Инициативи и дейности на Братството Последни новини

Конференция “Науката и възпитанието” 2019

 

 

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

организира

ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

2 и 3 ноември 2019 г.

Залата на Дома на архитектите, гр. София, ул. Кракра 11

 

Драги приятели,

Вече над 100 години науката и възпитанието са се превърнали в знакови понятия, олицетворяващи началото на един път на многообразното творчество на Учителя Петър Дънов. От друга страна, тези два културни феномена представляват обширни области на познанието, както сами по себе си, така и в тяхното единство. Първият пробужда менталните сили на човека и го зове към познание и себепознание, вторият облагородява човешкото сърце и съдейства за проява на човешките добродетели. В тяхното единство, науката и възпитанието като проводници на светлината и топлината в Природата, изграждат цялостния човек.

Приложението на научни методи и подходи в изследването на творчеството на Петър Дънов разширява разбирането ни за неговите идеи, послания, завети, както и за мащабите на неговото дело. Затова едно от призванията на научната конференция е непрестанно да обогатява познанията ни в тази област посредством прецизно осмисляне на понятия и разнообразни интерпретации на неговите идеи с оглед разбирането и приложението им от съвременния човек.

 

Организационния комитет

 

 

Тематични направления на конференцията: социални и хуманитарни науки (антропология, лингвистика (езикознание), педагогика, психология, социология, история, изкуствознание, философия), природни науки (астрономия, биология, екология, науки за Земята, физика, химия), формални науки (математика, логика), медицина, музика, паневритмия и др.

 

Заявка за участие:

1) три имена

2) заглавие на доклада

3) резюме на доклада (Word, между 1000 и 1800 знака; разредка 1,5; шрифт 12)

4) електронен адрес

 

Заявката за участие да се изпрати на електронен адрес: bratstvo.nauka@gmail.com или на пощенски адрес: гр. София (П.К. 1113), ул. Ген. Щерю Атанасов 2 (до Организационния комитет на конференцията).

 

За контакти – E-mail: bratstvo.nauka@gmail.com

 

ВАЖНИ ДАТИ:

Краен срок за изпращане на заявките за участие: 30 септември 2019 г.

Срок за отговор за участие в конференцията: до 04 октомври 2019 г.

 

Изискване към съдържанието на доклада:

Изложението да съдържа ясна цел, разпознаваема теза, пряко свързана с темата на конференцията, логическа последователност и аргументация. Да има възможност за проверка на използваните литературни източници.

 

Изискване за оформяне на текста за публикуване:

Обем до 15 страници на А4, включително графики, таблици, приложения и библиография. Текстът се оформя по следния начин: Word, формат А4, Portrait, шрифт: Times New Roman, размер 12 рt, разредка 1,5.

 

Конференцията ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в гр. София, в залата на Дома на архитектите на ул. Кракра 11.

 

ВХОД СВОБОДЕН!

 

Банкова сметка за дарения към конференцията:

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

IBAN: BG43UNCR96601060704509

BIC: UNCRBGSF

(основание: конференция/konferencia)

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Д-р Мирослав Бачев – Председател

Проф. д-р Андрей Пантев

Проф. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Вержиния Боянова

Доц. д-р Людмила Червенкова

Д-р Деян Пенчев

Д-р Снежина Стойчева

Галина Герасимова

Живко Стоилов

Слав Славов

Соня Митева

Спаска Миховска

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи