За дежурните групи

☼ Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00  до 16.00 ч. Осигуряват топла вода, която се раздава сутрин след приключването на духовния наряд. Осигуряват топла храна след 13.00 ч.

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни.

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята. Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

☼ Осъществяват контрол над лагера.

☼ Посрещат туристите и им оказват съдействие.

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и 15 часа.

☼ Организират и провеждат духовните наряди, както и съпътстващите събития.

☼ Посрещат пристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

Братски групи