Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

В ДУХОВНАТА ПЛАНИНСКА ШКОЛА „РИЛА“

Лятната духовна школа на Рила се организира от ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ в района на Седемте езера на територията на Национален парк „Рила”. Школата е предназначена за членове на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО и обслужва нуждите им за духовно усъвършенстване. Настоящият правилник е създаден от комисията за Лятната духовна школа на Рила и е одобрен от Управителния съвет на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО.

 

I. Поддържане на ред и чистота в лагера. 

1. Отпадъците се събират, разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и хартиени. Всеки лично си събира собствените отпадъци и ги транспортира обратно до определените за целта места.

2. В района на лагера и езерата не трябва да се перат дрехи. Ако това се налага, то трябва да става в хижа „Рилски езера“.

3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на

чистотата във и около палатките.

4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.

5. Не се допуска присъствието на домашни животни в лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.

6. При монтиране на палатките не се прави окопаване, подравняване, вадене на чимове.

7. Забранява се паленето на огън. Има разрешение само за общото ни каменно здание с огнище, и то през деня. По правило до огнището имат достъп само дежурните по кухня.

8. Всеки трябва да се включва в носенето на вода за кухнята

всекидневно, извън дежурствата по кухня. Това е благословение, защото е

работа за общото.

9. Забранено е в лагера да се употребяват месо, алкохол, цигари и наркотици.

10. Вечер след 22 ч. и сутрин до 6 ч. се пази тишина в лагера. Това е време, необходимо за сън.

 

II. Облекло.

1. В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.

2. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталони, сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник.

3. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие и изява на висши духовни и космични сили.

 

III. Регистрация на участниците в лагера.

1. Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк „Рила“ в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.

2. Ако в лагера пристигнат гости и желаят да останат, това може да стане само след разрешение на коменданта и поемане на попечителство от ръководителите на групите.

3. Необходимо е да се проявява бдителност за проявите на външните лица. Отговорниците на групи трябва да оставят по един пазач, когато групата отсъства от лагера.

 

IV. Прехрана.

1. За целта се организира безплатна кухня и братска трапеза – сутрин се осигурява гореща вода, а на обяд – топла храна. 

2. Издръжката на кухнята е чрез доброволни средства и дежурства.

3. Дежурните групи по кухня осигуряват необходимите хранителни продукти.

4. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.

5. Разноските на лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно в края на деня, след вечерен наряд, от избрана комисия от трима души, изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.

6. Всеки участник трябва да носи основното количество необходими хранителни продукти за себе си и хляб за първите 2-3 дни.

  1. Хлябът в лагера всяка година е безплатен. Молим Ви, уважавайте го!
  2. Всеки участник в ЛДШ трябва да има лични прибори - съд за вода и храна и вилица/лъжица, в кухнята не се предлагат общи такива.

V. Организиране на живота в Духовната планинска школа.

1. Ръководството на лагера е от упълномощени от Управителния съвет лица.

2. При откриването на лагера на 1 август се организира Общо събрание, на което се разпределят отговорностите и задълженията за работата на Школата.

3. Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа, след откриването на лагера се създават т.нар. „Четири съвета“ за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.

3.1.Съвет на физическия труд.

Организира следните групи:

а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера;

б) Група за доставка на хляб, дърва, газ и продукти за кухнята;

в) Група за охрана на лагера;

г) Група за общи екскурзии.

3.2. Съвет за духовния живот.

Организира следните групи и комисии:

а) Група за музикална и художествена дейност;

б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;

в) Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения;

г) Комисия за работа с децата.

3.3. Съвет за просвета.

Отговаря за групата по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

3.4. Съвет на примирителите.

а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;

б) Контактна комисия за работа с гости на лагера.

Забележка. Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната духовна планинска школа да се включи в дейността на лагера и дежурствата, като така даде своя принос в общата работа.

 

VI. Задължения на дежурните екипи:

1. Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00 ч. до 16.00 ч. Да осигурят топла вода, която се раздава сутрин, след приключването на духовния наряд, и топла храна след 13.00 ч.

2. Да зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни .

3. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

4. Всички отпадъци от кухнята се опаковат и транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

5. Осъществяват надзор и контрол над лагера.

6. Пристигащите туристи се посрещат любезно и им се оказва съдействие.

7. Хигиенизират и тоалетните на лагера в 10 и 15 часа.

8. Организират и провеждат духовните наряди – сутрин и вечер.

9. Посрещат новопристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

Забележка: Задълженията на дежурните екипи и работата на съветите в някаква степен се дублират, което изисква сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

Лятната духовна планинска школа на Рила се организира от 1 до 22 август. От 23 до 25 август работната група действа по закриване на лагера.

Основни правила от Учителя за планината и в частност за Седемте рилски езера може да намерите и в книгата на Издателство “Бяло Братство” - “Разговори при седемте Рилски езера”

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

Постоянна комисия „Рила“

Управителен съвет

Житен режим 2017

Начало 15 февруари 2017 г., край 24 февруари 2017 г.

100 години "Великата майка"

На 8.02.2017 г. се навършват 100 г. от цикъла беседи на Учителя пред сестри

Ден на отворени врати в училище "Изгрев"

Попитайте за всичко, което Ви интересува относно училището на Слънчевата педагогика.

Концерт на Светослав Костов

Заповядайте на 2 февруари - Концертна зала на община Шумен.

Ново видео