Матанова, Янкова, 2007);

Развиване на способността за възприемане и назоваване схемата на тялото – невербални и вербални умения ( Матанова, Янкова, 2007);

Развиване на социални умения (Матанова, Янкова, 2007):

– по-голямо желание на детето да помогне и подкрепя другите;

– развитие на способността да се взаимодейства в група;

– създаване на взаимоотношения на добронамерено поведение, взаимна подкрепа и силна емоционална обвързаност на основата на доброволност и спонтанност в съвместната  дейност.

Профилактика и лечението на нискостепенни гръбначни изкривявания (Червенкова и кол., 2003).

VII. Препоръки за прилагане на Паневритмия от гледна точка на кинезитерапевтичната теория.

Съобразно приетите днес методически изисквания на кинезитерапията комплексът от паневритмични упражнения е подходящ да бъде използван като част от цялостната кинезитерапевтична програма при профилактика и лечение на:

– затлъстяване I  и II  степен;

– хипертонична болест I и IIА стадий;

– психическо пренапрежение, стрес;

– леки форми на неврози;

– плоскостъпие;

– гръбначни изкривявания – функционални и I степен структурни;

– артрити (в ремисия или такива на горните крайници в по-остър стадий);

– диабет (при компенсирано състояние като част от спортната лечебна програма);

– състояния и заболявания, свързани с умерени нарушения в равновесието и координацията на движенията.

Здравословният ефект на Паневритмията е все още сравнително малко изследван научно. Практикуването на Паневритмия би могло да има благоприятно влияние и при други заболявания.

Според определението на СЗО, здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Изброените по-горе резултати от научни изследвания свидетелстват, че заниманията с Паневритмия допринасят за подобряване на физическо, психическо и социално благополучие. В този смисъл Паневритмията е достъпна, приятна и ефективна физическа активност, която пълноценно съдейства за поддържане и подобряване на здравето.

Паневритмията е в тон с най-новите тенденции в медицината, които поставят на преден план утвърждаването на здравословен начин на живот и цялостно подобряване състоянието на човека.

„Трябва да се запознаете с научната страна на Паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати сили­тена ума, сърцето и волята да работят в хармония.”

Беинса Дуно (Петър Дънов)

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Александрова, Д., Вълчева, И., Кангалджиев, И.Приложение на Паневритмията за терапия на болни от диабет. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия),  С., 2003, с. 114-121.
 2. Анчева, Д. Количествен анализ на текста на Паневритмията по метода контент анализ. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., с. 52-75.
 3. Анчев, О. Изследване на въздействието на обучението по Паневритмия върху обогатяването на самооценката. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., 2003, с. 76-87.
 4. Бояджиева, Н., Янкова, А., Яцевич, В. Влияние на обучението по Паневритмия върху психо-емоционалните състояния и тревожността на учениците от първи до шести клас. В: Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществот,(изд.ИИПП), С.,2007,с. 29-42.
 5. Бояджиева, Н., Янкова, А., Яцевич, В.Влияние на обучението по Паневритмия върху самооценката и личностното развитие в средното и зрялото детство. В: Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото, (изд.ИИПП), С.,2007, с. 18-28.
 6. Дуно, Б.Паневритмия, С., 1938, 2004.
 7. Калев, Д., Джеджев, И., Попов, Г. Оздравителен потенциал на Паневритмията. В: Първа научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., 2001.
 8. Найденова, Д. Паневритмията като музикотерапия. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., 2003, стр. 46-5 .
 9. Малчев, М., Димитрова, В., Сакелариев, И. Влияние на Паневритмията върху гръбначните изкривявания. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., 2003, с. 109-113.
 10. Матанова, В., А. Янкова– Влияние на обучението по Паневритмия върху емоционалното, когнитивното и социално функциониране в предучилищна възраст. В: Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото, (изд.ИИПП), С.,2007, с. 43-49.
 11. Михалкова, С. и кол.Изследване на психичната промяна при обучението по Паневритмия. В: Първа научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия), С., 2001, с.78-83.
 12. Милчева, Н., Колева, И. Изследване на въздействието на Паневритмията върху работоспособността и мисленето. Във: Втора научна конференция по Паневритмия – доклади, (изд. НСА и Сдружение Паневритмия),С., 2003, с. 121–127.
 13. Стратев, И.Философия на здравето по Учителя Дънов, С., 1994, с.57.
 14. Червенкова, Л. Анкетно проучване на психо-физическите промени, настъпващи при практикуване на Паневритмия.  В: Спорт, общество, образование, том 9, С., 2004, с.166-178.
 15. Червенкова, Л.Подобрение на динамичното равновесие под влияние на обучение по Паневритмия. ХV научна конференция “Личност. Мотивация. Спорт”, 29.05.2009.
 16. Червенкова, Л.Изследване на непосредствените промени в самочувствието, активността и настроението при обучение по Паневритмия. ХV научна конференция “Личност. Мотивация. Спорт”, 29.05.2009.
 17. Червенкова, Л., Яцевич, В., Стойчев, А., Захариева, Г., Даскалов, Я., Пашева, Г., Липчева, В. Паневритмичните упражненя – едно достъпно и увлекателно средство за формиране на двигателен навик за правилно телодържание, изсл. на  НСА и Сдружение Паневритмията, В: Спорт, общество, образование, том 8, С., 2003, с. 735-737.
 1. Zshivka Zsheliaskova-Koynova, Liudmila Chervenkova. Effects of Paneurhythmy on Personality Characteristics of Practitioners. Paper presented at the Southeastern European Regional Conference of Psychology, 31.10 – 01.11.2009, Sofia.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!